intTypePromotion=3

Quyết định Số: 1955/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
89
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1955/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1955/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1955/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1955/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Xét đề nghị của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho 608 nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Phó giáo sư được bổ nhiệm theo danh sách tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (phối hợp thực hiện); - Như Điều 3; Nguyễn Thiện Nhân
 2. - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ Kèm theo Quyết định số 1955 /QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 5 năm 2010, của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngành/ Số Ngày, tháng Giới Quê quán Chuyên Họ và tên Bổ nhiệm TT năm sinh tính (Huyện, tỉnh) ngành bổ nhiệm 1 Lê Văn Toàn 23-07-1955 Nam Thành phố Bắc Âm nhạc Học viện Ninh, Bắc Ninh Nam, Bộ lịch 2 Nguyễn Bình 08-09-1957 Nam Bình Lục, Hà Khoa học Học viện Ban Nam An ninh an 3 Phan Đức Dư 14-09-1951 Nam Quỳnh Lưu, Nghệ Khoa học Học viện An An ninh an 4 Trần Xuân Dung 20-10-1957 Nam Hưng Nguyên, Khoa học Học viện Nghệ An An ninh an 5 Phạm Dũng 06-03-1956 Nam Ân Thi, Hưng Yên Khoa học Học viện An ninh an 6 Nguyễn Hồng 07-11-1958 Nam Phú Thọ Khoa học Học viện Hải An ninh an 7 Nguyễn Xuân 27-05-1958 Nam Tiên Du, Bắc Khoa học Học viện Hiến Ninh An ninh an 8 Tô Lâm 10-07-1957 Nam Văn Giang, Hưng Khoa học Học viện Yên An ninh an 9 Trần Xuân Ngọ 07-01-1954 Nam Bình Lục, Hà Khoa học Học viện Nam An ninh an 10 Phí Đức Tuấn 21-08-1959 Nam Thanh Ba Phú Khoa học Học viện Thọ An ninh an 11 Hoàng Anh 22-10-1966 Nam Phúc Thọ, Hà Nội Ngôn ngữ Học viện Học viện gia Hồ Ch 12 Bùi Kim Đỉnh 19-05-1950 Nam Hải Hậu, Nam Lịch sử Học viện Định Học viện gia Hồ Ch 13 Lưu Văn An 13-10-1962 Nam Gia Bình, Bắc Chính trị Học viện Ninh học Học viện gia Hồ Ch 14 Trần Thị Anh 01-09-1963 Nữ Phù Cát, Bình Chính trị Học viện Học viện
 4. Đào Định học gia Hồ Ch 15 Phạm Xuân Mỹ 10-08-1950 Nam Thái Thụy, Thái Chính trị Học viện Bình học Học viện gia Hồ Ch 16 Trương Ngọc 08-09-1959 Nam Hoằng Hoá, Triết học Học viện Nam Thanh Hoá Học viện gia Hồ Ch 17 Đinh Thị Thuý 01-05-1959 Nữ Thành phố Văn hóa Học viện Hằng Học viện gia Hồ Ch 18 Trần Hữu Sâm 12-07-1957 Nam Đông Triều, Khoa học Học viện Quảng Ninh Quân sự 19 Trần Xuân Tịnh 08-09-1950 Nam Hải Hậu, Nam Khoa học Học viện Định Quân sự 20 Đường Minh 13-04-1959 Nam Hà Trung, Thanh Khoa học Học viện Giới Hóa An ninh An 21 Nguyễn 28-08-1956 Nam Diễn Châu, Nghệ Khoa học Học viện Văn Lan An An ninh An 22 Bùi Minh Thanh 19-05-1959 Nam Kiến Xương, Thái Khoa học Học viện Bình An ninh An 23 Lê Duy Chương 10-10-1959 Nam Quảng Xương, Khoa học Học viện Thanh Hóa Quân sự 24 Phạm Đức 18-07-1954 Nam Hoa Lư, Ninh Khoa học Học viện Nhuấn Bình Quân sự 25 Nguyễn 18-05-1957 Nam Hà Trung, Thanh Khoa học Học viện Văn Hóa Quân sự Thắng 26 Nguyễn Văn Thế 03-09-1960 Nam Bình Lục, Hà Khoa học Học viện Nam Quân sự 27 Vũ Quang Tạo 20-05-1957 Nam Tiền Hải, Thái Triết học Học viện Bình 28 Lê Thị Thủy 15-12-1962 Nữ Triệu Sơn, Thanh Triết Học Học viện Hóa vực I, Họ Quốc gia 29 Hoàng Đăng Hải 05-09-1960 Nam Đồ Sơn, Hải Điện Tử Học viện Phòng thông, Tậ Việt 30 Bùi Trung Hiếu 18-02-1955 Nam Tiền Hải, Thái Điện Tử Học viện Bình thông, Tậ Việt 4
 5. 31 Lê Hữu Lập 30-05-1954 Nam Hoa Lư, Ninh Điện Tử Học viện Bình thông, Tậ Việt 32 Hoàng minh 28-12-1969 Nam Triệu Hải, Quảng Điện Tử Học viện Trị thông, Tậ Việt 33 Vũ Duy Yên 17-02-1950 Nam Kim Bảng, Hà Tâm lý học Học viện Nam trị-Hành c 34 Trần Thị Cúc 21-06-1955 Nữ Giao Thuỷ, Nam Luật học Học viện Định trị-Hành c 35 Nguyễn Ngọc 25-02-1954 Nam Diễn Châu, Nghệ Lịch sử Học viện Đào An trị-Hành c 36 Khúc Văn Phú 22-09-1968 Nam Thạch Thất, Hà Cơ học Học viện Nội 37 Hà Nguyên Cát 26-03-1956 Nam Gia Viễn, Ninh Khoa học Học viện Bình Quân sự 38 Trần Như Chủ 13-07-1955 Nam Gia Viễn, Ninh Khoa học Học viện Bình Quân sự 39 Thiều Sỹ Đăng 19-04-1956 Nam Đông Sơn, Thanh Khoa học Học viện Hóa Quân sự 40 Phạm Đức Dũng 23-12-1962 Nam An Lão, Hải Khoa học Học viện Phòng Quân sự 41 Vũ Đăng Hiến 20-06-1954 Nam Nghi Lộc, Nghệ Khoa học Học viện An Quân sự 42 Phạm Thế Phiệt 23-02-1955 Nam Thái Thuỵ, Thái Cơ khí - Bình Động lực/ Cơ khí Quốc phòng 43 Trần Xuân Nam 08-09-1971 Nam Hà Trung, Thanh Điện Tử Học viện Hoá phòng 44 Ngô Hà Sơn 09-01-1959 Nam Đáp Cầu, Bắc Giao thông - Học viện Ninh Vận tải phòng 45 Nguyễn Trọng 14-07-1951 Nam Yên Mô, Ninh Khoa học Học viện Dân Bình Quân sự phòng 46 Đào Thanh Tĩnh 19-08-1956 Nam Khoái Châu, Tin học Học viện Hưng Yên phòng 47 Trần Xuân Bảng 08-12-1954 Nam Ý Yên, Nam Định Khoa học Học viện Quân sự phòng 48 Trần Văn Bộ 12-06-1955 Nam Tiền Hải, Thái Khoa học Học viện Bình Quân sự 5
 6. 49 Nguyễn Văn 22-05-1957 Nam Ý Yên, Nam Định Khoa học Học viện Công Quân sự 50 Hồ Sơn Đài 02-03-1955 Nam Quỳnh Lưu, Nghệ Khoa học Học viện An Quân sự 51 Lê Anh Điều 03-05-1954 Nam Quảng Trạch, Khoa học Học viện Quảng Binh Quân sự 52 Vũ Đức Hinh 16-04-1952 Nam Yên Mô, Ninh Khoa học Học viện Bình Quân sự 53 Mai Ngọc Hợp 15-04-1959 Nam Nga Sơn, Thanh Khoa học Học viện Hóa Quân sự 54 Nguyễn Lương 28-08-1958 Nam Thạch Hà, Hà Khoa học Học viện Mão Tĩnh Quân sự 55 Nguyễn Văn 30-11-1955 Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh Khoa học Học viện Minh Quân sự 56 Phan Đình Thiên 23-10-1956 Nam Lộc Hà, Hà Tĩnh Khoa học Học viện Quân sự 57 Nguyễn Đức 22-01-1955 Nam Duy Tiên, Hà Khoa học Học viện Tỉnh Nam Quân sự 58 Nguyễn Văn 14-04-1957 Nam Hà Trung, Thanh Khoa học Học viện Tuyết Hóa Quân sự 59 Tô Ngọc Hưng 09-01-1955 Nam Quế Võ, Bắc Ninh Tài chính Học viện Ngân hàng nước Việt 60 Lê Thị Tuấn 23-05-1960 Nữ Phong Điền, Thừa Tài chính Học viện Nghĩa Thiên Huế Ngân hàng nước Việt 61 Tô Kim Ngọc 09-11-1959 Nữ Tiền Hải, Thái Tài chính Học viện Bình Ngân hàng nước Việt 62 Nguyễn Hồng 01-02-1957 Nam Đông Hưng, Thái Luật học Học viện Thao Bình 63 Nguyễn Thái 4/8/1962 Nữ Yên Thành, Nghệ Lịch sử Học viện Yên Hương An 64 Tạ Minh Tuấn 19-11-1974 Nam Việt Trì, Phú Thọ Chính trị Học viện học 65 Nguyễn Vũ 07-10-1963 Nam Quế Võ, Bắc Ninh Chính trị Học viện Tùng học 66 Phạm Đình 01-10-1954 Nam Khoái Châu, Khoa học Học viện Chiến Hưng Yên Quân sự Bộ Quốc 67 Lê Chí Thanh 20-05-1955 Nam Lập Thạch, Vĩnh Nghệ thuật Học viện Phúc chiến Bộ Quốc dịch/Khoa học Quân sự 6
 7. 68 Nguyễn Vũ 13-12-1959 Nam Bình Lục, Hà Vật lý lý Học viện Nhân Nam thuyết và Bộ Quốc Vật lý – Toán/Vật lý 69 Ngô Quang Sơn 18-07-1958 Nam Bình Lục, Hà Giáo dục Học viện Nam học dục và Đà 70 Trương Văn 15-06-1955 Nam Sầm Sơn, Thanh Sinh học Học viện Châu Hóa dục và Đà 71 Hoàng Mạnh An 19-12-1955 Nam Ý Yên, Nam Định Phẫu thuật Học viện tiêu hóa 72 Lê Văn Bào 19-05-1956 Nam Yên Định, Thanh Vệ sinh Học viện Hóa XHH và t/c y tế 73 Nguyễn Thị 14-08-1955 Nữ Mê Linh, Hà Nội Dinh dưỡng Học viện Thanh Chò 74 Nguyễn Minh 14-02-1954 Nam Lương Tài, Bắc Nội Thần Học viện Hiện Ninh kinh 75 Trịnh Thị Xuân 02-05-1955 Nữ Thanh Trì, Hà Nội Nội các Học viện Hòa bệnh truyền nhiễm 76 Nguyễn Tùng 12-02-1967 Nam Thị xã Vĩnh Yên, Y học lao Học viện Linh Vĩnh Phúc động và bệnh NN 77 Hoàng Công 10-01-1953 Nam Lâm Thao, Phú Y học hạt Học viện Minh Thọ nhân 78 Phan Việt Nga 01-09-1962 Nữ Thanh Ba, Phú Nội Thần Học viện Thọ kinh 79 Phạm Đăng 30-11-1957 Nam Thường Tín, Hà Phẫu thuật Học viện Ninh Nội chỉnh hình 80 Nguyễn Oanh 31-05-1962 Nữ Nghi Lộc, Nghệ Tim mạch Học viện Oanh An 81 Ngô Văn Thắng 17-02-1950 Nam Kim Sơn, Ninh Răng Hàm Học viện Bình Mặt 82 Trần Việt Tú 01-01-1956 Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh Nội Tiêu Học viện hóa 83 Nguyễn Ngọc 05-11-1964 Nam Ứng Hòa, Hà Nội Bỏng và Học viện Tuấn thảm họa 84 Đào Xuân Vinh 16-05-1951 Nam Thành phố Vinh, Dịch tễ Học viện Nghệ An 85 Nguyễn Văn 01-06-1960 Nam Đan Phượng, Hà Phẫu thuật Học viện 7
 8. Xuyên Nội tiêu hóa 86 Lê Bình 06-05-1955 Nam Tĩnh Gia, Thanh Khoa học Học viện Hóa Quân sự 87 Dương Văn 20-02-1952 Nam Bình Xuyên, Vĩnh Khoa học Học viện Bóng Phúc Quân sự 88 Cao Tiến Hinh 20-05-1952 Nam Đô Lương, Nghệ Khoa học Học viện An Quân sự 89 Lê Hồng Thái 07-08-1959 Nam Thành phố Phủ Khoa học Học viện Lý, Hà Nam Quân sự 90 Hoàng Quốc 28-02-1956 Nam Hưng Hà, Thái Khoa học Học viện Trình Bình Quân sự 91 Nguyễn Văn 11-06-1958 Nam Lập Thạch, Vĩnh Khoa học Học viện Vinh Phúc Quân sự 92 Trần Nam 02-09-1950 Nam Kiến Xương, Thái Khoa học Học viện Chuân Bình Quân sự 93 Ma Đức Khải 23-08-1964 Nam Thị xã Phú Thọ, Khoa học Học viện Phú Thọ Quân sự 94 Trương Minh 27-02-1955 Nam Diễn Châu, Nghệ Chiến lược Học viện Tạo An quân sự/ Khoa học quân sự 95 Trịnh Thanh 03-01-1957 Nam Nga Sơn, Thanh Chiến lược Học viện Liêm Hóa quân sự/ Khoa học Quân sự 96 Đỗ Thị Phi Hoài 24-10-1962 Nữ Tĩnh Gia, Thanh Kinh tế Học viện Hóa 97 Phạm Văn Liên 06-01-1959 Nam Kim Thành, Hải Kinh tế Học viện Dương 98 Bùi Đường 11-05-1961 Nam Ý Yên, Nam Định Kinh tế Học viện Nghiêu 99 Phạm Đình 26-07-1951 Nam Vụ Bản, Nam Kinh tế Học viện Phùng Định 100 Lê Hùng Sơn 28-02-1964 Nam Cầu Giấy, Hà Nội Kinh tế Học viện 101 Nguyễn 20-07-1950 Nam Vĩnh Linh, Quảng Kinh tế Học viện Văn Tạo Trị 102 Đào Văn Thành 30-12-1958 Nam Yên Mỹ, Hưng Kinh tế Học viện Yên 103 Phạm Thị Kim 15-03-1962 Nữ Thái Thụy, Thái Kinh tế Học viện Vân Bình 8
 9. 104 Nguyễn 22-05-1963 Nữ Kỳ Anh, Hà Tĩnh Luật học Học viện Thị Thương Huyền 105 Thịnh Văn Vinh 20-06-1963 Nam Nga Sơn, Thanh Kinh tế Học viện Hóa 106 Nguyễn 24-06-1959 Nam Hải Hậu, Nam Chính trị Học viện Văn Định học Chính trị- Giang Minh 107 Lê Kim Việt 19-08-1952 Nam Thiệu Hoá, Thanh Chính trị Học viện Hoá học Chính trị- Minh 108 Lê Thị Thu 02-10-1970 Nữ Hoằng Hoá, Luật học Khoa Luậ Thuỷ Thanh Hoá 109 Đinh Dũng Sỹ 24-05-1962 Nam Nho Quan, Ninh Luật học Khoa Luậ Bình 110 Phạm Công 01-09-1963 Nam Quảng Xương, Triết họ Trung tâm Nhất Thanh Hoá viên lý lu 111 Võ Trung Hùng 20-01-1968 Nam Thăng Bình, Tin học Trường Đ Quảng Nam Đà Nắng, 112 Trần Thanh Hải 03-09-1962 Nam An Lão, Bình Động lực Trường Đ Tùng Định Đà Nắng, 113 Ngô Văn Dưỡng 12-12-1961 Nam Mô Đức, Quảng Điện Trường Đ Ngãi Đà Nắng, 114 Đỗ Văn Nhơn 09-12-1962 Nam Thị xã Thủ Dầu Tin học Trường Đ Một, Bình Dương 115 Hà Việt Dũng 10-10-1955 Nam Gia Lâm, Hà Nội Khoa học Trường Đ An ninh Công an 116 Đặng Văn Đoài 20-10-1960 Nam Từ Kỳ, Hải Khoa học Trường Đ Dương An ninh Công an 117 Trần Văn Lang 09-09-1957 Nam Can Lộc, Hà Tĩnh Khoa học Trường Đ An ninh Công an 118 Võ Văn Hường 02-10-1951 Nam Diễn Châu, Nghệ Động lực Trường Đ An Bộ Giáo d 119 Phan Bùi Khôi 02-06-1963 Nam Hưng Nguyên, Cơ khí Trường Đ Nghệ An Bộ Giáo d 120 Hoàng Đình 30-06-1957 Nam Nam Sách, Hải Động lực Trường Đ Long Dương Bộ Giáo d 121 Lê Anh Tuấn 21-10-1975 Nam Cẩm Xuyên, Hà Cơ khí Trường Đ Tĩnh Bộ Giáo d 122 Nguyễn Văn 01-08-1973 Nam Hà Trung, Thanh Điện Tử Trường Đ 9
 10. Đức Hoá Bộ Giáo d 123 Nguyễn 23-08-1959 Nam Từ Sơn, Bắc Ninh Điện Tử Trường Đ Văn Bộ Giáo d Khang 124 Tạ Cao Minh 08-04-1962 Nam Yên Mô, Ninh Tự Động Trường Đ Bình Hoá Bộ Giáo d 125 Nguyễn Hữu 03-10-1971 Nam Hải Lăng, Quảng Điện Tử Trường Đ Thanh Trị Bộ Giáo d 126 Trần Văn Tớp 20-05-1961 Nam Nghĩa Hưng, Nam Điện Trường Đ Định Bộ Giáo d 127 Vũ Văn Yêm 29-10-1975 Nam Vĩnh Bảo, Hải Điện Tử Trường Đ Phòng Bộ Giáo d 128 Huỳnh Đăng 08-02-1972 Nam Tây Sơn, Bình Hóa học Trường Đ Chính Định Bộ Giáo d 129 Quản Lê Hà 22-10-1967 Nữ Văn Giang, Hưng Công nghệ Trường Đ Yên thực phẩm Bộ Giáo d 130 Đặng Xuân Hiển 01-01-1965 Nam Yên Dũng, Bắc Hóa học Trường Đ Giang Bộ Giáo d 131 Phạm Thanh 15-06-1974 Nữ Ý Yên, Nam Định Hóa học Trường Đ Huyền Bộ Giáo d 132 Hoàng Thị Kiều 29-09-1970 Nữ Đức Thọ, Hà Tĩnh Hóa học Trường Đ Nguyên Bộ Giáo d 133 Lê Minh Thắng 09-05-1975 Nữ Việt Trì, Phú Thọ Hóa học Trường Đ Bộ Giáo d 134 Nguyễn Thị 27-08-1971 Nữ An Nhơn, Bình Công nghệ Trường Đ Minh Tú Định thực phẩm Bộ Giáo d 135 Phạm Thị Hạnh 11-08-1958 Nữ Lý Nhân, Hà Nam Luyện kim Trường Đ Bộ Giáo d 136 Đặng Văn Hảo 07-01-1951 Nam Đô Lương, Nghệ Luyện kim Trường Đ An Bộ Giáo d 137 Hoàng Thị Bích 05-09-1971 Nữ Xuân Thủy, Nam Luyện kim Trường Đ Thủy Định Bộ Giáo d 138 Nguyễn Thị Kim 22-10-1965 Nữ Ba Đình, Hà Nội Tin học Trường Đ Anh Bộ Giáo d 139 Trịnh Văn Loan 20-05-1956 Nam Hoằng Hóa, Tin học Trường Đ Thanh Hóa Bộ Giáo d 140 Nguyễn Thị 12-09-1961 Nữ Hạ Long, Quảng Tóa học Trường Đ Bạch Kim Ninh Bộ Giáo d 141 Nguyễn Phúc 20-08-1971 Nam Thừa Thiên Huế Vật lý Trường Đ 10
 11. Dương Bộ Giáo d 142 Phó Thị Nguyệt 12-04-1965 Nữ Thành phố Thái Trường Đ Hằng Bình, Thái Bình Bộ Giáo d 143 Nguyễn Văn 16-04-1972 Nam Phú Vang, Thừa Vật Lý Trường Đ Hiếu Thiên Huế Bộ Giáo d 144 Nguyễn Anh 29-06-1958 Nam Yên Mỹ, Hưng Vật lý Trường Đ Tuấn Yên Bộ Giáo d 145 Nguyễn Thị Bảy 07-12-1962 Nữ Điện Bàn, Quảng Cơ học Trường Đ Nam Quốc gia 146 Hoàng Đình 17-04-1955 Nam Tư Nghĩa, Quảng Điện tử Trường Đ Chiến Ngãi Quốc gia 147 Phan Quốc Dũng 11-08-1967 Nam Củ Chi, Thành Điện Trường Đ phố Hồ Chí Minh Quốc gia 148 Trịnh Văn Dũng 26-01-1962 Nam Hoằng Hóa, Hóa Học Trường Đ Thanh Hóa Quốc gia 149 Phan Thanh Sơn 09-10-1977 Nam Xuyên Mộc, Bà Hóa Học Trường Đ Nam Rịa – Vũng Tàu Quốc gia 150 Ngô Mạnh 07-05-1963 Nam Tiên Sơn, Bắc Hóa Học Trường Đ Thắng Ninh Quốc gia 151 Lê Nguyễn Hậu 08-03-1961 Nam Tân Trụ, Long An Kinh tế Trường Đ Quốc gia 152 Nguyễn Văn 11-07-1954 Nam Nam Sách, Hải Luyện Kim Trường Đ Dán Dương Quốc gia 153 Nguyễn Ngọc 14-09-1958 Nam Gò Công Đông, Luyện Kim Trường Đ Hà Tiền Giang Quốc gia 154 Võ Phán 02-06-1954 Nam Trà Bồng, Quảng Thủy lợi Trường Đ Ngãi Quốc gia 155 Nguyễn Thị Kim 24-08-1956 Nữ Ninh Kiều, Cần Chăn nuôi Trường Đ Đông Thơ và Đào tạ 156 Trần Ngọc Hải 22-12-1969 Nam Châu Thành, Long Thuỷ sản Trường Đ An và Đào tạ 157 Trần Thị Thanh 25-11-1965 Nữ Hồng Dân, Bạc Thuỷ sản Trường Đ Hiền Liêu và Đào tạ 158 Nguyễn Văn 04-04-1961 Nam Châu Thành, Cần Thuỷ sản Trường Đ Hoà Thơ và Đào tạ 159 Dương Nhựt 10-12-1959 Nam Lai Vung, Đồng Thuỷ sản Trường Đ Long Tháp và Đào tạ 160 Bùi Xuân Mến 18-03-1951 Nam Phù Cừ, Hưng Chăn nuôi Trường Đ Yên và Đào tạ 11
 12. 161 Vũ Ngọc Út 07-09-1969 Nam Ý Yên, Nam Định Thuỷ sản Trường Đ và Đào tạ 162 Hà Thanh Toàn 15-01-1963 Nam Châu Thành, Bến Công nghệ Trường Đ Tre thực phẩm và Đào tạ 163 Nguyễn Duy 10-06-1962 Nam Lagi, Bình Thuận Nông Trường Đ Cần nghiệp và Đào tạ 164 Lê Việt Dũng 03-08- Nam Ninh Kiều, Cần Nông Trường Đ 1960nam Thơ nghiệp và Đào tạ 165 Trần Văn Hân 10-11-1958 Nam Ninh Kiều, Cần Nông Trường Đ Thơ nghiệp và Đào tạ 166 Nguyễn Mỹ Hoa 24-07-1956 Nữ Ninh Kiều, Cần Nông Trường Đ Thơ nghiệp và Đào tạ 167 Trần Thị Thu 29-08-1956 Nữ Ninh Kiều, Cần Nông Trường Đ Thuỷ Thơ nghiệp và Đào tạ 168 Võ Thành Danh 17-07-1964 Nam Ngã Năm, Sóc Kinh tế Trường Đ Trăng và Đào tạ 169 Lưu Thanh Đức 13-09-1964 Nam Tam Bình, Vĩnh Kinh tế Trường Đ Hải Long và Đào tạ 170 Trương Đông 13-12-1972 Nam Thị xã Vị Thanh, Kinh tế Trường Đ Lộc Hậu Giang và Đào tạ 171 Võ Thị Thanh 20-05-1963 Nữ Thành phố Mỹ Kinh tế Trường Đ Lộc Tho, Tiền Giang và Đào tạ 172 Mai Văn Nam 10-01-1964 Nam Cái Răng, Thành Kinh tế Trường Đ phố Cần Thơ và Đào tạ 173 Lê Khương Ninh 28-09-1965 Nam Long Mỹ, Hậu Kinh tế Trường Đ Giang và Đào tạ 174 Dương Ngọc 10-12-1956 Nam Cao Lãnh, Đồng Kinh tế Trường Đ Thành Tháp và Đào tạ 175 Trần Thanh Ái 25-09-1954 Nam Lấp Vò, Đồng Ngôn Ngữ Trường Đ Tháp và Đào tạ 176 Trần Thị Cúc 30-03-1955 Nữ Tuy Phước, Bình Bảo vệ thực Trường Đ Hoà Định vật và Đào tạ 177 Phạm Hồng Cử 10-10-1953 Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh Khoa học Trường Đ An ninh Bộ Công 178 Phạm Quang 24-03-1958 Nam Nam Đàn, Nghệ Khoa học Trường Đ Phúc An An ninh Bộ Công 179 Vũ Đức Trung 27-05-1959 Nam Thanh Hà, Hải Khoa học Trường Đ Dương An ninh Bộ Công 180 Lê Thị Châu 30-03-1959 Nữ Thiệu Hoá, Thanh Luật học Trường Đ 12
 13. Hoá đoàn lao đ 181 Dương Văn Sao 06-05-1953 Nam Lục Lam. Bắc Chính trị Trường Đ Giang đoàn lao đ 182 Trương Vũ Bằng 23-09-1973 Nam Đồng Hới, Quảng Điện Tử Trường Đ Giang Bình Quốc gia 183 Bùi Thế Duy 09-05-1978 Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh Tin học Trường Đ Quốc gia 184 Nguyễn Việt Hà 12-08-1974 Nam Hoàn Kiếm, Hà Tin học Trường Đ Nội Quốc gia 185 Bạch Gia Dương 10-01-1950 Nam Đông Anh, Hà Vật lý Trường Đ Nội Quốc gia 186 Đào Văn Hoằng 03-02-1952 Nam Đông Anh, Hà Hóa học Trường Đ Nội phố Hồ C 187 Trịnh Xuân Ngọ 26-09-1954 Nam Kim Sơn, Ninh Nông Trường Đ Bình nghiệp phố Hồ C 188 Phan Thị Hồng 10/15/1958 Nữ Yên Thành, Nghệ Văn học Trường Đ An và Đào tạ 189 Đỗ Đức Lưu 13-04-1962 Nam Tứ Kỳ, Hải Tự động hoá Trường Đ Dương Bộ Giáo d 190 Đặng Thị Xuân 25-02-1959 Nữ Hà Đông, Hà Nội Tổ chức Trường Đ Mai quản lý Bộ Giáo d GTVT/GT- VT 191 Bùi Ngọc Toàn 04-09-1968 Nam Đề Thám, Thái Tổ chức Trường Đ Bình quản lý Bộ Giáo d GTVT/GT- VT 192 Lê Mạnh Việt 26-04-1949 Nam Thanh Ba, Phú Phương tiện Trường Đ Thọ GTVT/GT- Bộ Giáo d VT 193 Nguyễn Văn 30-04-1963 Nam Hậu Lộc, Thanh Tin học Trường Đ Long Hóa Bộ Giáo d 194 Nguyễn Đại An 14-02-1958 Nam Móng Cái, Quảng Cơ khí - Trường Đ Ninh Động lực thông vận 195 Lê Văn Học 18-01-1960 Nam Vĩnh Bảo, Hải Cơ khí - Trường Đ Phòng Động lực thông vận 196 Lưu Kim Thành 13-12-1954 Nam Đồ Sơn, Hải Giao thông- Trường Đ Phòng Vận tải thông vận 197 Nguyễn Viết 04-10-1961 Nam Sầm Sơn, Thanh Giao thông- Trường Đ Thành Hóa Vận tải thông vận 13
 14. 198 Phạm Văn Thứ 15-11-1954 Nam Yên Mô, Ninh Giao thông- Trường Đ Bình Vận tải thông vận 199 Lê Văn Trưởng 18-09-1958 Nam Thiệu Hóa, Thanh Khoa học Trường Đ Hóa Trái đất/ Đại nhân dân lý 200 Nguyễn Văn 06-08-1957 Nam Thành phố Thanh Vật lý Trường Đ Khiêm Hóa, Thanh Hóa nhân dân 201 Trần Văn Thụy 12-11-1958 Nam Gia Đình, Bắc Sinh Học Trường Đ Ninh Đại học q 202 Nguyễn Văn 27-04-1966 Nam Vũ Thư, Thái Sinh Học Trường Đ Vịnh Bình Đại học q 203 Trần Văn Cúc 18-04-1950 Nam Cẩm Xuyên, Hà Cơ học Trường Đ Tĩnh Đại học q 204 Trần Thị Hồng 30-08-1964 Nữ Nam Định Hóa học Trường Đ Đại học q 205 Nguyễn Thị 08-11-1963 Nữ Yên Mỹ, Hưng Hóa học Trường Đ Bích Lộc Yên Đại học q 206 Tạ Thị Thảo 08-12-1973 Nữ Hà Trung, Thanh Hóa học Trường Đ Hóa Đại học q 207 Đỗ Quang Trung 23-09-1962 Nam An Dương, Hải Hóa học Trường Đ Phòng Đại học q 208 Đỗ Minh Đức 14-10-1974 Nam Thọ Xuân, Thanh Khoa học Trường Đ Hóa Trái đất Đại học q 209 Đồng Kim Loan 13-07-1955 Nữ Kim Thành, Hải Khoa học Trường Đ Dương Trái đất Đại học q 210 Nguyễn Đình 26-07-1959 Nam Từ Liêm, Hà Nội Khoa học Trường Đ Minh Trái đất Đại học q 211 Võ Thanh 30-09-1959 Nam Diễn Châu, Nghệ Khoa học Trường Đ Quỳnh An Trái đất Đại học q 212 Lê Văn Thiện 12-06-1971 Nam Lệ Thủy, Quảng Khoa học Trường Đ Bình Trái đất Đại học Q 213 Trần Văn Tuấn 09-10-1968 Nam Văn Lâm Hưng Khoa học Trường Đ Yên Trái đất Đại học Q 214 Võ Thị Thương 14-07-1961 Nữ Can Lộc, Hà Tĩnh Sinh học Trường Đ Lan Đại học Q 215 Nguyễn Hữu 15-07-1951 Nam Kiến Thụy, Hải Toán học Trường Đ Điển Phòng Đại học Q 216 Phạm Văn Bền 12-10-1951 Nam Kim Động,Hưng Vật lý Trường Đ Yên Đại học Q 14
 15. 217 Nguyễn Hoàng 05-04-1973 Nam Khoái Châu, Vật lý Trường Đ Hải Hưng Yên Đại học Q 218 Ngô Thu Hương 15-09-1966 Nữ Long Biên, Hà Vật lý Trường Đ Nội Đại học Q 219 Bùi Văn Loát 22-03-1958 Nam Nam Trực, Nam Vật lý Trường Đ Định Đại học Q 220 Nguyễn Diệu 20-10-1957 Nữ Vinh , Nghệ An Hóa học – Trường Đ Liên Hoa Công nghệ Đại học Q thực phẩm Minh 221 Trần Lê Quan 01-07-1970 Nam Thanh Bình, Đồng Hóa học – Trường Đ Tháp Công nghệ Đại học Q thực phẩm Minh 222 Nguyễn Đình 20-03-1967 Nam Vĩnh Phúc Tin học Trường Đ Thúc Đại học Q Minh 223 Hà Minh Hồng 13-07-1953 Nam Đống Đa, Hà Nội Lịch sử Trường Đ Nhân văn phố Hồ C 224 Nguyễn Tiến 30-04-1957 Nam Quảng Ninh, Lịch sử Trường Đ Lực Quảng Bình Nhân văn phố Hồ C 225 Thành Phần 17-04-1954 Nam Ninh Hải, Ninh Dân tộc học Trường Đ thuận Nhân văn phố Hồ C 226 Đặng Văn Thắng 04-06-1954 Nam Trà Ôn, Vĩnh Khảo cổ học Trường Đ Long Nhân văn phố Hồ C 227 Nguyễn Văn 20-10-1952 Nam Cần Đước, Long Ngôn ngữ Trường Đ Huệ An học Nhân văn phố Hồ C 228 Nguyễn Văn 29-12-1973 Nam Ba Vì, Hà Nội Ngôn ngữ Trường Đ Hiệu học Nhân văn 229 Lê Đình Chỉnh 21-07-1954 Nam Bình Giang, Hải Lịch sử Trường Đ Dương Nhân văn 230 Đặng Xuân 19-07-1954 Nam Nam Trực, Nam Lịch sử Trường Đ Kháng Định Nhân văn 231 Hoàng Khắc 4/8/1962 Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh Lịch sử Trường Đ Nam Nhân văn 232 Nguyễn Ngọc 16-04-1949 Nam Thạch Hà, Hà Lịch sử Trường Đ Thành Tĩnh Nhân văn 233 Nguyễn Anh 11-08-1962 Nam Kiến Xương, Thái Triết học Trường Đ 15
 16. Tuấn Bình Nhân văn 234 Nguyễn Thị 10-12-1962 Nữ Kiến Xương, Thái Triết học Trường Đ Thuý Vân Bình Nhân văn 235 Hoàng Mộc Lan 13-04-1956 Nữ Hai Bà Trưng, Hà Tâm lý học Trường Đ Nội Nhân văn 236 Hoàng Anh Thi 13-12-1963 Nữ Đô Lương, Nghệ Ngôn Ngữ Trường Đ An Nhân văn 237 Phan Phương 31-10-1962 Nữ Lộc Hà, Hà Tĩnh Lịch sử Trường Đ Thảo Nhân văn 238 Đào Duy Hiệp 18-05-1953 Nam Đông Anh, Hà Văn học Trường Đ Nội Nhân văn 239 Nguyễn Văn 28-12-1955 Nam Triệu Phong, Triết học Trường Đ Hoà Quảng Trị Huế, Bộ G 240 Nguyễn Văn 19-05-1954 Nam Thành phố Vinh, Khoa học Trường Đ Canh Nghệ An Trái đất Huế, Bộ G 241 Võ Thị Mai 09-02-1961 Nữ Phú Vang, Thừa Sinh học Trường Đ Hương Thiên Huế Huế, Bộ G 242 Trương Thị Bích 19-07-1964 Nữ Đại Lộc, Quảng Sinh học Trường Đ Phượng Nam Huế, Bộ G 243 Hoàng Văn Hiển 02-08-1962 Nam Hải Lăng, Quảng Lịch sử Trường Đ Nam Trị Huế, Bộ G 244 Phan Nhật Tĩnh 02-01-1962 Nam Đàn, Nghệ Toán học Trường Đ An Huế, Bộ G 245 Nguyễn Mạnh 01-01-1961 Nam Phong Điền, Thừa Vật lý Trường Đ Sơn Thiên Huế Huế, Bộ G 246 Nguyễn Đăng 17-07-1950 Nam Sóc Sơn, Hà Nội Hóa phân Trường Đ Đức tích/ Hóa Thái Ngu học 247 Nguyễn Trọng 19-04-1949 Nam Thanh Chương, Xây dựng Trường Đ Phượng Nghệ An Xây dựng 248 Nguyễn Phương 13-12-1949 Nam Hoàn Kiếm, Hà Xây dựng Trường Đ Thành Nội Xây dựng 249 Nguyễn Hồng 29-04-1957 Nam Sơn Tịnh, Quảng Xây dựng Trường Đ Tiến Ngãi Xây dựng 250 Phạm Thị Bích 24-11-1968 Nữ Tam Thanh,Phú Kinh tế Trường Đ Chi Thọ Giáo dục 251 Phạm Đại Đồng 20-01-1953 Nam Yên khánh, Ninh Kinh tế Trường Đ BÌnh Giáo dục 252 Nguyễn Tiến 16-04-1958 Nam Anh Sơn, Nghệ Kinh tế Trường Đ 16
 17. Dũng An Giáo dục 253 Nguyễn Thanh 06-05-1962 Nam Phú Cát, Bình Kinh tế Trường Đ Hà Định Giáo dục 254 Trần Thị Vân 26-03-1967 Nữ Triệu Hải, Quảng Kinh tế Trường Đ Hoa Trị Giáo dục 255 Nguyễn Đình 12-09-1959 Nam Đô Lương, Nghệ Kinh tế Trường Đ Hòa An Giáo dục 256 Phạm Thúy 02-05-1963 Nữ Thị xã Hưng Yên, Kinh tế Trường Đ Hương Hưng Yên Giáo dục 257 Phạm Ngọc Linh 18-04-1962 Nam Bình Sơn, Quảng Kinh tế Trường Đ Ngãi Giáo dục 258 Nguyễn Thị 30-06-1962 Nữ Đông Hưng, Thái Kinh tế Trường Đ Tuyết Mai Bình Giáo dục 259 Phan Thị Nhiệm 15-04-1965 Nữ Mỏ Cày, Bến Tre Kinh tế Trường Đ Giáo dục 260 Nguyễn Thế 26-04-1955 Nam Thanh Thủy, Phú Kinh tế Trường Đ Phán Thọ Giáo dục 261 Hoàng Xuân 29-09-1967 Nam Yên Thành, Nghệ Kinh tế Trường Đ Quế An Giáo dục 262 Nguyễn Ngọc 18-12-1971 Nam Hà Trung, Thanh Kinh tế Trường Đ Sơn Hóa Giáo dục 263 Nguyễn Thị 30-10-1960 Nữ Thanh Trì, Hà Nội Kinh tế Trường Đ Thanh Thủy Giáo dục 264 Trần Việt Tiến 01-11-1959 Nam Quảng Trạch, Kinh tế Trường Đ Quảng Bình Giáo dục 265 Hồ Tiến Dũng 01-01-1960 Nam Cao Lãnh, Đồng Quản trị Trường Đ Tháp kinh Chí Minh doanh/Kinh tế 266 Vũ Thị Minh 16-08-1964 Nữ Phú Thọ Tài Trường Đ Hằng chính/Kinh Chí Minh tế 267 Trương Thị 10-12-1965 Nữ Mỏ Cày, Bến Tre Ngân Trường Đ Hồng hàng/Kinh Chí Minh tế 268 Trầm Thị Xuân 15-01-1965 Nữ Thành phố Vinh, Ngân Trường Đ Hương Trà Vinh hàng/Kinh Chí Minh tế 269 Trần Thị Giang 21-07-1958 Nữ Quy Nhơn, Bình Kế toán- Trường Đ Tân Định Kiểm toán/ Chí Minh 17
 18. Kinh tế 270 Hà Xuân Thạch 27-03-1964 Nam An Nhơn, Bình Kế toán- Trường Đ Định Kiểm toán/ Chí Minh Kinh tế 271 Đỗ Quang Quý 06-07-1951 Nam Khoái Châu, Kinh tế NN/ Trường Đ Hưng Yên Kinh tế học kinh doan Giáo dục 272 Đỗ Anh Tài 14-11-1971 Nam Bình Xuyên, Vĩnh Kinh tế NN/ Trường Đ Phúc Kinh tế học kinh doan Giáo dục 273 Lâm Chí Dũng 16-11-1960 Nam Triệu Phong, Kinh tế Trường Đ Quảng Trị Nẵng, Bộ 274 Nguyễn Ngọc 10-05-1969 Nam Trà Bồng, Quảng Kinh tế Trường Đ Vũ Ngãi Nẵng, Bộ 275 Lê Hữu Ái 16-03-1960 Nam Hưng Nguyên, Triết học Trường Đ Nghệ An Nẵng, Bộ 276 Bùi Quang Bình 16-07-1959 Nam Tây Sơn, Bình Kinh tế Trường Đ Định Nẵng, Bộ 277 Phùng Thị 28-10-1956 Nữ Thị xã Sơn Tây, Kinh tế Trường Đ Hồng Hà Hà Nội Bộ Giáo d 278 Thái Thanh Hà 07-04-1963 Nam Đô Lương, Nghệ Kinh tế Trường Đ An Bộ Giáo d 279 Trịnh Văn Sơn 15-08-1962 Nam Quảng Trạch, Kinh tế Trường Đ Quảng Bình Bộ Giáo d 280 Bùi Dũng Thể 19-08-1964 Nam Thanh Chương, Kinh tế Trường Đ Nghệ An Bộ Giáo d 281 Hoàng Văn Hải 19-05-1966 Nam Quỳnh Lưu, Nghệ Kinh tế Trường Đ An gia Hà Nộ 282 Hà Văn Hộ 05-10-1962 Nam Thành phố Thái Kinh tế Trường Đ Bình, Thái Bình gia Hà Nộ 283 Trần Anh Tài 20-11-1957 Nam Can Lộc, Hà Tĩnh Kinh tế Trường Đ gia Hà Nộ 284 Nguyễn Xuân 05-05-1957 Nam Nghi Xuân, Hà Kinh tế Trường Đ Thiên Tĩnh gia Hà Nộ 285 Nguyễn Quốc 25-11-1969 Nam Nga Sơn, Thanh CN chế tạo Trường Đ Tuấn Hóa máy, Cơ khí nghiệp, Đ Giáo dục 286 Nguyễn Văn 30-07-1964 Nam Duy Tiên, Hà Cơ học chất Trường Đ Tuấn Nam lỏng và khí/ nghiệp, Đ Cơ học Giáo dục 18
 19. 287 Lê Thanh Hà 21-03-19 Nam Thọ Xuân, Thanh Kinh tế lao Trường Đ Hóa động/ Kinh Lao động tế 288 Nguyễn Bá 06-12-1956 Nam Hoàng Mai, Hà Kinh tế lao Trường Đ Ngọc Nội động/ Kinh Lao động tế 289 Nguyễn Thị 13-06-1959 Nữ Thường Tín, Hà Kinh tế lao Trường Đ Thuận Nội động/ Kinh Lao động tế 290 Nguyễn Minh 09-10-1955 Nam Yên Khánh, Ninh Luật học Trường Đ Đoan Bình pháp 291 Nguyễn Thị Hồi 20-02-1956 Nữ Thuận Thành, Bắc Luật học Trường Đ Ninh pháp 292 Hoàng Thị 05-01-195 Nữ Giao Thủy, Nam Luật học Trường Đ Minh Sơn Định pháp 293 Nguyễn Viết Tý 14-10-1954 Nam Thạch Hà, Hà Luật học Trường Đ Tĩnh pháp 294 Đoàn Thị Mỹ 15-12-1960 Nữ Châu Thành, Bến Kinh tế học Trường Đ Hạnh Tre Chí Minh 295 Trương Thị 25-12-1954 Nữ Gò Công Đông, Kinh tế Trường Đ Hiền Tiền Giang Chí Minh 296 Hoàng Văn Quý 25-10-1950 Nam Tiên Lữ, Hưng Mỏ Trường Đ Yên Giáo dục 297 Đào Văn Canh 10-12-1950 Nam Thủy Nguyên, Hải Mỏ Trường Đ Phòng Giáo dục 298 Trần Thanh Hải 22-01-1965 Nam Thạch Hà Hà Tĩnh Khoa học Trường Đ Trái Đất Giáo dục 299 Nguyễn Văn 12-01-1958 Nam Bình Lục, Hà Khoa học Trường Đ Lâm Nam Trái Đất Giáo dục 300 Bùi Xuân Nam 02-08-1974 Nam Ý Yên, Nam Định Mỏ Trường Đ Giáo dục 301 Trần Đình Trí 01-05-1953 Nam Nam Trực, Nam Khoa học Trường Đ Định Trái đất Giáo dục 302 Phùng Mạnh 10-10-1952 Nam Gia Lâm, Hà Nội Mỏ Trường Đ Đắc Giáo dục 303 Lý Hoàng Ánh 08-01-1964 Nam Phù Cát, Bình Kinh tế Trường Đ Định Hồ Chí M Việt Nam 304 Phan Văn Hoà 30-10-1956 Nam Quế Sơn, Quảng Ngôn Ngữ Trường Đ Nam Đà Nẵng, 19
 20. 305 Lưu Quý 05-04-1960 Nam Hội An, Quảng Ngôn Ngữ Trường Đ Khương Nam Đà Nẵng, 306 Trương Viên 25-11-1955 Nam Phong Điền, Thừa Ngôn Ngữ Trường Đ Thiên Huế Huế, Bộ G 307 Phạm Ngọc 06-01-1959 Nam Vụ Bản, Nam Ngôn Ngữ Trường Đ Hàm Định Quốc gia 308 Lưu Bá Minh 04-08-1954 Nam Thanh Oai, Hà Ngôn Ngữ Trường Đ Nội Quốc gia 309 Phạm Thị Thật 02-03-1955 Nữ Sơn Tây, Hà Nội Văn học Trường Đ Quốc gia 310 Nguyễn Hoàng 21-05-1962 Nữ Từ Liêm, Hà Nội Kinh tế Trường Đ Ánh Giáo dục 311 Nguyễn Thanh 19-10-1971 Nữ Phú Xuyên, Hà Kinh tế Trường Đ Bình Nội Giáo dục 312 Phạm Thu 30-06-1971 Nữ Gia Lâm, Hà Nội Kinh tế Trường Đ Hương Giáo dục 313 Bùi Thị Lý 05-07-1972 Nữ Triệu Phong, Kinh tế Trường Đ Quảng Trị Quốc tế Giáo dục 314 Đặng Thị Nhàn 27-11-1970 Nữ Thanh Oai, Hà Kinh tế Trường Đ Nội Giáo dục 315 Nguyễn Đình 03-06-1974 Nam Nghi Xuân, Hà Kinh tế tài Trường Đ Thọ Tĩnh chính/Kinh Giáo dục tế 316 Tăng Văn 08-01-1965 Nam Thanh Hà, Hải Luật Kinh Trường Đ Nghĩa Dương tế/ Kinh tế Giáo dục 317 Nguyễn Đình 24-10-1953 Nam Thanh Chương, Thủy Sản Trường Đ Mão Nghệ An dục và Đà 318 Lê Phước 25-09-1956 Nam Hương Trà, Thừa Giáo dục Trường Đ Lượng Thiên Huế học dục và Đà 319 Trương Vĩnh 11-05-1960 Nam Nghi Xuân, Hà Công nghệ Trường Đ Tĩnh thực phẩm Hồ Chí M 320 Dương Nguyên 11-11-1964 nam Gò Công Tây, Chăn nuôi Trường Đ Khang Tiền Giang Hồ Chí M 321 Nguyễn Thị 30-12-1956 Nữ Tuy Phước, Bình Chăn nuôi Trường Đ Lộc Định Huế, Bộ G 322 Nguyễn Tiến 11-03-1954 Nam Nông Cống, Chăn nuôi Trường Đ Vởn Thanh Hoá Huế, Bộ G 323 Lê Văn An 19-05-1961 Nam Vĩnh Linh, Quảng Chăn nuôi Trường Đ Trị Huế, Bộ G 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản