intTypePromotion=1

Quyết định số 2166/QĐ-BNN-HTQT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 2166/QĐ-BNN-HTQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN HỖ TRỢ CỦA FAO CHO DỰ ÁN “QUẢN LÝ TƯỚI HIỆU QUẢ VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2166/QĐ-BNN-HTQT

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011 Số: 2166/QĐ-BNN-HTQT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN HỖ TRỢ CỦA FAO CHO DỰ ÁN “QUẢN LÝ TƯỚI HIỆU QUẢ VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT) và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT; Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Căn cứ nội dung thư thỏa thuận viện trợ ngày 6/10/2009 giữa FAO Việt Nam và Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về nội dung viện trợ cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp nhận và thực hiện dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu” do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) của Liên Hiệp Quốc tài trợ. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của FAO là 30.700 USD (Ba mươi ngàn bảy trăm đô la Mỹ). Điều 2. Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, HTQT (NTĐ). Đào Xuân Học
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2