Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 20/2004/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P T CH C I U PH I PHÁT TRI N CÁC VÙNG KINH T TR NG I M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Thành l p T ch c i u ph i phát tri n các vùng kinh t tr ng i m (KTT ) c p Trung ương ph i h p các ho t ng phát tri n gi a các ngành, các a phương nh m t o ra s th ng nh t trong ch o, t ch c th c hi n và ng b trong tri n khai u tư t hi u qu cao trong phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng KTT . T ch c i u ph i không ph i là m t c p qu n lý; không ra quy t nh hành chính; có nhi m v giúp Th tư ng Chính ph ph i h p các B , ngành và các a phương trong vùng KTT nh m phát tri n có hi u qu các vùng kinh t tr ng i m c a nư c ta. i u 2. Cơ c u, b máy c a T ch c i u ph i phát tri n các vùng KTT Cơ c u, b máy c a T ch c i u ph i phát tri n các vùng KTT bao g m: Ban Ch o i u ph i phát tri n các vùng KTT và các T i u ph i c a các B , ngành và a phương trong vùng KTT . i u 3. Nhi m v , quy n h n và thành ph n c a Ban Ch o i u ph i phát tri n vùng KTT (g i t t là Ban Ch o) 1. Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o: a) Ch o ph i h p th c hi n theo úng quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ngành, vùng, trư c m t rà soát các quy ho ch cho phù h p th c t và yêu c u phát tri n. Ch o th c hi n các v n có ý nghĩa vùng như u tư xây d ng h t ng, môi trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, i ngo i, liên k t vùng. b) xu t v i Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách tháo g khó khăn cho phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng KTT .
  2. c) Xây d ng chương trình ph i h p phát tri n c a các B và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vùng KTT . d) xu t các gi i pháp thúc Ny ph i h p phát tri n gi a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các vùng KTT . ) Theo dõi, ôn c và gi i quy t các v n i u ph i thu c thNm quy n c a các B , ngành và các a phương là thành viên Ban Ch o trong quá trình th c hi n ph i h p phát tri n. e) T ch c ph i h p gi a các vùng KTT v i các vùng khác. g) T ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ 06 tháng và c năm v tình hình phát tri n và ph i h p phát tri n c a các vùng KTT . 2. Thành ph n c a Ban Ch o: a) Trư ng ban: 01 Phó Th tư ng Chính ph , ch o và i u hành chung. b) Phó Trư ng ban thư ng tr c: B trư ng B K ho ch và u tư. Phó Trư ng ban thư ng tr c có nhi m v : - Giúp Trư ng ban chuNn b chương trình và n i dung ho t ng c a Ban Ch o, ch trì các cu c giao ban c a t chuyên viên các B , ngành c a Ban Ch o. - Thay m t Trư ng ban ch trì các cu c h p, các h i ngh giao ban khi ư c Trư ng ban u quy n. - Thay m t Trư ng ban ch trì các bu i làm vi c v i các B , ngành, các a phương trong vùng KTT gi i quy t các v n c th có liên quan n t ch c ph i h p phát tri n trong các vùng KTT . - Ký các văn b n i u hành chung c a Ban Ch o, các báo cáo trình Th tư ng Chính ph và Trư ng Ban Ch o gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n. - Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban giao. c) Các thành viên Ban Ch o là Th trư ng ho c tương ương c a các B và cơ quan ngang B : Xây d ng, Giao thông v n t i, Bưu chính, Vi n thông, Tài nguyên và Môi trư ng, Thương m i, Công nghi p, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Y t , Khoa h c và Công ngh , N i v , Văn hoá - Thông tin, Công an, Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph ; Phó T ng c c trư ng các T ng c c, C c: Du l ch, Hàng không Dân d ng Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam; Phó Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c các vùng KTT . Các thành viên Ban Ch o có nhi m v : - Tham gia ch o chung theo chương trình c a Ban Ch o.
  3. - i di n cho B , ngành, a phương mình trong Ban Ch o. - T ch c tri n khai th c hi n chương trình ph i h p phát tri n c a các B và các a phương trong các vùng KTT ã ư c Ban Ch o thông qua. - xu t các cơ ch , chính sách tháo g khó khăn có liên quan n ngành mình, a phương mình t o i u ki n cho phát tri n c a các vùng KTT . - Báo cáo theo nh kỳ (06 tháng, c năm) và t xu t v tình hình phát tri n và ph i h p phát tri n c a ngành mình, a phương mình v i các ngành và các a phương khác trong các vùng KTT . - xu t ý ki n c a B , ngành và các a phương v các v n có liên quan n phát tri n và ph i h p phát tri n trong các vùng KTT . - Tham gia y các cu c h p và các công vi c chung c a Ban Ch o. Trư ng h p thuyên chuy n công tác, ph i báo cáo và ngh ngư i thay th v i Trư ng Ban Ch o. Đi u 4. Thành l p b ph n giúp vi c Ban Ch đ o Trư ng Ban Ch o quy t nh thành l p b ph n giúp vi c Ban Ch o và ban hành Quy ch ho t ng c a b ph n giúp vi c Ban Ch o theo nguyên t c: thành l p Văn phòng Ban Ch o bao g m Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và m t s cán b chuyên trách theo dõi các vùng KTT thu c biên ch Vi n Chi n lư c phát tri n - B K ho ch và u tư. Văn phòng Ban Ch o t t i B K ho ch và u tư. i u 5. Nhi m v , quy n h n và thành ph n c a T i u ph i c a các B , ngành và a phương trong vùng KTT (g i t t là T i u ph i) 1. Nhi m v , quy n h n c a T i u ph i (danh sách i u 3 m c 2 kho n c): a) T i u ph i là t ch c giúp vi c cho các B , ngành và a phương th c hi n nhi m v ph i h p gi a Ban Ch o v i các B , ngành và a phương. b) Có s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành và a phương trong vi c l p, t ch c th c hi n quy ho ch; xây d ng báo cáo các v n v quy ho ch, k ho ch và tình hình phát tri n c a ngành, a phương trình Ban Ch o g i v Văn phòng Ban Ch o (tr nh ng v n thu c bí m t qu c gia). c) Phát hi n các khó khăn, vư ng m c trong phát tri n và ph i h p phát tri n c a ngành mình, a phương mình và các gi i pháp tháo g . d) Cung c p thông tin liên quan t i ch trương phát tri n ngành, tác ng c a các cơ ch , chính sách ang th c thi t i ngành, a phương. ) Trên cơ s các cơ ch i u hành, cơ ch ph i h p chung, các B , ngành, a phương có k ho ch tri n khai th c hi n k t lu n c a Ban Ch o. 2. T ch c c a T i u ph i:
  4. a) M i B , ngành và a phương trong vùng KTT có m t T i u ph i giúp B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n nhi m v i u ph i trong ph m vi ch c năng. b) T i u ph i do 01 ng chí Th trư ng ho c Phó Ch t ch t nh, thành ph tham gia thành viên Ban Ch o làm T trư ng và m t s thành viên có năng l c chuyên môn và kinh nghi m công tác. S lư ng thành viên c a T i u ph i do T trư ng T i u ph i quy t nh trên cơ s kh i lư ng công vi c c a m i B , ngành, a phương. i u 6. N i dung và Quy ch i u ph i 1. N i dung i u ph i: a) T ch c các cu c ti p xúc, các cu c g p m t bàn b c ho c thông tin v k t qu phát tri n và ph i h p phát tri n trong các vùng KTT : - M i quý h p giao ban vùng m t l n, luân phiên t ch c t i các t nh. - nh kỳ hàng năm t ch c t ng k t, ánh giá h p tác phát tri n kinh t - xã h i gi a các a phương trong vùng có gi i pháp phù h p, nâng cao hi u qu ph i h p, h p tác trong năm ti p theo. b) N i dung ph i h p: Các a phương, các ngành căn c vào chương trình ph i h p c a Ban Ch o xây d ng Chương trình hành ng c th c a B , ngành, a phương theo các hư ng ph i h p ch y u sau ây: - Ph i h p s d ng tài nguyên, nh t là tài nguyên nư c. - Ph i h p xây d ng k t c u h t ng, nh t là trong vi c xây d ng các tuy n tr c giao thông huy t m ch, các c ng bi n và phát tri n ô th . - Ph i h p s d ng lao ng cho các khu công nghi p. - Ph i h p ban hành cơ ch , chính sách, nh t là i v i chính sách n bù gi i phóng m t b ng, chính sách thu hút v n u tư,... - Ph i h p qu ng bá và thu hút u tư nư c ngoài. - Ph i h p tri n lãm, h i ch và xu t khNu. - Ph i h p ào t o ngu n nhân l c, nh t là ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao, k c công nhân k thu t cao. - Ph i h p phòng b nh, khám, ch a b nh. 2. Quy ch i u ph i: a) i u ph i theo Chương trình hành ng ã ư c Trư ng Ban Ch o thông qua.
  5. Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o i u hành tr c ti p vi c i u ph i thông qua Văn phòng Ban Ch o. Các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m c th v n i dung ph i h p và th c hi n nhi m v i u ph i theo phân công c a Trư ng ban. b) N i dung i u ph i, phương th c i u ph i và trách nhi m i u ph i ư c bàn b c và th ng nh t các h i ngh giao ban vùng. c) M i thành viên trong Ban Ch o, m i B , ngành và a phương ch u trách nhi m ph i h p gi a B , ngành, a phương mình v i B , ngành và a phương khác theo s ch o c a Trư ng Ban Ch o. d) Trong quá trình ph i h p có v n gì n y sinh và có v n gì không th ng nh t ư c gi a các bên ph i h p thì Văn phòng Ban Ch o có trách nhi m t ng h p, báo cáo lên Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o xin ý ki n c a Trư ng ban và n u c n thì báo cáo lên Th tư ng Chính ph . i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o và c a Văn phòng Ban Ch o ư c b trí chung vào d toán chi ngân sách hàng năm c a B K ho ch và u tư và ư c qu n lý, thanh quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Kinh phí ho t ng ư c c p v Văn phòng Ban Ch o. Văn phòng ư c phép s d ng tài kho n và b máy tài v c a B K ho ch và u tư. 3. Kinh phí ho t ng c a các T i u ph i các B , ngành và a phương ư c c p t ngân sách c a B , ngành và a phương. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 9. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong các vùng KTT có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho T ch c i u ph i phát tri n các vùng KTT ho t ng có hi u qu và ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản