Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2060/2005/qđ-btm', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2060/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2060/2005/QĐ-BTM Hà N i, ngày 25 tháng 7 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯONG M I S 2060/2005/Q -BTM NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C Y QUY N PHÊ DUY T K HO CH NH P KH U THÀNH PH M K T H P V I S N PH M XU T KH U VÀ PHÊ DUY T THANH LÝ MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N V N CHUY N, V T TƯ, NGUYÊN LI U C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi ã trao i v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý Khu Công ngh cao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T Đ NH Đi u 1. U quy n cho Ban qu n lý Khu Công ngh cao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t k ho ch nh p khNu thành phNm k t h p v i s n phNm xu t khNu và phê duy t thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t, các bên h p doanh theo h p ng h p tác kinh doanh thu c ph m vi qu n lý c a Cơ quan ư c y quy n. Đi u 2. Vi c phê duy t k ho ch nh p khNu thành phNm k t h p v i s n phNm xu t khNu ư c th c hi n theo các quy nh sau ây: 1. S n phNm xu t khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i phù h p v i ngành ngh quy nh t i Gi y phép u tư. 2. S lư ng thành phNm nh p khNu ( ã tính t l hao h t) ph i phù h p v i s lư ng s n phNm xu t khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 3. Tr giá các thành phNm nh p khNu (tính theo giá CIF) chi m dư i 40% tr giá s n phNm xu t khNu (tính theo giá FOB).
  2. 4. Cơ quan ư c y quy n ch gi i quy t nh p khNu thành phNm k t h p v i s n phNm xu t khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sau khi doanh nghi p ã có ơn t hàng ho c có h p ng xu t khNu s n phNm. Đi u 3. Vi c phê duy t thanh lý ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 c a B Thương m i hư ng d n vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Đi u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Đi u 5. Các cơ quan nêu t i i u 1, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch và u tư, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Danh Vĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản