Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 208/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 208/1999/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1999 S A I, B SUNG QUY NNH V TIÊU CHU N, NNH M C S D NG XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 122/1999/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí s 02/1998/PLUBTVQH10 ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u Quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph : 1. Kho n 3 i u 7 ư c s a i, b sung như sau: ''3. Bí thư t nh y, thành y; Ch t ch H i ng nhân dân; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh); Phó Bí thư t nh y, thành y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch y ban M t tr n T qu c, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh'' . 2. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: ''Xe ô tô con s d ng cho các ch c danh quy nh t i i u 5, i u 6 và i u 7 Quy t nh này ư c thay th khi t l hao mòn t 70% tr lên ho c không m b o an toàn khi v n hành''. 3. Kho n 1 i u 12 ư c s a i, b sung như sau:
  2. ''1. Văn phòng t nh y, thành y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c trang b m i Văn phòng t i a không quá ba xe v i m c giá mua m i không quá 400 tri u ng/m t xe; Văn phòng y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c trang b m i Văn phòng t i a không quá sáu xe v i m c giá mua m i không quá 400 tri u ng/m t xe''. 4. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: '' i v i Văn phòng Trung ương ng, Ban Tài chính qu n tr Trung ương, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao và m t s cơ quan có tính c thù trong vi c s d ng xe ô tô Trung ương và a phương như: Y t , Thanh tra, Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c, Giao thông ... B Tài chính ph i h p v i các cơ quan Trung ương có liên quan và y ban nhân dân c p t nh quy nh s xe và ch ng lo i xe c n thi t phù h p v i nhu c u ho t ng c a cơ quan, b o m th c hi n t t nhi m v c a ngành''. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản