Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ đưọc sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá của nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2069/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2000 QUV T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2069/2000/Q -BGTVT NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T, L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HÓA C A NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c m c 3 i u 3 và m c 4 i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh, phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Quy t nh 75/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c ăng ki m Vi t Nam; Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT, ngày 12 tháng 6 năm 1996 c a Liên B Khoa h c công ngh và Môi trư ng và Giao thông V n t i hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 v vi c phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t, l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 1259 Q /KHKT-PCVT ngày 04-6-1996 c a B trư ng B Giao thông V n t i. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, các Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê
  2. ( ã ký) QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC LO I PHƯƠNG TIÊN CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HÓA C A NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2069/2000/Q -BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. S n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b (CG B) theo quy nh này là vi c s d ng toàn b các chi ti t, t ng thành và h th ng m i 100% t ngu n nh p khNu ho c s n xu t trong nư c óng m i, l p ráp các lo i phương ti n CG B theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hóa c a nư c ngoài, phù h p v i các quy nh hi n hành. 1.2. Thu t ng dùng trong quy nh này ư c hi u như sau: - Phương ti n CG B bao g m các lo i phương ti n ư c nh nghĩa t i TCVN 6211: 1996 "Phương ti n giao thông ư ng b - ki u - thu t ng và nh nghĩa". - T ng thành ư c hi u là: thân xe ho c thùng ch hàng hay thi t b chuyên dùng l p t trên phương ti n . - H th ng ư c hi u là: h th ng truy n l c, h th ng chuy n ng, h th ng treo, h th ng phanh, h th ng lái, h th ng i n, các èn chi u sáng và tín hi u. - S n phNm ư c hi u là: các chi ti t, t ng thành, h th ng và các phương ti n CG B ư c s n xu t, l p ráp t i các cơ s s n xu t. - S n phNm cùng lo i là: các s n phNm có cùng m t ch s h u công nghi p, cùng thi t k , cùng thông s k thu t, cùng mã s nh n d ng (tr các ký t th hi n v trí tay lái, nơi s n xu t). Ch s h u công nghi p ư c hi u theo quy nh t i i u 33 chương 4 Ngh nh s 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p. 1.3. i tư ng, ph m vi áp d ng c a quy nh - Quy nh này ư c áp d ng cho vi c s n xu t, l p ráp các lo i phương ti n CG B nói t i m c 1.1, bao g m c vi c s n xu t các chi ti t, các t ng thành, các h th ng l p ráp các lo i phương ti n CG B nói trên.
  3. - Quy nh này không áp d ng i v i phương ti n CG B ư c s n xu t, l p ráp dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích m b o an ninh và tr t t an toàn xã h i c a B Công an. 1.4. Cơ s s n xu t: Cơ s s n xu t là các doanh nghi p có v n u tư c a nư c ngoài, có gi y phép u tư s n xu t, l p ráp phương ti n CG B ho c doanh nghi p trong nư c có tư cách pháp nhân, ó ăng ký kinh doanh ngành ngh s n xu t, l p ráp phương ti n CG B theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành; có i u ki n cơ s v t ch t k thu t nh m m b o ch t lư ng c a các s n phNm trong quá trình s n xu t, l p ráp. 1.5. Cơ quan qu n lý ch t lư ng: C c ăng ki m Vi t nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ch t lư ng các lo i phương ti n giao thông v n t i (dư i ây g i t t là Cơ quan QLCL) t ch c, ti n hành ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t cho các i tư ng s n phNm ư c nêu trong quy nh này. 2. QUY NNH V H SƠ K THU T C A S N PH M 2.1. H sơ k thu t. 2.1.1. H sơ k thu t c a các chi ti t, t ng thành, h th ng bao g m: - B n v k thu t, b n thông s và ch tiêu ch t lư ng, an toàn k thu t kèm theo các tiêu chuNn thi t k ch t o c a s n phNm; - Thuy t minh các gi i pháp công ngh m b o ch t lư ng c a s n phNm; - Thuy t minh các ký hi u ư c s d ng trên s n phNm; - Biên b n th nghi m s n phNm c a cơ s s n xu t; - B n sao ch ng ch ch t lư ng (n u có) phân bi t cho các trư ng h p sau: + Văn b n do ch s h u công nghi p nư c ngoài c a s n phNm xác nh n ch t lư ng tương ương v i s n phNm nguyên m u cùng lo i i v i các s n phNm s n xu t theo công ngh do nư c ngoài chuy n giao; + Ch ng ch ch t lư ng c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài i v i các s n phNm nh p khNu. 2.1.2. H sơ k thu t c a các phương ti n CG B bao g m: - B n v t ng th , nh ch p ki u dáng s n phNm, b n tính năng k thu t và các ch tiêu ch t lư ng, an toàn k thu t kèm theo tiêu chuNn thi t k ch t o; - Ch ng ch ch t lư ng c a các t ng thành, h th ng liên quan n an toàn k thu t c a phương ti n;
  4. - Thuy t minh các gi i pháp công ngh m b o ch t lư ng s n phNm trong quá trình s n xu t, l p ráp; - B n ăng ký, thuy t minh v phương pháp và v trí óng s khung, s ng cơ; - Tài li u k thu t gi i thi u tính năng và c tính k thu t c a s n phNm ph c v cho vi c khai thác, s d ng; - K t qu ki m tra ch t lư ng c a cơ s s n xu t i v i s n phNm m u các công o n s n xu t, l p ráp; - B n sao ch ng ch ch t lư ng và an toàn k thu t c a phương ti n ư c c p b i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nơi xu t x s n ph m; - Văn b n do ch s h u công nghi p nư c ngoài c a phương ti n xác nh n phương ti n t ch t lư ng tương ương v i s n phNm nguyên m u cùng lo i. 2.2. Ki m tra h sơ 2.2.1. Ki m tra h sơ ư c ti n hành b i Cơ quan QLCL là vi c ki m tra, i chi u các tính năng k thu t c a s n phNm v i các tiêu chuNn, quy nh hi n hành nh m m b o cho các s n phNm ư c s n xu t, l p ráp áp ng các yêu c u ch t lư ng, phù h p v i i u ki n cơ s h t ng và m b o an toàn giao thông. 2.2.2. K t qu ki m tra h sơ ph i ư c thông báo trong ph m vi 15 ngày, k t khi nh n ư c h sơ h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian ki m tra do yêu c u b sung, s a i h sơ thì Cơ quan QLCL ph i thông báo b ng văn b n cho cơ s s n xu t. 3. QUY NNH V S N XU T, L P RÁP 3.1. Vi c s n xu t, l p ráp các s n phNm ph i th c hi n theo úng h sơ k thu t ã ư c ki m tra và m b o các yêu c u v ch t lư ng và an toàn k thu t. Cơ s s n xu t có trách nhi m xây d ng qui trình công ngh , qui trình ki m tra ch t lư ng ng th i trang b y các trang thi t b ki m tra c n thi t cho t ng công o n s n xu t tương ng. Các thi t b này ph i ư c ki m tra và hi u chuNn theo các quy nh hi n hành. 3.2. i v i s n phNm cùng lo i ã ư c ch ng nh n ch t lư ng, cơ s s n xu t có trách nhi m duy trì ch t lư ng s n phNm theo úng các ch tiêu ã ư c ch ng nh n và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. 4. QUY NNH V 'KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T 4.1. Ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t 4.1.1. Ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t là vi c ki m tra, th nghi m, ánh giá ch t lư ng c a các chi ti t, t ng thành, h th ng cũng như c a toàn b phương ti n
  5. ư c s n xu t l p ráp theo h sơ k thu t, các tiêu chuNn, quy nh hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 4.1.2. Vi c ki m tra ư c th c hi n theo phương th c ki m tra s n phNm m u. S n phNm m u s d ng cho vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng ph i phù h p v ch ng lo i, thông s k thu t và xu t x theo úng h sơ k thu t ã quy nh t i m c 2. Căn c vào phương pháp th theo các tiêu chuNn hi n hành, Cơ quan QLCL quy nh c th s lư ng m u th ph i th nghi m. 4.1.3. Sau khi s n phNm m u ki m tra t tiêu chu n, Cơ quan QLCL c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng cho lo i s n phNm ó, theo m t trong các m u quy nh t i ph l c 1 c a quy nh này. 4.1.4. i v i các s n phNm là các chi ti t, t ng thành, h th ng liên quan n an toàn k thu t c a phương ti n ã có m t trong s các ch ng ch ch t lư ng nêu t i m c 2.1.1 c a quy nh này thì Cơ quan QLCL có th mi n ki m tra. 4.1.5. Vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ư c th c hi n trong ph m vi 15 ngày sau khi h sơ k thu t ã ư c ki m tra. Trư ng h p ph i kéo dài th i gian do yêu c u hoàn thi n s n phNm m u thì Cơ quan QLCL ph i thông báo b ng văn b n cho cơ s s n xu t. 4.1.6. i v i s n phNm cùng lo i ư c cơ quan QLCL c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, n u cơ s s n xu t áp ng các i u ki n quy nh t i m c 4.1.7. s ư c Cơ quan QLCL u quy n b ng văn b n t nghi m thu và c p phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.1.8. cho t ng s n phNm ti p theo và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. 4.1.7. i u ki n cơ s s n xu t ư c y quy n ki m tra ch t lư ng cho các s n phNm s n xu t hàng lo t như sau : - Th a mãn các i u ki n v cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b nêu t i m c l.4. và m c 3. c a quy nh này; - Có k thu t viên th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm và ư c nhà s n xu t nư c ngoài ho c cơ quan QLCL c p ch ng ch nghi p v ki m tra ch t lư ng phù h p v i lo i s n phNm s n xu t, l p ráp. Cơ quan QLCL ti n hành ki m tra và y quy n b ng văn b n cho cơ s s n xu t có i u ki n nói trên. 4.1.8. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ư c l p theo các m u quy nh t i ph l c2. Các phi u xu t xư ng l p theo m u 2a do cơ s s n xu t phát hành và qu n lý dùng c p cho s n phNm là t ng thành, h th ng. Các phi u xu t xư ng l p theo m u 2b do Cơ quan QLCL th ng nh t phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng dùng c p cho s n phNm là phương ti n CG B.
  6. Ngư i ký tên trên phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ph i là giám c cơ s s n xu t ho c ngư i ư c giám c y quy n b ng văn b n; ư c Cơ quan QLCL ch p thu n. 4.2. H sơ k thu t c p cho s n phNm Cơ s s n xu t có trách nhi m c p cho t ng s n phNm xu t xư ng các h sơ k thu t sau ây: 4.2.1. i v i các s n phNm là t ng thành, h th ng: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.1.8.; - B n thông s , tính năng k thu t c a s n phNm. 4.2.2. i v i các phương ti n CG B: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.1.8.; , - Tài li u k thu t gi i thi u tính năng và c tính k thu t c a s n phNm ph c v cho vi c khai thác, s d ng; - Phi u b o hành s n phNm. 4.1.5. Vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ư c th c hi n trong ph m vi 15 ngày sau khi h sơ k thu t ã ư c ki m tra. Trư ng h p ph i kéo dài th i gian do yêu c u hoàn thi n s n phNm m u thì Cơ quan QLCL ph i thông báo b ng văn b n cho cơ s s n xu t. 4.1.6. i v i s n phNm cùng lo i ã ư c cơ quan QLCL c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, n u cơ s s n xu t áp ng các i u ki n quy nh t i m c 4.1.7. s ư c Cơ quan QLCL y quy n b ng văn b n t nghi m thu và c p phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.1.8. cho t ng s n phNm ti p theo và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. 4. l.7. i u ki n cơ s s n xu t ư c y quy n ki m tra ch t lư ng cho các s n phNm s n xu t hàng lo t như sau : - Th a mãn các i u ki n v cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b nêu t i m c 1.4. và m c 3. c a quy nh này; - Có k thu t viên th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm và ư c nhà s n xu t nư c ngoài ho c cơ quan QLCL c p ch ng ch nghi p v ki m tra ch t lư ng phù h p v i lo i s n phNm s n xu t, l p ráp. Cơ quan QLCL ti n hành ki m tra và y quy n b ng văn b n cho cơ s s n xu t có i u ki n nói trên. 4.1.8. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ư c l p theo các m u quy nh t i ph l c 2.
  7. Các phi u xu t xư ng l p theo m u 2a do cơ s s n xu t phát hành và qu n lý dùng c p cho s n phNm là t ng thành, h th ng. Các phiêú xu t xư ng l p theo m u 2b do Cơ quan QLCL th ng nh t phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng dùng c p cho s n phNm là phương ti n CG B. Ngư i ký tên trên phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ph i là giám c cơ s s n xu t ho c ngư i ư c giám c y quy n b ng văn b n; ư c Cơ quan QLCL ch p thu n. 4.2. H sơ k thu t c p cho s n phNm Cơ s s n xu t có trách nhi m c p cho t ng s n ph m xu t xư ng các h sơ k thu t sau ây: 4.2.1. i v i các s n phNm là t ng thành, h th ng: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4. l.8.; - B n thông s , tính năng k thu t c a s n ph m. 4.2.2. i v i các phương ti n CG B : - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.1.8.; - Tài li u k thu t gi i thi u tính năng và c tính k thu t c a s n phNm ph c v cho vi c khai thác, s d ng; - Phi u b o hành s n phNm. 4.2.3. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c p cho phương ti n CG B ư c s n xu t l p ráp nói t i m c 4.2.2. trên ây dùng làm th t c ăng ký phương ti n. 5. Các i u kho n khác 5.1. nh kỳ 06 tháng m t l n, Cơ quan QLCL t ng h p tình hình th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng s n phNm báo cáo B Giao thông V n t i (qua V khoa h c Công ngh ) và thông báo cho C c ư ng b Vi t Nam bi t. 5.2. H sơ ki m tra ch t lư ng ph i ư c lưu tr t i Cơ quan QLCL và t i cơ s s n xu t ít nh t 05 năm. 5.3. Sau khi y quy n, cơ quan QLCL có nhi m v ki m tra các cơ s s n xu t trong vi c m b o ch t lư ng c a các s n phNm s n xu t, l p ráp. Trư ng h p phát hi n cơ s s n xu t vi ph m các quy nh liên quan n vi c m b o ch t lư ng s n phNm thì Cơ quan QLCL có th thu h i Gi y y quy n ki m tra ch t lư ng. 5.4. Cơ quan QLCL ư c phép thu các kho n thu liên quan n vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng s n phNm theo các quy nh hi n hành.
  8. 5.5. Nh ng gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng, tem cho phép ki m tra ch t lư ng ã ư c c p cho s n phNm quy nh t i m c 1.3. trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thì v n có giá tr s d ng. 5.6. Cơ quan QLCL căn c ch c năng, nhi m v có trách nhi m hư ng d n c th vi c thi hành quy nh này.
Đồng bộ tài khoản