Quyết định số 206/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
208
lượt xem
6
download

Quyết định số 206/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 206/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 206/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V KHUNG GIÁ CƯ C V N CHUY N HÀNH KHÁCH N I NA H NG PH THÔNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 c a B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam; Căn c k t qu th m nh khung giá cư c v n chuy n hành khách n i a h ng ph thông c a B Giao thông V n t i (C c Hàng không Vi t Nam) t i Công văn s 3244/CHK-TC ngày 27/12/2007; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Giá và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam; QUY T NNH i u 1: Ban hành m c t i a khung giá cư c v n chuy n hành khách n i a h ng ph thông bán trên lãnh th Vi t Nam ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) như sau: TT Kho ng cách M c t i a ( /vé 1 chi u) 1 Dư i 300km 600.000 2 T 300km n dư i 500km 800.000 3 T 500km n dư i 850km 1.100.000 4 T 850km tr lên 1.700.000 i u 2: Căn c quy nh hi n hành v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không, m c t i a khung giá cư c do Nhà nư c quy nh, c ly v n chuy n và tình hình th trư ng, các Hãng hàng không quy nh m c giá c th trên các ư ng bay và i u ki n áp d ng theo phương th c a d ng giá vé, t o i u ki n thu hút các t ng l p dân cư s d ng phương ti n máy bay. Các Hãng hàng không th c hi n công khai, minh b ch các lo i giá vé máy bay và i u ki n áp d ng, th c hi n y quy nh hi n hành v niêm y t giá d ch v . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/3/2008. Các quy nh v giá cư c v n chuy n hành khách n i a h ng ph thông trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4: C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n các Hãng hàng không th c hi n quy nh v m c t i a khung giá cư c t i Quy t nh này, các quy nh v qu n lý giá t i Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 31/3/2007 hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan.
  2. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Các B : Giao thông V n t i; K ho ch và u tư, Công thương ; - C c Hàng không Vi t Nam; - TCty Hàng không Vi t Nam; Cty CPHK Pacific; - Các ơn v thu c B : TCDN;CST;PC;TCT; - Lưu: VT, QLG. Hoàng Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản