Quyết định Số: 1952/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
110
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1952/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1952/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1952/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC NINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1952/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ (MỞ RỘNG ĐỢT 10.3) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 28/8/2008, Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005, Quyết định số 172/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008, Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 và Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP tại phương án bồi thường số 453/2009/PABT-KBC ngày 03/12/2009; UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 691/TTr-UBND ngày 11/12/2009; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 147/TTr-QLĐĐ ngày 23/12/2009, QUYẾT ĐỊNH :
  2. Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất khi thu hồi đất và giao đất cho Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP thuê để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ (mở rộng đợt 10.3) theo Quyết định thu hồi đất số 135/QĐ-UBND ngày 24/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: - Tổng kinh phí bồi thường : 1.221.054.140 đồng, gồm: + Bồi thường khối lượng đào đắp : 495.758.400 đồng. + Bồi thường khối lượng gạch xây : 718.219.580 đồng. + Bồi thường khối lượng bê tông cốt thép : 7.076.160 đồng. Điều 2. Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quế Võ cùng chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo quá trình thực hiện. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quế Võ, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc CTCP, UBND các xã: Phương Liễu, Phượng Mao và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./. KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản