Quyết định số 2090/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 2090/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2090/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra kỹ thuật xuất xưởng đối với ôtô khách thành phố sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2090/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2090/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2090/2003/Q -BGTVT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V VI C KI M TRA K THU T XU T XƯ NG I V I Ô TÔ KHÁCH THÀNH PH S N XU T, L P RÁP THEO THI T K TRONG NƯ C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V pháp ch , V trư ng V v n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c ki m tra k thu t xu t xư ng i v i ôtô khách thành ph s n xu t, l p ráp theo thi t k trong nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh văn phòng b , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th ( ã ký) QUY NNH V VI C KI M TRA K THU T XU T XƯ NG I V I ÔTÔ KHÁCH THÀNH PH S N XU T, L P RÁP THEO THI T K TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2090/2003/Q -BGTVT ngày 16/7/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. 1. i tư ng, ph m vi áp d ng 1.1. Các s n phNm ôtô khách thành ph t 17 ch ng i tr lên s n xu t, l p ráp theo thi t k trong nư c thu c ph m vi i u ch nh t i Quy t nh s 2070/2000/Q - BGTVT ngày 28/7/2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 1.2. Áp d ng cho vi c ki m tra k thu t xu t xư ng trong s n xu t, l p ráp các s n phNm ti p theo sau khi ã ư c C c ăng ki m Vi t Nam c p gi y ch ng nh n ch t lư ng ki u lo i. 2. N i dung ki m tra 2.1. Căn c ki m tra - Tiêu chuNn ngành và tiêu chuNn Vi t Nam có liên quan ã ư c công b b t bu c áp d ng; - Tiêu chuNn qu c t ho c yêu c u theo tho thu n gi a khách hàng v i Nhà s n xu t, tuy nhiên các tiêu chuNn và yêu c u này không ư c trái v i tiêu chuNn và quy nh hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng; - H sơ thi t k ã ư c thNm nh và h sơ k thu t c a phương ti n ã ăng ký v i cơ quan qu n lý ch t lư ng ư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng ki u lo i. 2.2. Vi c ki m tra k thu t xu t xư ng ph i ư c th c hi n i v i t ng s n phNm trong su t quá trình s n xu t, t khâu ki m tra nguyên li u, v t li u, linh ki n u vào cho t i khi xu t xư ng s n phNm. 2.3. Các h ng m c ph i ki m tra và trách nhi m th c hi n c a các bên có liên quan ư c quy nh t i ph l c kèm theo. 3. T ch c th c hi n 3.1. Trách nhi m c a cơ s s n xu t: - Xây d ng các quy trình ki m tra ch t lư ng t i t ng công o n s n xu t t khâu chuNn b trong quá trình s n xu t, l p ráp n khi xu t xư ng s n phNm; - ChuNn b y các i u ki n, cơ s v t ch t, k thu t và trang b các thi t b ki m tra c n thi t th c hi n vi c ki m tra k thu t xu t xư ng theo các n i dung ã quy nh; - Th c hi n vi c ki m tra k thu t cho t ng s n phNm theo các n i dung ã quy nh; - ChuNn b i ngũ các k thu t viên có năng l c áp ng ư c yêu c u ki m tra k thu t xu t xư ng; - Báo cáo k p th i b ng văn b n cho C c ăng ki m Vi t Nam v các hư h ng liên quan tr c ti p n an toàn và b o v môi trư ng trong th i h n b o hành s n phNm và các bi n pháp x lý, kh c ph c.
  3. 3.2. Trách nhi m c a C c ăng ki m Vi t Nam: - Giám sát vi c ki m tra k thu t xu t xư ng cho t ng s n phNm t i cơ s s n xu t theo các n i dung quy nh t i Ph l c kèm theo; - nh kỳ 6 tháng, báo cáo k t qu th c hi n v B Giao thông v n t i. 3.3. Xét tình hình th c t và yêu c u b c thi t c a vi c tăng cư ng ki m tra ch t lư ng ôtô khách thành ph , vi c ki m tra theo quy nh này ư c th c hi n trong th i gian 3 năm và sau ó s ư c xem xét l i. Các cơ quan, t ch c có liên quan và cơ s s n xu t, l p ráp ôtô có trách nhi m th c hi n y các n i dung c a quy nh và ph n ánh k p th i các v n vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n v B Giao thông v n t i.
Đồng bộ tài khoản