Quyết định số 20/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 20/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 20/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 20/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô: 20/2002/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH- M TRÌ, HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/500. ( PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ GIAO THÔNG ) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c : Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Pháp l nh Th ô Hà N i; Ngh nh s 91/CP ngày 17/8 /1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Quy ho ch chi ti t Huy n T Liêm t l 1/5000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000; Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 4/10/2001 c a UBND TP Hà N i v vi c phê duy t qui h ach chi ti t khu ô th m i M ình- M Trì t l 1/2000; Quy t nh s 1408/Q -UB ngày 01/3/2002 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thu h i 368.612 m2 t t i xã M ình và xã M Trì huy n T Liêm giao cho T ng công ty Sông à u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu ô th m i M ình M Trì; Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND thành ph Hà N i ban hành nh ng nguyên t c v qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i, c i t o và s a ch a nhà trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 136/TTr-QHKT ngày 20/1/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình - M Trì, huy n T Liêm, Hà N i, t l 1/500 (ph n ki n trúc và giao thông) do Xí nghi p Tư v n u tư và Thi t k xây d ng - Công ty C ph n u tư phát tri n ô th và Khu công nghi p Sông à l p và hoàn thành tháng 1/2004, v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô : 1.1. V trí:
  2. Khu ô th m i M ình - M Trì n m phía Tây - Nam c a thành ph Hà N i thu c a bàn xã M ình và xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i. 1.2. Ranh gi i: + Phía ông- B c giáp ư ng Vành ai 3. + Phía ông- Nam giáp ư ng quy ho ch i trung tâm thành ph . + Phía Tây- B c giáp khu dân cư thôn ình Thôn. + Phía Tây- Nam giáp ư ng quy ho ch và khu Liên h p th thao qu c gia 1.3. Quy mô: + T ng di n tích : 368.612m2 + Dân s ( theo quy ho ch) : 9.862 ngư i 2. M c tiêu : - án quy ho ch chi ti t ư c l p và phê duy t là cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng khu ô th m i và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. - Xây d ng m t khu ô th m i hoàn ch nh, ng b v ki n trúc, công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch chi ti t huy n T Liêm ã ư c phê duy t và chi n lư c phát tri n kinh t , xã h i c a huy n T Liêm và Thành ph Hà N i. - T o thêm qu nhà, qu t ph c v cho nhu c u phát tri n nhà c a nhân dân Th ô, nhu c u di dân gi i phóng m t b ng, ng th i t o môi trư ng, i u ki n s ng n nh cho dân cư khu v c. G n k t c i t o ch nh trang ng b khu dân cư xung quanh v i Khu ô th m i góp ph n xây d ng khu v c phía tây Hà N i theo quy ho ch chung ã ư c phê duy t. - C th hoá qui ho ch chi ti t t l 1/2000 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 04/10/2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. 3. N i dung quy ho ch chi ti t : 3.1. Quy ho ch s d ng t: T ng di n tích trong ph m vi nghiên c u là: 368612 Stt Di n tích T l m2 Trong ó: (m2) 1 th nh p 26.016 7,06% 2 t trư ng h c 8.910 2,42% 3 t công c ng 25.107 6,81% 4 t ình chùa 1.921 0,52%
  3. 5 t ư ng 40 m < B < 50 m 60.283 16,35% 6 t ơn v 233.729 100,00% 63,41% a t công trình công c ng 19.692 8,43% b t ( nhà cao t ng và nhà bi t th ) 140.875 60,27% c t cây xanh 18.258 7,81% d t ư ng 13,5 m < B < 21,25 m 54.904 23,49% 7 t khác 12.646 3,43% T ng c ng (1+2+3+4+5+6+7) 368.612 100,00% 3.2. Ch c năng s d ng các ô t: a. t có t ng di n tích 140.875 m2 bao g m 13 ô t có kí hi u t CT1 n CT9 và TT1 n TT4 (trong ó có 13.628m2 là t cách ly h th ng h t ng k thu t, cây xanh và giao thông công c ng). Bao g m: Các ch tiêu t ư c Di n tích Ký M H s Stt Ch c năng ô t DT XD TCTB DT sàn Ghi chú hi u XD SD ( m2) (m2) (T ng) (m2) (%) (L n) 1 t nhà cao t ng CT 86.126 30.963 318.501 Chi m 61% t T ng 1,2 là DT d ch v a Nhà cao t ng CT1 10709 3.960 37 14,6 5,39 57.758 công c ng & tr s UBND phư ng t 9.319 t hành lang cách 1.390 ly & bãi xe Trong t ng 1 ư c b b Nhà cao t ng CT2 10.502 3.783 36 9,5 3,42 35.934 trí d ch v công c ng t 9.102 t hành lang cách 1.400 ly & bãi xe t giao thông công 1000 c ng và c nh quan Trong t ng 1 ư c b c Nhà cao t ng CT3 11984 4.202 35 9,5 3,33 39.923 trí d ch v công c ng t 10.167 t hành lang cách 1.817 ly & bãi xe t giao thông công 1000 c ng và c nh quan Trong t ng 1 ư c b d Nhà cao t ng CT4 11.847 4.461 38 10,5 3,95 46.842 trí d ch v công c ng t 10.257 t hành lang cách 1.590 ly & bãi xe
  4. t giao thông công 1000 c ng và c nh quan Trong t ng 1 ư c b e Nhà cao t ng CT5 12.415 4.689 38 10,5 3,97 49.236 trí d ch v công c ng t 11.568 t hành lang cách 847 ly & bãi xe t giao thông công 1000 c ng và c nh quan Trong t ng 1 ư c b f Nhà cao t ng CT6 3.897 1.436 37 9,0 3,32 12.921 trí d ch v công c ng t XD nhà cao t ng g Nhà cao t ng CT7 1.472 582 40 9,0 3,56 5.242 ph c v di dân gi i phóng m t b ng t XD nhà cao t ng h Nhà cao t ng CT8 19.099 6.311 33 9,0 2,97 56.798 ph c v di dân gi i phóng m t b ng Dành 4000m2 sàn ph c k Nhà cao t ng CT9 4.201 1.539 37 9,0 3,30 13.847 v di dân gi I phóng m t b ng 2 t nhà th p t ng TT 54.749 23.575 89.110 Chi m 39% t Trong ó dành 328 m2 a Nhà th p t ng TT1 6.200 2.532 41 4,0 1,63 10.129 cho các i tư ng chính sách b Nhà th p t ng TT2 8.370 3.859 46 4,0 1,84 15.401 c Nhà th p t ng TT3 17.430 7.316 42 3,7 1,55 27.069 t giao thông công 1.195 c ng và c nh quan Trong ó dành 3006 d Nhà th p t ng TT4 22.749 9.868 43 3,7 1,60 36.511 m2 cho các i tư ng chính sách t giao thông công 1.398 c ng và c nh quan T ng c ng 140.875 55.917 409.679 T ng di n tích t dành cho quĩ nhà c a Thành ph là 23.905m2 (Bao g m các ô t có kí hi u CT7,CT8, TT1 ,TT3) chi m 18,78% t ng di n tích t xây d ng nhà (127.247 m2). m b o cơ c u 20% t dành cho quĩ nhà c a Thành ph , b trí dành thêm kho ng 4.000m2 sàn trong ô CT9 làm nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, m b o theo úng quy nh c a Thành ph . b. t công trình h n h p: Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M Ghi chú t hi u TCTB s DT sàn XD XD ( m2) (T ng) SD (m2) (m2) (%) (L n) 1 H nh p1 HH1 8.587 3.091 36 18,0 6,48 55.644 30 % di n tích sàn xây d ng
  5. nhà 30 % di n tích 2 H nh p2 HH2 3.768 1.329 35 18,0 6,35 23.927 sàn xây d ng nhà 30 % di n tích 3 H nh p3 HH3 3.798 1.329 35 18,0 6,30 23.927 sàn xây d ng nhà 30 % di n tích 4 H nh p4 HH4 9.863 3.550 36 17,0 6,12 60.343 sàn xây d ng nhà T ng c ng 26.106 9.299 163.841 c. t công trình h t ng xã h i: - t trư ng ti u h c và trung h c ph thông: Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 Trư ng PHTH TH1 8.910 2.250 25 3,8 0,97 8.620 Trư ng ti u 2 h c TH2 11.606 2.675 23 3,6 0,82 9.500 T ng c ng 20.516 4.925 18.120 - t xây d ng nhà tr : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 Nhà tr NT 4.395 1.362 31 2,0 0,62 2.724 Ngoài di n tích nhà tr ư c b trí t i ô t có ký hi u NT còn dành m t s di n tích sàn t i t ng 1 c a nhà cao t ng làm nhà tr (di n tích c th s ư c xác nh trong giai o n l p d án), m b o ph c v cho dân cư c a Khu ô th . - t công c ng c p Thành ph và khu : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 t công c ng CC1 7.477 2.464 33 5,0 1,65 12.320
  6. 2 t công c ng CC2 4.783 1.956 41 5,0 2,04 9.779 t Qui t p m thôn ình 3 Thôn QTM 12.847 12,8 0,1 T ng c ng 25.107 4432,8 22.099 - t xây d ng ch : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 t ch CC3 3.691 1.005 27 2,6 0,7 2.598 Ngoài ra, t i t ng 1 c a các nhà cao t ng dành làm d ch v công c ng ph c v Khu ô th . d. t cây xanh ơn v : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) có công trình 1 t cây xanh CX1 9.052 1.379 15 1,5 0,23 2.068 ph c v TDTT 2 t cây xanh CX2 3.271 3 t cây xanh CX3 2.124 4 t cây xanh CX4 2.071 5 t cây xanh CX5 1.740 T ng c ng 18.258 1.379 2.068 e. t ư ng bao g m: + t ư ng khu v c và liên khu v c (40m≤B≤50m) : 60.283m2 + t ư ng phân khu v c và ư ng nhánh (13,5m≤B≤21,25m): 54.904m2 g. t khu mi u ình Thôn (Di tích tôn giáo chưa x p h ng): Có di n tích kho ng 1.921m2, ký hi u DT, ư c gi l i và ch nh trang. h. t dãn dân c a xã M ình và u n i h th ng h t ng k thu t c a khu ô th có t ng di n tích kho ng 12.646m2, ký hi u DD. 3.2. T ch c không gian ki n trúc quy ho ch: D c theo tuy n ư ng vành ai 3, ư ng phân khu v c và liên khu v c có m t c t 40m và 50m b trí các công trình h n h p và nhà cao t ng k t h p d ch v . g n k t v i không gian qui ho ch chung, c nh nút giao thông v i ư ng vành ai 3 b trí
  7. công trình ki n trúc cao 25 t ng, t o i m nh n. Phía trong b trí các công trình nhà bi t th và các công trình công c ng ơn v như trư ng h c, nhà tr , m b o bán kính ph c v . Các khu nhà th p t ng ư c b trí thành các nhóm có d i cây xanh b trí linh ho t, t o c nh quan và không gian sinh ng c a khu ô th . Trung tâm khu ô th m i b trí các công trình công c ng th p t ng c a ơn v , có m t xây d ng th p k t h p v i cây xanh t o nên c nh quan khu v c, c i thi n i u ki n vi khí h u và m b o giao thông thu n l i cho dân cư c khu v c. Phía B c khu v c b trí trư ng ph thông trung h c và trư ng ti u h c k t h p v i khu cây xanh th thao, t o thành m t qu n th ki n trúc phù h p v i môi trư ng giáo d c. 3.3. Quy ho ch giao thông: - ư ng thành ph : ư ng vành ai 3 giáp phía ông B c khu ô th ã xây d ng có b r ng 68m . - ư ng liên khu v c: có m t c t ngang ư ng r ng 50m phía ông Nam khu ô th , g m: + 2 lòng ư ng xe cơ gi i r ng: 2x7,5m + 2 lòng ư ng xe thô sơ r ng : 2x7m + Hè 2 bên r ng: 2x8m + D i phân cách gi a r ng: 3m, 2 d i phân cách gi a lòng xe cơ gi i và lòng ư ng xe thô sơ r ng 2x1m - ư ng khu v c: có m t c t ngang r ng 40m phía Tây Nam khu ô th g m: + 2 lòng ư ng xe cơ gi i r ng: 2x11,25m + D i phân cách gi a r ng: 3m + Hè 2 bên r ng : 2x7,25m - ư ng phân khu v c: có m t c t ngang r ng 21,25m, v a hè m i bên r ng 5m. - ư ng nhánh: có m t c t ngang r ng 13,5m n 16m, lòng ư ng r ng 7,5m, v a hè r ng t 3m n 4,25m - Các ư ng vào nhà có m t c t ngang ư ng r ng 11,5m, lòng ư ng r ng 5,5m . B trí các l i vào nhà có b r ng 7,5m m b o vi c i l i và phòng cháy ch a cháy. - Qu ng trư ng: thi t k tr c không gian cây xanh và t ch c i b trung tâm khu ô th m i, t o không gian có thi t k ô th cho sinh ho t c ng ng. 3.3.1. Bãi xe:
  8. Trong khu v c t ch c xe ư c th c hi n ng th i c 2 gi i pháp: - S d ng bãi xe k t h p cây xanh, và hành lang cách ly trên m t c ng h p (xây d ng khi c ng hóa mương) v i di n tích kho ng 15.605m2. - Xây d ng các Gara ng m t 1 n 2 t ng t i khu v c sân vư n các tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT9, HH1, HH4 di n tích kho ng 31.183m2. i u 2: U quy n cho Giám c S Quy ho ch Ki n trúc xem xét, phê duy t Quy ho ch chi ti t ph n H t ng k thu t t l 1/500 còn l i c a án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình – M Trì, huy n T Liêm, theo quy nh t i Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng. Giao S Quy ho ch Ki n trúc căn c Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình - M Trì, t l 1/500 (ph n ki n trúc và giao thông) ư c phê duy t ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm và ch u tư t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M ình, Ch t ch UBND xã M Trì, T ng Giám c T ng Công ty Sông à, Giám c Công ty C ph n u tư Phát tri n ô th và Khu Công nghi p Sông à, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản