Quyết định số 1993/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1993/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1993/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1993/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1993/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1993/2000/Q -GTVT NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH ÀO T O, THI VÀ C P CH NG CH GIÁM C I U HÀNH D ÁN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph quy nh nhi m v quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B Giao thông v n t i. Theo ngh c a ông Hi u trư ng trư ng ào t o, b i dư ng cán b công ch c ngành giao thông v n t i và ông V trư ng V T ch c cán b và lao ng. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này "Quy ch ào t o, thi và c p ch ng ch giám c i u hành d án ngành GTVT ''. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b - lao ng và các v ch c năng c a B , C c trư ng c c giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng các c c qu n lý chuyên ngành, T ng Giám c liên h p ư ng s t Vi t Nam, Hi u trư ng trư ng ào t o b i dư ng cán b công ch c ngành giao thông v n t i, T ng giám c các ban qu n lý d án, T ng Giám c các T ng công ty 90, 91, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, căn c vào ph m vi trách nhi m, thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) QUI CH ÀO T O, THI VÀ C P CH NG CH GIÁM C I U HÀNH D ÁN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo quy t nh 1993/2000/Q -BGTVT ngày 19 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. Chương 1 NHŨNG QUI NNH CHUNG i u 1: Qui ch này qui nh v qu n lý công tác t ch c ào t o, thi và c p ch ng ch giám c i u hành d án cho các cán b trong di n b nhi m ho c ang m nhi m ch c danh "Giám c i u hành d án" (sau ây vi t t t là G HDA) c a các d án trong ngành GTVT. Qui ch này là cơ s pháp lý m b o th c hi n m c tiêu ào t o i ngũ G HDA có năng l c chuyên môn và phNm ch t m nhi m t t ch c danh G HDA. i u 2: Ch ng ch G HDA là m t lo i ch ng ch xác nh n kh năng chuyên môn c p cho ngư i ã t t nghi p khoá ào t o G HDA, là cơ s b nhi m ch c danh G HDA c a các d án trong ngành GTVT. i u 3: Trư ng ào t o, b i dư ng cán b công ch c ngành GTVT (sau ây vi t t t là Trư ng TBDCBCC-GTVT) là cơ s duy nh t ư c B cho phép t ch c tri n khai ào t o i ngũ G HDA. Chương 2 QUI NNH V T CH C ÀO T O G HDA i u 4: Chương trình và n i dung ào t o G HAD: 1. Trư ng TBDCBCC-GTVT có trách nhi m ph i h p v i V T ch c cán b và Lao ng (sau ây vi t t t là V TCCB-L ) và các cơ quan h u quan t ch c xây d ng m c tiêu, n i dung chương trình ào t o G HDA trình B trư ng duy t, ban hành. 2. Căn c m c tiêu, n i dung chương trình ào t o G HDA ã ư c B trư ng duy t, Trư ng TBDCBCC-GTVT ch trì vi c t ch c biên so n các tài li u gi ng d y, bài gi ng và biên so n giáo trình gi ng d y thông qua V TCCB-L trình B trư ng duy t, ban hành. Trong m t s khoá ào t o ban u (không quá 3) ư c s d ng tài li u gi ng d y, giao cho h i ng thi nêu m c 2 i u 8 thNm nh. 3. Chương trình ào t o và giáo trình ã ư c E trư ng duy t là tài li u có tính pháp lý, th ng nh t trong toàn ngành cho công tác ào t o G DHDA. khi có nhu c u s a i, Trư ng TBDCBCC-GTVT ch trì, ph i h p v i V TCCB-L xem xét, ch nh lý và trình B trư ng duy t. i u 5: Phân công trách nhi m: 1. Trư ng TBDCBCC-GTVT có trách nhi m: 1.1. Ph i h p v i V TCCB-L xây d ng t ng h p qui ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v ào t o, b i dư ng i ngũ G HDA áp ng yêu c u c a ngành.
  3. 1.2. ChuNn b cơ s v t ch t và các i u ki n khác t ch c các khoá ào t o G HDA t i trư ng và các khu v c thích h p, m b o úng m c tiêu n i dung chương trình ã ư c B trư ng duy t. 1.3. Ch u trách nhi m lưu tr toàn b h sơ, các tài li u liên quan n các khoá ào t o G HDA. 2. V TCCB-L ch u trách nhi m: 2.1. Thư ng xuyên qu n lý, theo dõi, thanh tra, ki m tra công tác ào t o G HDA c a Trư ng TBDCBCC-GTVT. 2.2. Hàng năm l p k ho ch ch tiêu ào t o, b i dư ng G HDA cho Trư ng TBDCBCC-GTVT, ng th i thông báo cho các ơn v trong ngành bi t c ngư i i h c. 3. Hàng năm các Ban qu n lý d án, các ch u tư, các doanh nghi p và các s GTVT (GTCC) xây d ng nhu c u ào t o b i dư ng i ngũ G HDA c a ơn v và g i v Trư ng TBDCBCC-GTVT vào u tháng 9 t ng h p trình B , làm căn c giao k ho ch ào t o, b i dư ng G HDA c a năm sau cho ngành. Chương 3 QUI NNH V TUY N SINH G HDA i u 6: i tư ng tuy n sinh: i tư ng tuy n sinh là ngư i t t nghi p i h c, có thâm niên công tác v m t chuyên môn trong lĩnh v c d án t 5 năm tr lên. i u 7: Qui trình tuy n sinh 1. Trư ng TBDCBCC-GTVT căn c ch tiêu ào t o G HDA ư c B giao hàng năm ra thông báo tuy n sinh g i các ơn v trong ngành. Thông báo ph i ghi rõ i tư ng tuy n sinh, th i gian nh n h sơ, th i gian khai gi ng, b gi ng, a i m h c t p, kinh phí ào t o và các thông tin c n thi t khác có liên quan các ơn v c ngư i i h c th c hi n, ng th i g i V TCCB-L qu n lý. 2. Trư ng TBDCBCC-GTVT t p h p danh sách h c viên ăng ký d h c, t ch c xét duy t theo i tư ng tuy n sinh (qui nh t i i u 6), l p danh sách h c viên theo m u th ng nh t g i v V TCCB-L , ng th i g i thông báo tri u t p h c viên nh p h c. Khi k t thúc khoá h c, Trư ng TBDCBCC-GTVT l p danh sách h c viên tiêu chuNn d thi g i v H i ng thi c( p ch ng ch G HDA duy t và t ch c kỳ thi t t nghi p. Chương 4 QUI NNH V H I NG THI VÀ BAN GIÁM KH O i u 8: Qui nh v H i ng thi c p ch ng ch G HDA:
  4. 1. H i ng thi c p ch ng ch "G HDA" là m t t ch c bán chuyên trách c a ngành GTVT do B trư ng B GTVT ra quy t nh thành l p m nh n vi c ch o t ch c thi cu i khoá ào t o, làm cơ s cho vi c c p ch ng ch G HDA và tư v n các v n liên quan n công tác t ch c qu n lý ào t o G HDA. 2. H i ng thi c p ch ng ch "G HAD" g m các thành viên: a. Lãnh o V TCCB-L là Ch t ch H i ng; b. Hi u tnr ng Trư ng TBDCBCC-GTVT là Phó ch t ch H i ng; c. Phó Hi u trư ng ph trách ào t o Trư ng TBDCBCC-GTVT là u viên thư ng tr c; d. Trư ng phòng ào t o - QLKH c a Trư ng TBDCBCC-GTVT là u viên kiêm thư ký H i ng; e. i di n C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là u viên; c. i di n V KH T là u viên; h. i di n V KHCN là u viên; i. Chuyên viên ph trách ào t o c a V TCCB-L là u viên. Trong trư ng h p c n thi t có th m i thêm m t s chuyên gia tham gia H i ng. Nhi m v c th c a t ng thành viên H i ng do Ch t ch H i ng xác nh, H i ng có hi u l c làm vi c khi có m t ít nh t là 3/4 s thành viên. 3. Ch c năng, nhi m v c a H i ng thi c p ch ng ch G HDA: a. Tư v n cho lãnh o B v các v n có liên quan n công tác ào t o và c p ch ng ch G HAD. b. Xây d ng b thi chuNn s d ng cho các khoá ào t o G HDA, xây d ng n i qui, qui ch thi và các v n liên quan n kỳ thi. c. Duy t danh sách h c viên d thi do Trư ng TBDCBCC-GTVT l p theo i u 7. d. Quy t nh thành l p Ban giám kh o (ch m thi) và duy t thi cho m i khoá thi. e. Ki m tra, ch o t ch c các kỳ thi cu i khoá theo úng n i qui, qui ch thi. f. Xác nh k t qu kỳ thi và ngh B c p ch ng ch G HDA cho các h c viên t t nghi p khoá h c. i u 9: Qui nh v Ban giám kh o:
  5. 1. Ch t ch H i ng thi c p ch ng ch "G HDA" ra quy t nh thành l p Ban giám kh o cho m i kỳ thi. Thành viên c a Ban giám kh o bao g m: a. Trư ng ban: M t thành viên c a H i ng thi c p ch ng ch "G HDA"; b. Các u viên: T 3 n 5 ngư i là chuyên gia v lĩnh v c qu n lý và i u hành d án. 2. Ban giám kh o có ch c năng, nhi m v : a. Tr c ti p t ch c kỳ thi, coi thi, m b o th c hi n nghiêm túc n i qui qui ch thi; b. L p biên b n báo cáo H i ng thi c p ch ng ch "G HDA" x lý các hi n tư ng vi ph m n i qui, qui ch thi (n u có); c. T ch c ch m thi, t ng h p k t qu báo cáo H i ng thi c p ch ng ch "G HDA" và ch u trách nhi m v tính chính xác c a k t qu ch m thi. 3. K t thúc các công vi c c a kỳ thi thì Ban giám kh o t gi i th . Chương 5 QUI NNH V CH NG CH G HDA i u 10: M u, c p và qu n lý ch ng ch : 1. B trư ng B Giao thông v n t i giao cho V trư ng V TCCB-L ký c p ch ng ch G HDA 2. Trư ng TBDCBCC-GTVT có trách nhi m so n th o m u ch ng ch G HDA và trình B trư ng duy t. 3. Trư ng TBDCBCC-GTVT ch u trách nhi m t ch c in, qu n lý ch ng ch G HDA trong ngành GTVT . i u 11: Th i h n và hi u l c s d ng ch ng ch G HDA 1. Ch ng ch G HDA có th i h n s d ng 5 năm k t ngày ư c c p. 2. Ngư i mu n ư c c p l i ch ng ch G HDA, khi ch ng ch G HDA ư c c p l n trư c ã h t h n, ph i tham d khoá b túc và thi t yêu c u trong kỳ thi do h i ng thi c p ch mg ch G HDA t ch c. 3. Ngư i có ch ng ch G HDA hàng năm ph i d t p hu n c p nh t các thông tin c n thi t. Th i gian, n i dung khoá t p hu n do Hi u trư ng Trư ng TBDCBCC-GTVT so n th o và trình B trư ng duy t. 4. Ngư i ư c c p ch ng ch G HDA nhưng không làm nhi m v G HDA liên t c trong 3 năm thì ch ng ch ư c c p không còn giá tr s d ng. Mu n làm nhi m v G HDA ph i qua khoá ào t o như trư ng h p ư c c p ch ng ch G HDA
  6. l n u. Trư ng h p b m t ch ng ch thì ph i có khai báo, ư c th trư ng cơ quan xác nh n, V TCCB-L s xem xét c p l i theo m t quy nh riêng. 5. Ngư i b thi hành k lu t t m c c nh cáo tr lên trong quá trình làm nhi m v G HDA thì ch ng ch G HDA b tư c b . ơn v qu n lý ngư i ó có trách nhi m thu h i và tr v Trư ng TBDCBCC-GTVT. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 12: Hi u trư ng trư ng TBDCBCC-GTVT và V trư ng v TCCB-L B GTVT có trách nhi m ph i h p, ch o th c hi n và t ch c ki m tra vi c th c hi n qui ch này i u 13: Qui ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản