Quyết định số 2081/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 2081/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2081/QĐ-UB về việc sắp xếp tổ chức lại khối công trình giao thông và công trình đô thị thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2081/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2081/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 1992 QUY T NNH V VI C S P X P T CH C L I KH I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ CÔNG TRÌNH Ô THN THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c quy t nh s 315/H BT ngày 01/9/1990 c a H i ng B trư ng và Thông tư Liên B Tài chính và Giao thông v n t i-Bưu i n s 78/TT-LB ngày 26/12/1991 ; Xét th c tr ng v t ch c qu n lý và s n xu t kinh doanh công trình giao thông công chánh và tr t t ô th trên a bàn thành ph ; Theo ngh c a Giám c S Giao thông công chánh và Trư ng Ban T ch c ch ánh quy n thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay t ch c l i các ơn v kh i công trình giao thông và công trình ô th thu c S Giao thông công chánh theo mô hình sau : A. ƠN VN S NGHI P 1- Khu qu n lý công trình giao thông công chánh ( ư c hình thành trên cơ s t ch c s p x p l i xí nghi p công trình giao thông 1-xí nghi p công trình giao thông 2) xí nghi p c u phà. 2- Công ty thoát nư c ô th ( ư c hình thành trên cơ s t ch c s p x p l i Công ty chi u sáng-v a hè-thoát nư c-tr ph n chi u sáng và v a hè). Các ơn v nói trên là ơn v s nghi p thu , chi , có con d u giao d ch và thanh toán, ư c c p kinh phí và m tài kho n ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. B. ƠN VN H CH TOÁN KINH DOANH 1- Xí nghi p kh o sát thi t k công trình giao thông công chánh. 2- Công ty xây d ng công trình giao thông công chánh là ơn v xây d ng và s a ch a l n các công trình giao thông công chánh, h ch toán kinh t c l p, có con d u
  2. riêng, ư c giao v n, vay v n và m tài kho n ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. 3- Công ty chi u sáng công c ng là ơn v kinh doanh v a qu n lý duy tu s a ch a v a xây d ng m i các công trình chi u sáng công c ng trên a bàn thành ph ; h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c giao v n, vay v n và m tài kho n ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m ch o và hư ng d n các ơn v t i i u 1 c a quy t nh này xây d ng i u l t ch c và ho t ng; l p án xây d ng và phát tri n ơn v , th hi n y ch c năng, nhi m v và quy n h n; trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3. M i ơn v nói i u 1 do 01 Giám c ph trách và có 01 n 02 Phó Giám c giúp vi c Giám c (trong ó có 01 Phó Giám c Thư ng tr c thay m t Giám c gi i quy t công vi c khi Giám c i v ng). i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây : - 47/Q -UB ngày 29/4/1980 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Công ty chi u sáng-v a hè-thoát nư c. - M c (2) - i u 2 t i quy t nh s 265/Q -UB ngày 13 tháng 5 năm 1989 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuy n Phân vi n thi t k t ng h p thành Xí nghi p kh o sát thi t k giao thông. - M c (1) và (2) - i m (c) - i u 3 t i quy t nh s 139/Q -UB ngày 18/11/1980 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p xí nghi p công trình giao thông 1 và xí nghi p công trình giao thông 2. Quy t nh s 180/Q -UB ngày 12/4/1989 c a y ban nhân dân v vi c thành l p xí nghi p c u phà tr c thu c S Giao thông v n t i thành ph . i u 5. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , y ban K ho ch thành ph , Giám c S Tài chánh, Ngân hàng Nhà nư c thành ph , các cơ quan ch c năng có liên quan, Giám c S Giao thông công chánh và Giám c các ơn v nói i u 1 có trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Nguy n Văn Hu n
Đồng bộ tài khoản