Quyết định số 2038/2002/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 2038/2002/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2038/2002/qđ-ub về việc thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2038/2002/QĐ-UB Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 2038/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA CÁC CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2002 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Quyết định số 05/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 ; Theo Công văn số 130/TĐTCSKT ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương hướng dẫn quy trình tổ chức, chỉ đạo, triển khai cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tại các tỉnh, thành phố ; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Công văn số 144/2002/TKTH ngày 10 tháng 4 năm 2002 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại Tờ trình số 54 /TCCQ ngày 02 tháng 5 năm 2002; QUYẾT ĐNNH: 1. Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, gồm các thành viên như sau : 2. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban; 3. Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban; 4. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên; 5. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, ủy viên; 6. Ông Lê Xuân Dương, Cục phó Cục Thuế, ủy viên; 7. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, ủy viên; 8. Bà Nguyễn Thị Thọ, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, ủy viên;
  2. 9. Ông Trần Đình Thọ, Phó Giám đốc Sở Thương mại, ủy viên; 10. Bà Tô Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên; 11. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, ủy viên; Bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, ủy viên. Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố có nhiệm vụ xây dựng phương án, kế họach, dự trù kinh phí và tổ chức, chỉ đạo tổng điều tra tại thành phố theo đúng Quyết định số 05/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương từ khi chuNn bị triển khai đến kết thúc và công bố kết quả. 1. Điều 3. Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố, gồm các thành viên như sau : 2. Bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Tổ trưởng; 3. Ông Hồ Viết Song, Trưởng phòng Công nghiệp, Cục Thống kê, Tổ phó; 4. Ông N guyễn Tô N hân, Trưởng phòng Thương mại, Cục Thống kê, Tổ phó; 5. Ông Vũ Văn Đễ, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Thống kê, Tổ phó; 6. Bà Đặng Thị Chiến, Trưởng phòng Lao động – Dân số, Cục Thống kê, Thành viên; 7. Bà N guyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Xây dựng cơ bản – Giao thông vận tải, Cục Thống kê, Thành viên; 8. Bà N guyễn Thị Giáng Hương, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục thống kê, Thành viên; 9. Ông Lê Anh Duy, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 10. Bà Lê Minh Thu, Phó phòng Hành chánh sự nghiệp, Sở Tài chánh - Vật giá, Thành viên; 11. Ông N guyễn Đình Minh, Chuyên viên Cục Thuế, Thành viên; 12. Ông Hồ Trọng Trí, Chuyên viên Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thành viên;
  3. 13. Bà N guyễn Thị Dụ, Chuyên viên Sở Công nghiệp, Thành viên; 14. Bà Trương N gọc Anh, Chuyên viên Sở Thương mại, Thành viên; 15. Ông Huỳnh Hiếu Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên; Bà Trần Thị ánh Tuyết, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế, Thành viên. Điều 4. ủy ban nhân dân các quận - huyện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cấp quận - huyện và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành phần tương tự như Ban chỉ đạo cấp thành phố. Điều 5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2002 được sử dụng con dấu và tài khoản của Cục Thống kê khi giao dịch công tác. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố và Tổ giúp việc thường trực hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Cục Trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, các Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2002 và Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : CHỦ TNCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - N hư điều 6 PHỐ - Thủ tướng Chính phủ - Tổng cục Thống kê - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - ủy ban nhân dân thành phố - Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy - Các Ban của HĐN D.TP Lê Thanh Hải - Các Tổng Công ty 90 - Ban TCCQ.TP (2b). - VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ N CTH - Lưu (VX)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản