Quyết định số 2002/2000/QĐ-UB-DA

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 2002/2000/QĐ-UB-DA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2002/2000/QĐ-UB-DA về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2002/2000/QĐ-UB-DA

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2002/2000/Q -UB-DA TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH V/V DUY T ĐI U CH NH, B SUNG D ÁN NÂNG C P, M R NG ĐƯ NG HÙNG VƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c quy t nh s 3210/Q -UB-DA ngày 19 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c duy t d án nâng c p, m r ng ư ng Hùng Vương ( o n nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An L c); Xét h sơ xin duy t i u ch nh d án nâng c p, m r ng ư ng Hùng Vương ( o n nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An L c) kèm t trình s 59/CV.2000 ngày 25 tháng 02 năm 2000 c a Công ty u tư và D ch v thành ph (INVESCO); Theo ngh c a S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 573/TT-KH T-XD ngày 14 tháng 3 năm 2000; QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh d án nâng c p, m r ng ư ng Hùng Vương ( o n nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An L c) v i các n i dung như sau : 1. T ng m c d u tu Theo Quy t đ nh s Nay đi u ch nh : 3210/QĐ-UB-QLDA ngày 19/6/1998 c a y ban nhân dân thành ph T ng kinh phí u tư 255.000 tri u ng 309.784 tri u ng Trong ó : (Ba trăm l chín t b y trăm tám mươi b n tri u ng) 109.000 tri u ng - Xây l p : 109.000 tri u ng 38.162 tri u ng - KTCB khác + d 10.000 tri u ng
  2. phòng phí - n bù gi i t a 136.000 tri u ng 162.622 tri u ng 2. Ngu n v n u tư, lãi su t vay v n và phương th c hoàn v n : - Ch u tư t vay v n t Qu u tư phát tri n ô th thành ph 158.800 tri u ng th c hi n m t ph n n bù, gi i t a v i lãi su t theo t ng th i i m vay v n và ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . - Ph n còn l i (xây l p, ki n thi t cơ b n khác, d phòng phí và m t ph n n bù, gi i t a) do các ơn v i tác ng v n thi công ng trư c th c hi n v i lãi su t th a thu n theo t ng th i i m và ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . - Hoàn v n b ng thu phí giao thông. - Các n i dung khác không c p v n gi nguyên theo quy t nh s 3210/Q -UB- QLDA ngày 19 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Xây d ng, Ki n trúc sư trư ng thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong, Ch t ch y ban nhân dân qu n 6, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, Giám c Công ty u tư và D ch v thành ph (INVESCO) và các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH T CH - Như i u 2 - Th tư ng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư - B Xây d ng - B Giao thông v n t i - TTUB : CT, PCT/TT, T - VPUB : PVP/ T - T DA, T - Lưu Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản