Quyết định số 2070/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 2070/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ giới của đoạn tuyến đường vành đai phía đông thành phố, từ chân cầu Phú Mỹ (quận 2) đến ngã tư Bình Thái (quận 9) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2070/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ----- S : 2070/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V I U CH NH L GI I C A O N TUY N Ư NG VÀNH AI PHÍA ÔNG THÀNH PH , T CHÂN C U PHÚ M (QU N 2) N NGÃ TƯ BÌNH THÁI (QU N 9) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020; Căn c Quy t nh s 6577/Q -UB-QL T ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chung qu n 2, thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 3481/Q -UBND ngày 28 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v d án xây d ng ư ng Vành ai phía ông (t chân c u Phú M n c u R ch Chi c) qu n 2, qu n 9; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 (Công văn s 5180/UBND-QL T ngày 17 tháng 8 năm 2007) và c a S Quy ho ch - Ki n trúc (các Công văn s 532/SQHKT- QHC&HT ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Công văn s 4752/SQHKT-QHC&HT ngày 20 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m t ph n n i dung Quy t nh s 6577/Q -UB-QL T ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chung qu n 2, liên quan n l gi i (ch gi i ư ng ) c a o n tuy n ư ng Vành ai phía ông thành ph , t chân c u Phú M (qu n 2) n ngã tư Bình Thái (qu n 9) như sau: L gi i c a o n tuy n vành ai nói trên ư c i u ch nh là 67 mét (thay vì 120 mét ã ư c duy t t i Quy t nh s 6577/Q -UB-QL T ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ). i u 2. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông - Công chính t ch c hư ng d n th c hi n l gi i m i c a o n ư ng ư c duy t t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao
  2. thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, qu n 9 và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản