Quyết định số 2159/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 2159/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2159/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2159/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2159/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam Xét biên bản thẩm định hồ sơ công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố danh sách 02 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (có danh sách kèm theo) Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động cụ thể tại Việt Việt Nam của doanh nghiệp được ghi trong giấy phép. Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT- BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 24 tháng kể từ ngày ra quyết định này có hiệu lực Điều 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế , Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh,
  2. thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc Công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Minh Quang DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 07/04/2008) 1- Tên: Alkem Laboratories Ltd. Địa chỉ : Alkem house, Devashish, Senapati bapat Marg, Lower Parel - 100013, india Điện thoại : 022 3892 99 99 Fax: 022 2494 10 30 2- Tên: S.I.A (Tenamyd Canada) Inc. Địa chỉ : 242, Varry street, St. Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada Điện thoại : 514 748 1654 Fax: 514 748 1654 Tổng cộng 02 Doanh nghiệp./.
Đồng bộ tài khoản