Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động, phân công quản lý trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 205/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V I U KI N HO T NG, PHÂN CÔNG QU N LÝ TRONG LĨNH V C HO T NG S N XU T, KINH DOANH V V T LI U XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n; Căn c Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý v t li u xây d ng; Căn c Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý v t li u xây d ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i công văn s 978/SXD-QLXD ngày 31 tháng 7 năm 2008 và Báo cáo k t qu th m nh văn b n s 657/BC-STP ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v i u ki n ho t ng, phân công qu n lý trong lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n. Quy nh g m có 5 chương 11 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và Th trư ng các ơn v có liên quan, căn c Quy t nh thi hành./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH V I U KI N HO T NG, PHÂN CÔNG QU N LÝ TRONG LĨNH V C HO T NG S N XU T, KINH DOANH V V T LI U XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 205/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. 1. Quy nh này quy nh chi ti t v i u ki n năng l c ho t ng c a các t ch c, cá nhân khi tham gia các lĩnh v c ho t ng s n xu t s n phNm v t li u xây d ng ch y u như: ximăng, kính xây d ng các lo i, v t li u p lát, s v sinh; kinh doanh nh ng s n phNm v t li u xây d ng có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh t i kho n 4 i u 7 và i m 10 m c 2 Ph l c III Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Thương m i v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n (sau ây g i t t là Ngh nh s 59/2006/N -CP) trên a bàn t nh Ninh Thu n. 2. Các n i dung t i Quy nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan là cơ s pháp lý các ch th khi tham gia ho t ng s n xu t s n phNm v t li u xây d ng ch y u; kinh doanh nh ng s n phNm v t li u xây d ng có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo Ngh nh s 59/2006/N -CP ph i tuân th ; là cơ s các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong các lĩnh v c này th c hi n công tác ki m tra, giám sát, x lý vi ph m. i u 2. i tư ng áp d ng. Các doanh nghi p, cơ s s n xu t, t h p tác ho t ng s n xu t s n phNm v t li u xây d ng ch y u, các cơ s kinh doanh, t h p tác, h cá nhân, thương nhân kinh doanh nh ng s n phNm v t li u xây d ng kinh doanh có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo Ngh nh s 59/2006/N -CP, không
  3. phân bi t thành ph n kinh t ho t ng trên a bàn t nh Ninh Thu n ph i có i u ki n nhân l c, trang thi t b và a i m kinh doanh phù h p v i các i u ki n theo quy nh t i Quy t nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Danh m c các s n ph m v t li u xây d ng kinh doanh có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh; a i m kinh doanh v t li u xây d ng. 1. Nh ng s n phNm v t li u xây d ng có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh t i kho n 4 i u 7 Ngh nh s 59/2006/N - CP, bao g m 3 nhóm sau: a) V t li u xây d ng c ng k nh, kh i lư ng l n, d gây b i g m: g ch xây, cát, á, s i, vôi c c, vôi tôi, ngói l p, t m l p, k t c u thép xây d ng, bêtông thương phNm, bêtông úc s n, tre, n a, lá, à giáo, c ppha, c tràm, kính t m xây d ng, á p lát có t o hình c t, mài c nh; b) Các lo i v t li u xây d ng d cháy g m: g xây d ng, tre, n a, lá, v t li u nh a, các lo i sơn d u, gi y d u, cót ép, cót; c) V t li u xây d ng có mùi hoá ch t c h i, gây b i g m: sơn d u, gi y d u, cót ép, h c ín, vôi tôi, vôi c c, vôi trong b . 2. a i m kinh doanh v t li u xây d ng: bao g m các tr m ti p nh n, kho bãi t n tr , c a hàng trưng bày gi i thi u v t li u xây d ng, c a hàng giao d ch, buôn bán v t li u xây d ng. Chương II. QUY NNH C TH i u 4. i u ki n ho t ng trong s n xu t s n ph m v t li u xây d ng ch y u. 1. i v i doanh nghi p: Doanh nghi p ph i có b máy nhân l c v n hành thi t b công ngh và ki m soát ch t lư ng s n phNm theo d án u tư ư c duy t; t ng cá nhân ư c phân công qu n lý ho c tr c ti p s n xu t ph i các i u ki n sau: - Có h p ng lao ng ho c h p ng chuyên gia; - Có s c kho m nh n công vi c; - Có ch ng ch v an toàn lao ng ư c c p sau khi qua ào t o và ki m tra theo quy nh c a pháp lu t v lao ng (không áp d ng i v i ngư i ph trách qu n lý k thu t s n xu t). Ngoài ra t ng v trí cá nhân ư c phân công m nh n c n ph i có năng l c tương ng như sau:
  4. a) Ngư i ph trách qu n lý k thu t s n xu t: - Có trình cao ng tr lên theo ít nh t m t trong các chuyên ngành ào t o: công ngh v t li u xây d ng, công ngh hoá ch t, khai thác m , cơ khí, i n, t ng hoá. - Có ít nh t 3 (ba) năm kinh nghi m trong s n xu t v t li u xây d ng; b) Qu n c, phó qu n c phân xư ng s n xu t, t trư ng s n xu t ho c tương ương: - Có trình trung c p k thu t tr lên theo ít nh t m t trong các chuyên ngành ào t o: công ngh v t li u xây d ng, công ngh hoá ch t, khai thác m , cơ khí, i n, t ng hoá. N u trái ngh ph i có ch ng ch ào t o v lĩnh v c k thu t s n xu t ư c phân công ph trách. N u là công nhân ph i t b c t 5/7 tr lên c a chuyên ngành s n xu t. - Có ít nh t 1 (m t) năm kinh nghi m trong s n xu t v t li u xây d ng; c) Ngư i lao ng tr c ti p v n hành thi t b s n xu t: có ch ng ch ào t o theo chuyên ngành s n xu t, v n hành thi t b ; d) Ngư i ph trách phòng phân tích, ki m nghi m: có trình cao ng tr lên theo ngành ào t o i v i lĩnh v c phân tích ki m nghi m ho c m t trong các chuyên môn c a phòng phân tích, ki m nghi m; e) Nhân viên thí nghi m: có ch ng ch ào t o theo chuyên ngành phân tích, ki m nghi m. 2. i v i cơ s s n xu t, t h p tác, h kinh doanh: v i t ng cá nhân ư c phân công qu n lý ho c tr c ti p s n xu t ph i các i u ki n sau: - Có h p ng lao ng ho c h p ng chuyên gia; - Có s c kho m nh n công vi c; - Có ch ng ch v an toàn lao ng ư c c p sau khi qua ào t o và ki m tra theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. Ngoài ra t ng v trí cá nhân ư c phân công m nh n c n ph i có năng l c tương ng như sau: a) Ngư i ph trách qu n lý k thu t s n xu t: có trình chuyên môn t trung c p tr lên theo ít nh t m t trong các chuyên ngành ào t o: công ngh v t li u xây d ng, công ngh hoá ch t, khai thác m , cơ khí, i n, t ng hoá. N u là công nhân ph i là th t b c 3/7 tr lên ư c ào t o theo chuyên ngành s n xu t; b) Ngu i tr c ti p v n hành thi t b s n xu t: ư c ào t o tay ngh trong lĩnh v c s n xu t.
  5. i u 5. i u ki n trong ho t ng kinh doanh s n ph m v t li u xây d ng có i u ki n 1. Hàng hoá, d ch v kinh doanh ph i áp ng y các quy nh c a pháp lu t. 2. Ch th kinh doanh v t li u xây d ng ph i là thương nhân theo quy nh c a Lu t Thương m i. 3. Cơ s kinh doanh ph i m b o các yêu c u v k thu t, trang thi t b , quy trình kinh doanh và các tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t; a i m t cơ s kinh doanh ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i kinh doanh, d ch v kinh doanh có i u ki n. 4. Cán b qu n lý, cán b k thu t, nhân viên tr c ti p mua bán hàng hoá, nhân viên tr c ti p th c hi n d ch v ph i m b o các yêu c u v trình nghi p v , chuyên môn, kinh nghi m và s c kho theo quy nh c a pháp lu t. 5. i v i các c a hàng, siêu th kinh doanh v t li u xây d ng, kho bãi ch a v t li u xây d ng ph i m b o các i u ki n sau: a) a i m kinh doanh phù h p v i quy nh c a chính quy n a phương; b) Có di n tích cho vi c xu t, nh p hàng hoá, không l n chi m lòng l ư ng, v a hè; c) i v i nhóm v t li u xây d ng thu c i m a kho n 1 i u 3 c a Quy nh này không cho phép bày bán t i các ph trung tâm c a thành ph , th xã; d) Có bi n ghi rõ tên c a hàng, tên doanh nghi p, tên t h p tác ho c tên h kinh doanh. Hàng hoá ph i có xu t x , có ăng ký ch t lư ng, hư ng d n s d ng cho ngư i tiêu dùng; ) i v i nhóm v t li u xây d ng thu c i m b kho n 1 i u 3 c a Quy nh này ph i có phương ti n, thi t b ch a cháy, bi n báo an toàn t i nơi bán hàng hoá; e) i v i nhóm v t li u xây d ng thu c i m c kho n 1 i u 3 c a Quy nh này ph i có ngăn cách m b o an toàn cho ngư i và v t li u. 6. i v i c a hàng gi i thi u s n phNm v t li u xây d ng thì c a hàng và s n phNm v t li u xây d ng trưng bày ph i phù h p v i các yêu c u t i i m a, c, d, kho n 5 i u 5 c a Quy nh này. 7. Các lo i v t li u xây d ng b hư h ng, kém phNm ch t, ph th i trong quá trình v n chuy n, lưu ch a, kinh doanh ph i ư c ch v nơi s n xu t ho c úng nơi quy nh c a chính quy n a phương. Ngoài các i u ki n nêu trên thì th c hi n theo Thông tư s 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 124/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý v t li u xây d ng.
  6. Chương III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 6. Trách nhi m c a S Xây d ng. Là cơ quan u m i giúp y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý Nhà nư c v các ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n v i nh ng nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Nhi m v : a) Ban hành các văn b n hư ng d n trong ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng i v i các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn t nh; b) Tham mưu xây d ng quy ho ch, l p quy ho ch phát tri n các cơ s s n xu t v t li u xây d ng, kinh doanh v t li u xây d ng, t ch c tri n khai th c hi n và qu n lý quy ho ch phát tri n các cơ s s n xu t v t li u xây d ng, kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn; c) Tr c ti p t ch c ki m tra qu n lý ch t lư ng các lo i s n phNm v t li u xây d ng ch y u khi ưa ra th trư ng; d) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c s n xu t v t li u xây d ng, kinh doanh v t li u xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; e) T ch c theo dõi, th ng kê, t ng h p v tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn, báo cáo nh kỳ h ng năm, báo cáo t xu t theo yêu c u c a y ban nhân dân t nh và B Xây d ng theo quy nh. 2. Quy n h n: a) ư c ngh các ngành, các c p cung c p thông tin s li u v k t qu th c hi n qu n lý Nhà nư c v ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; b) xu t, ki n ngh y ban nhân dân t nh các bi n pháp ho t ng c th t os th ng nh t trong qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng, ch t lư ng s n phNm v t li u xây d ng gi a các ngành các c p; c) ư c m b o kinh phí hoàn thành nhi m v u m i, ph i h p v i các ngành trong vi c t ch c ki m tra thanh tra các ho t ng s n xu t kinh doanh v t li u xây d ng và qu n lý ch t lư ng s n phNm v t li u xây d ng ưa ra th trư ng. i u 7. Trách nhi m c a y ban nhân dân các huy n, thành ph . y ban nhân dân các huy n, thành ph có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v các ho t ng kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn thu c ph m vi ph trách, th c hi n m t s nhi m v sau ây:
  7. a) T ch c th c hi n và ch o các ho t ng qu n lý Nhà nư c v i u ki n kinh doanh v t li u xây d ng thu c ph m vi qu n lý; b) Quy nh khu v c, ư ng ph , a i m kinh doanh v t li u xây d ng, nơi ph th i v t li u xây d ng phù h p v i quy ho ch a phương; c) Tuyên truy n, hư ng d n các cơ s s n xu t kinh doanh, t h p tác, h kinh doanh v t li u xây d ng trong a bàn thu c ph m vi qu n lý vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n và trách nhi m trong ho t ng kinh doanh v t li u theo Quy nh này; d) Ph i h p v i S Xây d ng t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n kinh doanh v t li u xây d ng c a các cơ s kinh doanh, t h p tác, h kinh doanh trong a bàn thu c ph m vi qu n lý phù h p v i quy nh c a pháp lu t; e) Th c hi n y ch thông tin, báo cáo nh kỳ h ng năm ho c t xu t khi có yêu c u c a y ban nhân dân t nh (thông qua S Xây d ng là cơ quan u m i) v tình hình ho t ng kinh doanh v t li u xây d ng trong ph m vi qu n lý c a a phương. Chương IV. KI M TRA, X LÝ VI PH M i u 8. Ki m tra v i u ki n ho t ng s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng. 1. N i dung ki m tra: các cơ s ho t ng s n xu t s n phNm v t li u xây d ng ch y u; các cơ s kinh doanh, t h p tác, h kinh doanh nh ng s n phNm v t li u xây d ng có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo kho n 1 i u 3 c a Quy nh này ph i ch u s ki m tra c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n v i u ki n kinh doanh và vi c th c hi n i u ki n kinh doanh trong quá trình kinh doanh. 2. Hình th c ki m tra: ki m tra nh kỳ theo t ng th i gian nh t nh vi c tuân th các i u ki n h at ng s n xu t v t li u xây d ng, kinh doanh v t li u xây d ng ho c ki m tra t xu t khi th y cơ s ho t ng s n xu t v t li u xây d ng, kinh doanh v t li u xây d ng có d u hi u không tuân th các i u ki n quy nh. 3. Các cơ quan có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh ph i ph i h p v i S Xây d ng trong vi c ki m tra i u ki n ho t ng kinh doanh c a t ch c, cá nhân ư c c p phép theo các quy nh t i Quy nh này. 4. S Xây d ng là cơ quan ch trì có trách nhi m ph i h p v i các S , ban, ngành liên quan c a a phương th c hi n ch c năng t ch c ki m tra vi c tuân th các i u ki n kinh doanh theo quy nh t i i u 4, i u 5 c a Quy nh này và báo cáo k t qu ki m tra lên y ban nhân dân t nh, B Xây d ng. i u 9. X lý vi ph m
  8. Các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng s n xu t s n phNm v t li u xây d ng ch y u; các cơ s , t h p tác, h kinh doanh, thương nhân kinh doanh các lo i v t li u xây d ng có i u ki n không ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo Ngh nh s 59/2006/N /CP vi ph m các quy nh c a Quy nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương V. T CH C TH C HI N i u 10. Căn c các n i dung t i Quy nh này, S Xây d ng ch u trách nhi m tri n khai, hư ng d n vi c ki m tra, giám sát các ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan t ch c th c hi n. i u 11. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này n u g p khó khăn, vư ng m c, các ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i v S Xây d ng t ng h p trình y ban nhân dân t nh gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản