Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
16
download

Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT về việc bổ sung biển báo hiệu vào điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c L p - T do - H nh phúc ******* S : 21/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C B SUNG BI N BÁO HI U VÀO ĐI U L BÁO HI U ĐƯ NG B 22 TCN 237 - 01 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Giao thông đư ng b ; Căn c Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Theo đ ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung bi n s 140 "C m xe công nông" vào ph l c 3 (ý nghĩa - s d ng các bi n báo c m); bi n s 510 g m có 510a, 510b và 510c vào ph l c 7 (ý nghĩa - s d ng các bi n ph ) trong Đi u l báo hi u đư ng b 22 TCN 237 - 01. Hình v , màu s c, kích thư c như ph l c kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng các V : Khoa h c Công ngh , Pháp ch , V n t i, C c trư ng C c Giám đ nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam; Giám đ c các S Giao thông v n t i, GTCC; Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Tr n Doãn Th PH L C (Kèm theo Quy t đ nh s 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005) 1. Bi n s 140 “C m xe công nông” Đ báo đư ng c m xe công nông ph i đ t bi n s 140. Bi n hình tròn n n tr ng có vi n đ và v ch chéo đ , kích thư c theo quy đ nh c a Đi u 19 - Đi u l báo hi u đư ng b 22 TCN-237-01. Kích thư c và màu s c c a hình v trên bi n: - Đư ng kính bánh xe: 10 cm. - Chi u cao hình v xe công nông: 23 cm. - Chi u dài hình v xe công nông: 40 cm. 2. Bi n s 510 (a, b, e) là bi n ph , đ gi i thích và bi u th th i gian c m, bi n đư c đ t dư i bi n s 140. Bi n hình ch nh t, n n màu tr ng có vi n màu đen b r ng 1cm và cách mép bi n 1cm, bán kính đư ng lư n tròn b n góc là 2 cm, ch vi t trên bi n màu đen. a) Bi n s 510a: ch vi t trên bi n “c m xe công nông” Kích thư c và màu s c c a hình v trên bi n: (h s 1) C M XE CÔNG NÔNG - Chi u cao c a bi n: 50 cm - Chi u r ng c a bi n: 70 cm
  2. - Chi u cao ch vi t : 10 cm - Chi u d y nét ch : 1,5 cm - Ki u ch nét g y theo B ng 3 ph l c 15 Đi u l báo hi u đư ng b 22 TCN-237-01. b) Bi n s 510b và 510c: ngoài ch “c m xe công nông” còn ghi th i gian c m: C M XE + C m 01 kho ng th i gian: CÔNG NÔNG 7:30 - 10:00 - Chi u cao c a bi n: 75 cm - Chi u r ng c a bi n: 70 cm C M XE + C m 02 kho ng th i gian: CÔNG NÔNG - Chi u cao c a bi n: 95 cm 7:30 - 10:00 16:00 - 18:30 - Chi u r ng c a bi n: 70 cm
Đồng bộ tài khoản