Quyết định số 218/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 218/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp thực hiện cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai đối với các tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******* Số: 218/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN CẤP GIẤY XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn vê nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội, tại công văn số 1060/SCN-TCCB ngày 29/11/2006; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ủy quyền cho Sở Công nghiệp Hà Nội: 1/ Cấp Giấy xác nhận cho Doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô sau khi đã tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế theo quy định. 2/ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai đối với các tổ chức, cá nhân sau khi đã tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện an toàn theo quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c); - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP; - VPUB: V1, V2; - Lưu: VT, CN1. Phí Thái Bình
Đồng bộ tài khoản