intTypePromotion=1

Quyết định số 1986/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1986/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1986/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 Số: 1986/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 2987/BNN- TY ngày 17 tháng 10 năm 2011, số 3140/BNN-TY ngày 31 tháng 10 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 200.000 liều vắc xin dịch tả heo, 20.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh, cụ thể: - Tỉnh Tây Ninh: 100.000 liều vắc xin dịch tả heo và 10.000 lít thuốc sát trùng Han- Iodine; - Tỉnh Quảng Nam: 100.000 liều vắc xin dịch tả heo, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; - Tỉnh Tiền Giang: 10.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ t ịch Ủy ban nhân dân các t ỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh; - VPCP: BTCN, PCN Phạ m Văn Phư ợng, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3). Vũ Văn Ninh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2