Quyết định số 2050-QĐ/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 2050-QĐ/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2050-QĐ/PC về sửa đổi, bổ sung quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam do Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2050-QĐ/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2050-Q /PC Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V S A I, B SUNG QUY T C BÁO HI U Ư NG THU N I NA VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG VÂN T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a; Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i l i quy nh v cách t báo hi u thông báo c m, báo hi u thông báo s h n ch , báo hi u ch d n trong "Quy t c báo hi u ư ng thu n i a Vi t Nam" ư c ban hành theo Quy t nh s 1538 Q /KHKT ngày 03 tháng 8 năm 1992 c a B Giao thông v n t i như sau: m t bi n báo hi u t vuông góc v i lu ng tàu ch y. Cách t bi n báo hi u thông báo ph v n gi như quy nh trư c ây: m t bi n báo hi u t song song v i lu ng tàu ch y. i u 2. B sung m t s bi n báo hi u v t chư ng ng i, báo hi u thông báo s h n ch và báo hi u ch d n sau ây vào "Quy t c báo hi u ư ng thu n i a" (có ph l c kèm theo): 1. B-5: Báo hi u ăng áy cá ư c quy nh t i kho n 2 i u 76 Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph . 2. C-II.5: Báo hi u thông báo quy nh t c t i a; 3. C-II.6: Báo hi u thông báo phát tín hi u âm thành; 4. C-III.11: Báo hi u ch d n khu v c th thao, gi i trí; 5. C-III.12: Báo hi u ch d n s hàng phương ti n ư c phép neo u; 6. C-III.13: Báo hi u ch d n i m k t thúc m t quy nh c m ho c quy nh h n ch . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 9 năm 1996.
  2. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này b bãi b . i u 4. Giao cho ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n và t ch c th c hi n Quy t nh này th ng nh t trong c nư c. i u 5. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c - K thu t, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S giao thông v n t i, S Giao thông công chính và t ch c, cá nhân tham gia giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Văn Sư ng ( ã ký) PH L C (Kèm theo Quy t nh s 2050 Q /PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a B Giao thông v n t i) B SUNG BÁO HI U Trong quy t c báo hi u ư ng thu n i a s ăng ký 22 TCN-208-92, ban hành theo Quy t nh s 1538/Q -KHKT ngày 3/8/1992, B Giao thông v n t i. Ký Hình m u, ý nghĩa tác d ng, ánh sáng ban êm hi u C Báo hi u thông báo CII Báo hi u thông báo s h n ch 15 Báo hi u thông báo quy nh t c . Báo phương ti n không i quá t c quy nh b ng s ghi trên bi n báo CII-5 tính theo km/gi . Báo hi u thông báo phát tín hi u âm thanh. Báo phương ti n phát m t h i còi dài. CII-6 CIII Báo hi u ch d n CIII-11 Báo hi u ch d n khu v c th thao, gi i trí: Báo phương ti n th thao ho c gi i trí ư c phép i l i. TH THAO Báo hi u ch d n s hàng phương ti n ư c phép neo u. Báo s hàng t i
  3. a phương ti n ư c phép neo u ghi b ng s la ma trên bi n báo. IV CIII-12 CIII-13 Báo hi u i m k t thúc m t quy nh c m hay i m k t thúc m t quy nh h n ch . B5 Báo chư ng ng i v t B-5a + Báo hi u ăng áy cá óng t ng hàng ngang, d c theo lu ng và dài dư i 30m: Ban ngày treo m t hình c u (ho c hình tròn múi kh ) màu en. Ban êm treo m t èn . + N u dài trên 30m thì c 30m thêm m t báo hi u. + V trí treo báo hi u cách m t nư c t i thi u 1,5m. B-5b + Báo hi u ăng áy cá óng ngang lu ng: Hai bên l i i t báo hi u: Ban ngày treo hai hình c u (hình tròn múi kh ) màu en. Ban êm treo m t èn tr ng trên èn . + N u dài trên 30m thì c cách 30m thêm m t báo hi u: Ban ngày treo m t hình c u (ho c hình tròn múi kh ) màu en. Ban êm treo m t èn . + V trí treo báo hi u cách m t nư c t i thi u 1,5m. 1m KÍCH THƯ C C A BI N BÁO HI U B SUNG ơn v : Cm Ký Ký Lo i kích thư c hi u hi u t trên c t hi u t trên phao bi n kích c 1 2 3 c 1 2 3 báo thư c bi t bi t b1 H theo 180 150 120 tính
  4. toán h1 162 145 108 B h2 60 50 40 B 180 150 120 h1 b1 162 145 108 a 18 15 12 H a h2 15 CII5 b1 a h theo 180 150 120 tính h1 toán 162 145 108 B B 180 150 120 b1 162 145 108 h1 D 40 35 30 a 18 15 12 H D CII 6 b1 h theo 180 150 120 tính h1 toán 162 145 108
  5. B B 180 150 120 b1 162 145 108 h1 D 25 20 15 a 45 40 35 H a1 22 20 18 a TH THAO a h2 a1 h2 a b1 H theo 180 150 120 tính h1 toán 162 145 108 h1 h2 60 50 40 B 180 150 120 h2 b1 162 145 108 IV
  6. H B a H H theo 180 150 120 tính B toán 180 150 120 B a 30 25 20 a CIII13 D D theo 40 35 30 tính toán B5a H D theo 40 35 30 tính D1 toán 40 35 30 D H 120 110 100 D B5b
Đồng bộ tài khoản