Quyết định số 201/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 201/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 201/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 201/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009. Điều 2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính tham mưu trình Bộ trưởng phân bổ kinh phí an toàn giao thông cấp cho Văn phòng Bộ năm 2009 để thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009. Điều 3. Vụ Pháp chế theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải năm 2009, báo cáo Bộ trưởng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Các Thứ trưởng; - VP UBATGT Quốc gia; - Các Sở GTVT; Hồ Nghĩa Dũng - Đảng ủy CQ Bộ GTVT; - Công đoàn ngành GTVT VN; - Lưu: VT, PC.
  2. CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2009 Thời Cơ quan phối Đối tượng gian STT Nội dung Cơ quan chủ trì Nguồn kinh phí hợp tuyên truyền thực hiện Tổ chức Hội nghị Vụ Pháp chế Cục Đường bộ Cơ quan, Tháng Kinh phí ATGT tổng kết công tác xây VN, Cục Đăng đoàn thể ở 2 cấp cho Cục dựng và phổ biến kiểm VN, Văn Trung ương Đường bộ VN, 1 Luật Giao thông phòng Bộ, Vụ và địa phương Cục Đăng kiểm đường bộ Tổ chức cán bộ VN, Văn phòng Bộ Tổ chức 02 Hội nghị Vụ Pháp chế Các Vụ VT, Cán bộ, công Tháng Kinh phí ATGT giới thiệu Luật Giao KCHTGT, TC, chức ngành 2– cấp cho Văn thông đường bộ và KHCN, ATGT; GTVT (các tháng 3 phòng Bộ và các 2 các Dự thảo Nghị VP Bộ; Cục Cục, Vụ, Cục định tại Hà Nội và Đường bộ VN, Viện, Trường, TP. Hồ Chí Minh Cục Đăng kiểm Sở GTVT) VN In sách Luật phát Văn phòng Vụ Pháp chế Cán bộ, công Cả năm Kinh phí ATGT miễn phí cho các cơ UBATGTQG chức ngành cấp cho Văn 3 quan, đơn vị ngành GTVT phòng GTVT UBATGTQG Xây dựng Đề cương Văn phòng Vụ Pháp chế; Người dân Quý I Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ UBATGTQG Cục Đường bộ cấp cho Văn biến Luật Giao thông VN, Cục Đăng phòng 4 đường bộ cho các cơ kiểm VN UBATGTQG quan thông tin truyền thông ở Trung ương (đài, báo) - Biên soạn tài liệu Vụ Pháp chế Văn phòng Bộ, Các Bộ, công Cả năm Kinh phí ATGT giới thiệu Luật Giao các Vụ, Cục chức ngành cấp cho Văn thông đường bộ, liên quan GTVT: các cơ phòng Bộ những vấn đề sửa quan, đoàn đổi, bổ sung của Luật thể ở Trung năm 2008 so với Luật ương và địa năm 2001. phương 5 - In ấn, phát hành tài liệu miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương Tổ chức Hội nghị Vụ Môi trường Hiệp hội vận tải Người dân Quý I Kinh phí ATGT 6 tuyên truyền, phổ ô tô VN, các cấp cho Văn biến các quy định của Vụ KHCN, phòng Bộ
  3. Luật Giao thông TCCB, ATGT, đường bộ về chương VT, PC; VP trình giao thông tiếp UBATGTQG cận (trợ giúp người tàn tật tham gia giao thông) In tờ rơi giới thiệu Đoàn TN Vụ Pháp chế, Người dân Cả năm Kinh phí ATGT Luật phát miễn phí CSHCM CQ Văn phòng Bộ. cấp cho Văn cho người dân tại Bộ phòng Bộ 7 trạm thu phí trên một số tuyến Quốc lộ, trong bến xe Mở chuyên mục phổ Trung tâm Vụ Pháp chế; Người dân Cả năm Kinh phí ATGT biến Luật GTĐB trên Công nghệ Cục Đường bộ cấp cho Trung 8 Website của Bộ thông tin VN; Cục Đăng tâm Công nghệ kiểm VN; Các thông tin Vụ liên quan Phối hợp với cơ quan Văn phòng Cục Đường bộ Người dân Cả năm Kinh phí ATGT truyền thông (báo, UBATGTQG VN; Cục Đăng cấp cho Văn đài, truyền hình) ở kiểm VN; VP phòng Trung ương, địa UBATGTQG; UBATGTQG 9 phương, báo ngành Các Vụ liên GTVT xây dựng các quan; Các báo chuyên mục phổ biến trong ngành Luật GTĐB. GTVT Tổ chức các tiết học Vụ Tổ chức cán VP Học sinh, sinh Cả năm Kinh phí ATGT ngoại khóa cuộc thi bộ UBATGTQG; viên các cấp cho Văn tìm hiểu Luật GTĐB Các Cục Đường trường thuộc phòng 10 tại các trường thuộc bộ VN, Đăng Bộ GTVT, UBATGTQG, Bộ GTVT thuộc Cục kiểm CN; Công thuộc Cục cấp cho các Đường bộ VN. đoàn ngành Đường bộ VN trường và Cục GTVT Đường bộ VN - Dịch, biên soạn Vụ Pháp chế Vụ HTQT, Văn Cán bộ, công Quý III Kinh phí ATGT sách Luật Giao thông phòng Bộ chức ngành cấp cho Văn đường bộ song ngữ GTVT; các cơ phòng Bộ tiếng Việt và tiếng quan, đoàn Anh. thể ở Trung ương và địa 11 - In ấn, phát hành phương. sách miễn phí cho các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. - Biên soạn tài liệu Cục Đường bộ Các Vụ: Cán bộ làm Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ VN KCHTGT, công tác quản IV cấp cho Cục biến Luật Giao thông ATGT, PC; VP lý giao thông Đường bộ VN 12 đường bộ các văn bản UBATGTQG đường bộ tại hướng dẫn trong lĩnh các Khu quản vực quản lý kết cấu lý đường bộ, hạ tầng đường bộ
  4. trình Bộ phê duyệt. Sở GTVT - Tổ chức tập huấn Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ tại 4 khu vực - Biên soạn tài liệu Cục Đường bộ Các Vụ: VT, Cán bộ làm Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ VN ATGT, PC; VP công tác quản IV cấp cho Cục biến Luật Giao thông UBATGTQG lý vận tải tại Đường bộ VN đường bộ các văn bản các Khu quản hướng dẫn trong lĩnh lý đường bộ, vực vận tải đường bộ Sở GTVT, trình Bộ phê duyệt. các Doanh 13 nghiệp kinh - Tổ chức tập huấn doanh vận tải, Luật GTĐB và các kinh doanh văn bản về TTATGT dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực vận tải vận tải, Hiệp đường bộ tại 3 khu hội vận tải ô vực tô - Biên soạn tài liệu Cục Đường bộ Các Vụ: TCCB, Cán bộ làm Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ VN ATGT, PC, VP công tác quản IV cấp cho Cục biến Luật Giao thông UBATGTQG lý phương Đường bộ VN đường bộ các văn bản tiện và người hướng dẫn trong lĩnh lái tại các Khu vực quản lý phương quản lý đường tiện và đào tạo sát bộ, Sở GTVT, hạch lái xe trình Bộ các cơ sở đào 14 phê duyệt. tạo lái xe, các Trung tâm sát - Tổ chức tập huấn hạch lái xe Luật GTĐB và các văn bản về TTATGT trong lĩnh vực quản lý phương tiện và đào tạo sát hạch lái xe tại 3 khu vực - Biên soạn tài liệu Cục Đường bộ Ttra Bộ, các Cán bộ làm Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ VN Vụ: ATGT, PC, công tác quản IV cấp cho Cục biến Luật Giao thông VP lý phương Đường bộ VN đường bộ các văn UBATGTQG tiện và người bản, hướng dẫn trong lái tại các Khu lĩnh vực xử phạt vi quản lý đường 15 phạm hành chính bộ, Sở GTVT, trình Bộ phê duyệt. các cơ sở đào tạo lái xe, các - Tổ chức tập huấn Trung tâm sát Luật GTĐB và các hạch lái xe. văn bản về TTATGT trong lĩnh vực xử
  5. phạt vi phạm hành chính tại 4 khu vực - Biên soạn tài liệu Thanh tra Bộ Các Vụ: PC, Lực lượng Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền, phổ VT, KCHTGT, Thanh tra IV cấp cho Văn biến Luật Giao thông ATGT; Các Đường bộ các phòng Bộ, Cục đường bộ các văn bản Cục Đường bộ cấp và các đối Đường bộ VN, hướng dẫn cho lực VN, Cục Đăng tượng liên Cục Đăng kiểm lượng Thanh tra kiểm VN quan khác. VN Đường bộ các cấp và các đối tượng liên quan khác. 16 - Tổ chức tập huấn Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Thanh tra Đường bộ các cấp và các đối tượng liên quan khác. - Biên soạn tài liệu Văn phòng Các Vụ: PC, Lực lượng Quý III, Kinh phí ATGT tuyên truyền phổ biến UBATGTQG VT, KCHTGT, Cảnh sát giao IV cấp cho Văn Luật Giao thông ATGT; Các thông đường phòng đường bộ các văn bản Cục Đường bộ bộ UBATGTQG hướng dẫn cho lực VN, Cục Đăng lượng Cảnh sát giao kiểm VN; C26 thông đường bộ. (Bộ CA) 17 - Tổ chức tập huấn Luật Giao thông đường bộ các văn bản hướng dẫn cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ. Tổ chức cuộc thi Cục Đường bộ VP Lái xe Cả năm Kinh phí ATGT “Giữ gìn xe tốt, lái xe VN UBATGTQG, cấp cho Cục an toàn, chất lượng Hiệp hội vận tải Đường bộ VN cao”, kết hợp tuyên ô tô VN, các 18 truyền nâng cao trách Vụ: TCCB, nhiệm, đạo đức nghề ATGT, VT nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô Biên tập và in sách Vụ Pháp chế Văn phòng Bộ Cán bộ, công Quý IV Kinh phí ATGT Luật Giao thông chức ngành cấp cho Văn đường bộ và các văn GTVT; các cơ phòng Bộ 19 bản hướng dẫn thi quan, đoàn hành phát miễn phí thể ở Trung cho các cơ quan, đơn ương và địa vị ngành GTVT phương
Đồng bộ tài khoản