Quyết định số 1969/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 1969/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1969/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 trực thuộc Sở Giao thông - Công chính do Sở Giao thông công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1969/QĐ-SGTCC

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIÊT THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1969/Q -SGTCC TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN S 1 TR C THU C S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH GIÁM CS GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09/01/1991 c a U ban nhân dân TP. H Chí Minh v vi c thành l p S Giao thông – Công chánh; Căn c Quy t nh s 42/Q -UB ngày 25 tháng 04 năm 2002 c a UBND.TP v t ch c qu n lý l i m t s lĩnh v c s nghi p giao thông công chánh thành khu Qu n lý giao thông ô th tr c thu c S Giao thông - Công chánh; Căn c Quy t nh s 1187/Q -UB ngày 21 tháng 03 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 4156/Q -UBND ngày 12 tháng 08 năm 2005 c a UBND.TP v i tên Khu Qu n lý giao thông ô th thành Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 tr c thu c S Giao thông - Công chính thành ph ; Căn c Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09/02/2007 c a U ban nhân dân TP. H Chí Minh v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông – Công chính; Căn c Quy t nh s 2158/Q -UBND ngày 11 tháng 05 năm 2007 c a UBND.TP v giao nhi m v phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a các Khu Qu n lý giao thông ô th tr c thu c S Giao thông - Công chính thành ph ; Căn c Quy t nh s 2578/Q -UBND ngày 14 tháng 06 năm 2007 c a UBND.TP v giao th m quy n cho Giám c S Giao thông - Công chính quy t nh b nhi m, mi m nhi m i v i các ch c danh lãnh o (Th trư ng, Phó Th trư ng), K toán trư ng các ơn v tr c thu c S Giao thông - Công chính; Xét ngh c a Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng S , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, Quy t nh này thay th Quy t nh s 43/2003/Q -UB ngày 28/03/2003 c a UBND.TP V phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu Qu n lý giao thông ô th , tr c thu c S Giao thông Công chánh.
 2. i u 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng S , Chánh Thanh tra S , Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng, Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1, Trư ng các phòng ban c a S , Th trư ng các ơn v tr c thu c S có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. GIÁM C Nơi nh n : - Như i u 3 -UBND.TP ( báo cáo ) - S N i v ( báo cáo ) - BG , U, Công oàn, oàn TN S - Các ơn v tr c thu c S Tr n Quang Phư ng - Lưu ( VP, TCCB Ngân Q BHQC ) QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN S 1 TR C THU C S GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1969/Q -SGTCC ngày 28/06/2007 c a S Giao thông - Công chính) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Khu Qu n lý Giao thông ô th s 1 là ơn v tr c thu c S Giao thông – Công chính ( ư c thành l p theo Quy t nh s 42/Q -UB ngày 25/04/2002 c a y ban nhân dân thành ph ); Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 là ơn v th c hi n công tác chuyên ngành v qu n lý h th ng k t c u h t ng giao thông công chính (C u, ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng, công viên cây-xanh) thu c a bàn các qu n 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, qu n Gò V p, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhu n, Bình Th nh và qu n Bình Tân c a thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là “ a bàn qu n lý“); Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p m t ph n kinh phí và ư c s d ng ngu n thu mb o ho t ng; ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng nhà nư c theo qui nh; Tên giao d ch ti ng Anh: URBAN TRANSPORT MANAGEMENT DEPARTMENT NO.1 OF HO CHI MINH CITY
 3. Tr s làm vi c c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 t t i s 152 ư ng i n Biên Ph , phư ng 25, qu n Bình Th nh - thành ph H Chí Minh. i u 2. Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám c S Giao thông - Công chính và ch u s qu n lý nhà nư c theo ngành c a các cơ quan có liên quan thu c thành ph H Chí Minh, ư c S Giao thông - Công chính giao nhi m v thông qua k h ach hàng năm ( ư c y ban nhân dân thành ph giao cho S ) phù h p v i ch c năng nhi m v c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1, ư c qui nh t i i u 5 c a Qui ch này. i u 3. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 lãnh o Khu theo ch Th trư ng, quy t nh các công vi c thu c ph m vi qu n lý c a Khu và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính v các lĩnh v c do Khu qu n lý. Ch o, i u hành Khu th c hi n nhi m v theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Khu theo Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 4. T ch c ng C ng s n Vi t Nam t i Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ho t ng theo i u l ng và các qui nh c a ng phù h p v i Hi n pháp, Pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam; T ch c Công oàn t i Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Công oàn; T ch c oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t i Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ho t ng theo i u l òan và các qui nh c a òan phù h p v i Hi n pháp, Pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam. Chương 2: NHI M V QUY N H N VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1: 5.1 V quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n. 5.1.1 Tham gia xây d ng chi n lư c quy ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông công chính (c u, ư ng, thoát nư c, chi u sáng, công viên-cây xanh…), thu c a bàn qu n lý; 5.1.2 Căn c phương hư ng, nhi m v chi n lư c và quy ho ch phát tri n giao thông ô th c a thành ph , B Giao thông v n t i, s tăng trư ng hàng năm v giao thông ô th c a thành ph , Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 tham gia xây d ng quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n giao thông ô th hàng năm, ho c 5 năm theo a bàn qu n lý; 5.1.3 T ng h p tình hình và th c hi n công tác th ng kê th c hi n ch thông tin, báo cáo thư ng xuyên theo nh kỳ ho c t xu t cho S Giao thông - Công chính khi có v n phát sinh có liên quan theo quy nh, k p th i xin ch o x lý;
 4. 5.1.4 Tr c ti p qu n lý k ho ch và v n duy tu s a ch a các công trình giao thông công chính trong khu v c a bàn qu n lý; qu n lý các d án u tư xây d ng theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng, quy ch u th u, qu n lý v n; 5.1.5 Tham gia ý ki n v i các t ch c c a ngành và cơ quan có liên quan v xây d ng các d án u tư (s d ng ngu n v n trong và ngoài nư c) nh m m b o ch t lư ng công trình, hi u qu u tư v giao thông ô th trong ph m vi ư c giao qu n lý; 5.1.6 Hư ng d n, theo dõi, ch o, ki m tra, ôn c các ơn v trong vi c th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ s h t ng giao thông ô th theo ch c năng nhi m v ch u tư ư c giao i v i các công trình ư c giao làm nhi m v ch u tư. 5.2 V th c thi Pháp lu t. 5.2.1 Th c hi n công tác qu n lý h th ng k t c u h t ng giao thông công chính trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý; 5.2.2 Ph i h p v i cơ quan ch c năng th c hi n công tác qu n lý ư ng b , qu n lý b o v các công trình thu c h th ng k t c u h t ng giao thông công chính k c hành lang b o v an toàn công trình giao thông trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý; 5.2.3 T ch c ph bi n tuyên truy n, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Pháp lu t chuyên ngành i v i m i i tư ng có liên quan n ho t ng giao thông ô th , b o v công trình giao thông ô th , ph i h p v i các cơ quan ch c năng i u tra x lý các vi ph m trên a bàn qu n lý. 5.3 V qu n lý cơ s h t ng giao thông ô th . 5.3.1 T ch c o c, kh o sát, i u tra hi n tr ng v giao thông ô th . Tham mưu cho S Giao thông - Công chính l p danh b ư ng b hi n tr ng n m trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý; 5.3.2 T ch c qu n lý quy ho ch, k ho ch duy tu, s a ch a h th ng k t c u h t ng giao thông công chính trong ph m vi do Khu Qu n lý Giao thông ô th s 1 qu n lý; 5.3.3 T ch c và ph i h p các ơn v liên quan th c hi n công tác qu n lý duy tu, hoàn thi n cơ s h t ng giao thông ô th ư c phân c p, nh m m b o an toàn giao thông và khai thác có hi u qu ; 5.3.4 Ki m tra th ng kê, c p nh t và báo cáo theo nh kỳ tình tr ng các công trình giao thông ư ng b trong ph m vi Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ph trách; L p lý l ch qu n lý t ng công trình theo qui nh; Qu n lý s li u, c p nh t thông tin, h sơ, tài li u các tuy n ư ng và công trình báo cáo c p trên theo dõi theo nh kỳ và hàng năm; 5.3.5 Thông báo yêu c u tháo d , gi i phóng các công trình, chư ng ng i v t làm nh hư ng n giao thông ô th và bu c các ch chư ng ng i v t ph i thanh th i trong th i h n nh t nh gi i phóng tuy n lu ng giao thông trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý;
 5. 5.3.6 Có quy n thanh th i, tr c chuy n các chư ng ng i v t n m trong ph m vi qu n lý c a Khu qu n lý giao thông ô th s 1 m b o giao thông thông thoáng và m quan ô th mà không ch ch p thu n c a ch chư ng ng i v t khi ã h t th i h n thông báo và ch chư ng ng i v t ph i b i thư ng kinh phí theo quy nh; 5.3.7 Ph i h p v i các ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a S Giao thông - Công chính ; 5.3.8 Th a thu n v i các ơn v và cá nhân có nhu c u v vi c ào ư ng, u n i h th ng thoát nư c và n h cây xanh ô th trên a bàn ư c phân công qu n lý( tr các tuy n ư ng c bi t, ư ng chuyên d ng n m trong các Khu ch xu t, Khu công nghi p ). 5.4 Th c hi n nhi m v duy tu, s a ch a l n và xây d ng cơ b n công trình giao thông ô th trong ph m vi ph trách. 5.4.1 Kh o sát n m v ng tình hình các công trình giao thông ô th trong ph m vi ph trách xây d ng k ho ch v duy tu, b o dư ng, s a ch a ư ng b theo nh ng ch, nh m c danh m c h t ng ư c giao qu n lý và niên h n c a công trình c u, ư ng, chi u sáng thoát nư c, cây xanh ô th trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý; 5.4.2 L p k ho ch ng n h n và dài h n v duy tu, s a ch a l n, nâng c p xây d ng cơ b n theo th t ưu tiên v h th ng công trình giao thông ô th ư c giao qu n lý phù h p niên h n s d ng và tình hình phát tri n lưu lư ng, t i tr ng th c t và kh năng ngu n v n trình c p có thNm quy n xét duy t hàng năm; 5.4.3 Trên cơ s k ho ch u tư hàng năm, phân b ch tiêu k ho ch u tư hàng tháng v duy tu, s a ch a nh cho các ơn v có liên quan ho c t ch c u th u, ch nh th u theo quy nh và h p ng giao th u v i v n u tư, kh i lư ng, ch t lư ng, ti n c th theo quy nh i v i các công trình trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý theo úng trình t u tư; ôn c ti n và t ch c giám sát, nghi m thu kh i lư ng hoàn thành theo quy nh; 5.4.4 Th c hi n k ho ch thông qua các h p ng kinh t và theo th t ưu tiên v s a ch a ho c xây d ng cơ b n v i các ơn v tư v n xây d ng công trình theo danh m c ư c y ban nhân dân thành ph và S Giao thông - Công chính phê duy t giao cho Khu qu n lý giao thông ô th s 1 qu n lý trình c p có thNm quy n duy t d án u tư theo phân c p; 5.4.5 Tư v n giám sát thi công công trình chuyên ngành giao thông công chính thu c nhóm B–C (k c các h ng m c di d i gi i t a nhà, i n, i n tho i , c p - thoát nư c, cây xanh …) và ki m tra x lý nh ng v n liên quan trong quá trình s a ch a, xây d ng cơ b n giúp cho công tác thi công m b o an toàn, úng ti n , và ch t lư ng theo quy nh; 5.4.6 nh ra cơ ch qu n lý thích h p, ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ ho c t xu t, t ch c nghi m thu s a ch a thư ng xuyên các công trình giao thông trên a
 6. bàn, khu v c ư c giao qu n lý nh m ưa hi u qu ngu n v n u tư ngày càng cao, m b o hi u su t lao ng và i s ng cán b công nhân viên ngày càng nâng cao; 5.4.7 T ch c nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng và bàn giao công trình; Qu n lý, c p phát v n thanh quy t toán trong quá trình s a ch a, xây d ng theo các qui nh c a Lu t Xây d ng và ch qu n lý tài chính k toán hi n hành; qu n lý kinh phí b o hành, qu n lý ơn giá giá s a ch a, xây d ng, quy nh và th c hi n cơ ch thư ng ph t i v i các ơn v , nhà th u tham gia; qu n lý h sơ hoàn công theo các quy nh hi n hành; 5.4.8 Tư v n l p d án u tư các công trình chuyên ngành giao thông – Công chính thu c nhóm B,C và tư v n u th u các gói th u liên quan n vi c u tư xây d ng các công trình giao thông công chính; 5.5 V an toàn giao thông ô th và b o v công trình giao thông ô th . 5.5.1 T ch c ki m tra k thu t an toàn giao thông ô th , tham gia xây d ng và th c hi n các qui trình, qui ph m, bi n pháp m b o an tòan giao thông v n t i, t ch c ki m tra vi c th c hi n các ơn v liên quan trên a bàn, khu v c ư c giao qu n lý; 5.5.2 Ph i h p i u hành công tác thanh tra chuyên ngành, th c hi n ki m tra, tuyên truy n vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông công chính, x lý các hành vi vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông công chính, thông qua quy ch quan h , ph i h p qu n lý i u hành gi a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 v i t ch c Thanh tra giao thông công chính; 5.5.3 Theo dõi, t ng h p tình hình tai n n giao thông ư ng b trên các tuy n ư ng giao thông trong a bàn, khu v c ư c giao qu n lý báo cáo c p trên theo qui nh; Nghiên c u, xu t các gi i pháp m b o an toàn giao thông, bi n pháp phòng ng a và h n ch tai n n x y ra; 5.5.4 Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v liên quan thư ng xuyên ki m tra các công trình ư c giao qu n lý, k c h th ng báo hi u ư ng b s a ch a k p th i; 5.5.5 Căn c th c tr ng ư ng sá, c u, c ng,… thu c a bàn qu n lý xu t v i S Giao thông công chính trong vi c c p các gi y phép quá t i, quá kh , siêu trư ng, siêu tr ng và th c hi n c p gi y phép theo qui nh c a pháp lu t và theo phân c p m b o an toàn cho các công trình giao thông. 5.5.6 L p cương, d toán thNm nh an toàn giao thông trình c p có thNm quy n quy t nh thNm nh an toàn giao thông. Trư ng h p thuê tư v n l p thì Khu t ch c thNm nh trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t 5.6 V m b o giao thông, phòng ch ng bão, l t. 5.6.1 Qu n lý ngu n v n, v t tư, phương ti n d phòng cho công tác m b o giao thông, phòng ch ng bão l t do Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ư c giao qu n lý;
 7. 5.6.2 Xây d ng l c lư ng v t ch t d phòng, m b o ng c u giao thông, c u h , c u n n trên các tuy n ư ng ư c giao qu n lý, m b o giao thông thông su t; 5.6.3 Ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng phương án phòng ch ng bão l t hàng năm; T ch c th c hi n công tác kh c ph c s a ch a, ng c u khi bão l t gây ra hư h ng công trình k p th i b o v an toàn tính m ng, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. 5.7 V lĩnh v c khoa h c – công ngh 5.7.1 T ch c thông tin, ph bi n khoa h c k thu t và công ngh nh t là công ngh tiên ti n v chuyên ngành giao thông ô th trong nư c và nư c ngoài. Ph bi n quy trình quy ph m pháp lu t Nhà nư c m i ban hành v qu n lý duy tu, s a ch a, xây d ng công trình giao thông ô th , v công ngh c a ngành; 5.7.2 T ch c, tham gia các h i ngh , h i th o chuyên , ký k t các h p ng nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t, chuy n giao công ngh chuyên ngành v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. i u 6. Các m i quan h công tác c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 6.1 i v i S Giao thông công chính Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 là ơn v tr c thu c S Giao thông - Công chính, ch u s ch o tr c ti p, tòan di n và ki m tra giám sát c a S Giao thông - Công chính, Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình ho t ng c a Khu cho Giám c S Giao thông - Công chính theo ch qui nh; Tham gia y các cu c h p do S Giao thông - Công chính tri u t p và tham d h i ngh giao ban nh kỳ do S Giao thông - Công chính t ch c. 6.2 i v i các Khu Qu n lý giao thông ô th s 2,3,4 Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 là ơn v áp ng vai trò trung tâm và nòng c t trong vi c qu n lý, lưu tr cơ s d li u h t ng c a thành ph và tr c ti p qu n lý, th c hi n i u hành các d án l n, d án tr ng i m và xuyên su t khu v c. Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 có trách nhi m ôn c, ti p nh n và t ng h p, cung c p d li u h t ng k thu t giao thông ô th do các Khu Qu n lý giao thông ô th s 2,3,4 g i v 6.3 i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c. Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ch u s qu n lý, hư ng d n và giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành trong lĩnh v c ho t ng c a Khu theo úng các quy nh c a Pháp lu t. 6.4 i v i các qu n - huy n. Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ư c tr c ti p quan h v i các cơ quan ch c năng c a qu n 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, qu n Gò V p, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhu n, Bình Th nh và qu n Bình Tân - thành ph H Chí Minh gi i quy t các v n có liên
 8. quan n vi c th c hi n công tác qu n lý cơ s h t ng k thu t ô th theo phân c p và các nhi m v ư c giao. 6.5 i v i các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c duy tu s a ch a c u, ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng, qu n lý b o qu n công viên cây xanh, Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c thi nhi m v , thông qua công tác u th u ho c t hàng mà Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 giao k t h p ng v i các ơn v này. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 7. Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 do Giám c ph trách chung, có m t s Phó Giám c giúp vi c theo s phân công c a Giám c. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 do Giám c S Giao thông - Công chính b nhi m, mi n nhi m; các Phó giám c và K toán trư ng Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 do Giám c S GTCC b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1; Các Phó Giám c là ngư i giúp vi c Giám c, ư c Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 phân công ch o m t s công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công; Trư ng phòng ban thu c cơ c u t ch c qu n lý do Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 b nhi m, mi n nhi m sau khi ã trao i th a thu n v i Trư ng phòng T ch c cán b – Lao ng S Giao thông - Công chính. i u 8.Cơ c u t ch c và biên ch c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 8.1 Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 có trách nhi m xây d ng cơ c u t ch c qu n lý trình Giám c S Giao thông công chính quy t nh; 8.2 Biên ch c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 ư c y ban nhân dân thành ph giao phù h p v i ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c do Khu m trách; Ngoài s lao ng trong biên ch theo ch tiêu ư c giao, Khu qu n lý giao thông ô th s 1 ư c th c hi n ch h p ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a ơn v . i u 9. Ti n lương, ti n công và các ch chính sách i v i ngư i lao ng. Các ch v ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v chuyên môn i v i ngư i lao ng làm vi c t i Khu Qu n lý giao thông ô th s 1, th c hi n theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c;
 9. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 quy t nh vi c chi tiêu ti n lương, ti n công theo ch t lư ng và hi u qu th c hi n công vi c trên nguyên t c cá nhân nào, b ph n nào có thành tích, có óng góp làm tăng thu, ti t ki m chi, có hi u su t công tác cao thì ư c tr ti n lương, ti n công cao hơn. Chương 4: TÀI CHÍNH VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 10. Ngu n tài chính Ngu n thu tài chính c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 g m : 10.1.1 Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p : - Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p b o m ho t ng thư ng xuyên th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao; - Kinh phí do ngân sách c p th c hi n các nhi m v không thư ng xuyên; - V n u tư xây d ng cơ b n th c hi n các d án, v n s nghi p dành cho công tác duy tu và s a ch a thư ng xuyên công trình c u ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng và các lo i v n khác ư c các c p thNm quy n phê duy t; - Kinh phí khác do ngân sách c p. 10.1.2 Các kho n thu t ho t ng s nghi p bao g m : - Ph n ư c l i t s thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; - Thu t ho t ng d ch v ; - Thu t các ho t ng s nghi p khác; - Ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. 10.2. Các kho n chi c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 bao g m : 10.2.1 Chi t ngu n ngân sách nhà nư c c p bao g m : - Chi cho ho t ng thư ng xuyên theo ch c năng nhi m v ư c c p có thNm quy n giao; - Chi cho ho t ng không thư ng xuyên; - Chi thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n và duy tu công trình giao thông công chính; - Chi khác theo ch quy nh.
 10. 10.2.2 Chi cho ho t ng s nghi p bao g m : - Chi ph c v cho công tác thu phí, l phí; - Chi cho các h at ng d ch v ; - Chi khác. i u 11. Qu n lý tài chính Khu th c hi n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu như sau : - Qu n lý tài chính ư c nhà nư c giao và th c hi n ch chi tiêu tài chính theo quy nh c a pháp lu t; - M tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ph n nh các kho n kinh phí và ngu n thu s nghi p thu c ngân sách Nhà nư c; ư c phép m thêm tài kho n t i ngân hàng ph n nh các kho n kinh phí thu c ngu n thu h at ng s n xu t kinh doanh cung ng d ch v ; - L p d toán thu chi tài chính hàng năm báo cáo cơ quan ch qu n và S Tài chính. i v i các kho n thu, chi thu c ngân sách nhà nư c ph i ư c th hi n trong tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. Kinh phí t ngân sách nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên, không thư ng xuyên và các kho n thu s nghi p n u chi chưa h t trong năm thì ư c x lý theo quy nh hi n hành; - Căn c quy nh c a nhà nư c, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng ch nh m c khoán i v i công tác duy tu, s a ch a l n và xây d ng cơ b n các công trình giao thông ô th trong ph m vi a gi i hành chính do Khu qu n lý; - Vi c m s sách k toán, h ch toán thu chi, th ng kê, báo cáo tài chính và công khai tài chính ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; - Ch u s ki m tra giám sát c a S Giao thông - Công chính và các cơ quan qu n lý nhà nư c. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 căn c Quy ch này, ban hành các qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v tr c thu c, qui nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v c th cho t ng cán b -nhân viên c a Khu Qu n lý giao thông ô th s 1. i u 13. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Giám c S Giao thông - Công chính xem xét quy t nh, trên cơ s ngh c a Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th s 1 và Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng S Giao thông - Công chính thành ph .
 11. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản