Quyết định số 213/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 213/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 213/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 213/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 213/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TH C SĨ CHO TRƯ NG IH CK THU T CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 279/BGD T- GD H ngày 13 tháng 01 năm 2008 v vi c giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c K thu t Công ngh thành ph H Chí Minh, QUY T NNH i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c K thu t Công ngh thành ph H Chí Minh. i u 2. B Giáo d c và ào t o quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho Trư ng i h c K thu t Công ngh thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c K thu t Công ngh thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Qu c h i; - Trư ng i h c K thu t Công ngh TP H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản