Quyết định số 21/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 21/2005/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C CHUY N NHÀ MÁY NHI T I N C N THƠ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN NHI T I N C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Chuy n Nhà máy Nhi t i n C n Thơ - doanh nghi p thành viên h ch toán ph thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ. Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ (sau ây g i t t là Công ty) có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và i u l c a Công ty. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ. - Tên vi t t t ti ng Vi t : Công ty Nhi t i n C n Thơ. - Tên giao d ch qu c t : CANTHO THREMAL POWER COMPANY LIMITED. - Tên vi t t t ti ng Anh : CTTP Co, Ltd. -V n i ul ăng ký : 180.000.000.000 ng. - Tr s chính : s 01, ư ng Lê H ng Phong, phư ng Trà Nóc, qu n Bình Thu , thành ph C n Thơ. i u 2. Ngành, ngh kinh doanh:
  2. - S n xu t, kinh doanh i n năng. - S n xu t nư c c t; cung c p nhi t năng công nghi p. - Các d ch v s a ch a, l p t: các thi t b cơ nhi t, i n l nh, thi t b i n, các tr m bi n th , các tr m bi n áp có c p i n áp t 110 kv tr xu ng, các nhà maý i n, tua bin khí có công su t m i t máy t 100 MW tr xu ng. - Các d ch v : s y, l c d u cách i n, thí nghi m i n, thí nghi m hoá, gi h d u, cho thuê b n ch a, xe cNu, phương ti n v n chuy n và s a ch a, cân ch nh ng h áp l c, van an toàn, thi t b ki m nhi t. - Xu t nh p khNu v t tư, thi t b . - Qu n lý d án u tư xây d ng, giám sát thi công xây l p và các tư v n xây d ng khác. Ho t ng s n xu t kinh doanh các ngành, ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng: 1. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty theo mô hình Ch t ch Công ty, Giám c Công ty và b máy giúp vi c. H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam quy t nh phương án c th . 2. T ch c và ho t ng c a Công ty ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 4. T ch c ư c Nhà nư c u quy n i di n ch s h u là H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam. H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m th c hi n quy n i di n ch s h u v n theo quy nh hi n hành và i u l Công ty. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ có trách nhi m ti p nh n và s d ng hi u qu v n, tài s n do H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t, kinh doanh. i u 6. Ch t ch Công ty và Giám c Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ có trách nhi m xây d ng i u l t ch c, ho t ng c a Công ty trình H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam phê duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam, Ch t ch Công ty, Giám c Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Nhi t i n C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản