Quyết định số 2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc thu hồi 374.506,5 m2 đất tại ấp nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành để tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện dự án xây dựng cụm chế công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH Độc lập – Tư do - Hạnh phúc ***** ******** Số: 2012/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI 374.506,5 M2 ĐẤT TẠI ẤP NAM BẾN SỎI, XÃ THÀNH LONG, HUYỆN CHÂU THÀNH ĐỂ TỔ CHỨC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM CHẾ CÔNG NGHIỆP PHÍA TÂY SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ và Luật Đất đai năm 2003 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ vào Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 17/11/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Tây Ninh; Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Châu Thành. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 1246 /TTr- STN&MT ngày 13 /09 /2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 374.506,5 m2 (Trong đó có 370.655,6m2 đất của hộ gia đình, cá nhân và 3.850,9m2 đất công cộng do UBND xã Thành Long, huyện Châu Thành quản lý) tại địa điểm: ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. UBND huyện Gò Dầu về việc giao quyền sử dụng đất xây dựng nhà làm việc cơ quan. Lý do thu hồi: Để đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Cụm chế biến công nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông; Vị trí khu đất được xác định theo tài liệu trích đo địa chính khu đất số 31/SĐ-ĐC tỷ lệ 1/5000 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây
  2. Ninh lập ngày 10/09/2007 và được Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh xác nhận ngày 10/09/2007, có kèm theo danh sách các thửa đất thu hồi. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Công ty Cổ phần đường Biên Hòa có trách nhiệm: 1. Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức bị thu hồi đất (nếu có); quản lý chặt chẽ diện tích đã thu hồi; trình UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất theo thẩm quyền sau khi đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; 2. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành quyết định thu hồi đất và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của từng hộ gia đình, cá nhân; 3. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Châu Thành có trách nhiệm lập và trình phương án cụ thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định; 4. Sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh và Công ty Cổ phần đường Biên Hòa lập báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ đền bù, lập hồ sơ xin giao đất (hoặc thuê đất) đúng mẫu theo quy định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được làm thủ tục trình UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Đất đai. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Thành Long – huyện Châu Thành, Giám đốc trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần đường Biên Hòa và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cập nhật Website; - Lưu: VT, VP UBND tỉnh Nguyễn Văn Châu
Đồng bộ tài khoản