Quyết định số 218/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 218/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí cảng cá, bến cá, phí sử dụng bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 218/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU PHÍ C NG CÁ, B N CÁ, PHÍ S D NG B N BÃI, M T NƯ C TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 08/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh quy nh m c thu, qu n lý và s d ng ngu n thu phí t i các c ng cá, b n cá trên a bàn t nh Ninh Thu n; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 119/TTr-SNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh m c thu, qu n lý và s d ng ngu n thu phí c ng cá, b n cá, phí s d ng b n bãi, m t nư c trên a bàn t nh Ninh Thu n; g m 3 Chương, 11 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký.
  2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 229/2006/Q -UBND ngày 11 tháng 9 năm 2006 và Quy t nh s 36/2008/Q -UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c trư ng C c Thu , Giám c Ban qu n lý Khai thác các công trình th y s n; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ven bi n và th trư ng các S , ban, ngành có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG NGU N THU PHÍ C NG CÁ, B N CÁ, PHÍ S D NG B N BÃI, M T NƯ C TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 218/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Khu v c c ng cá, b n cá bao g m: b n c p tàu, b n neo u tàu, lu ng l ch và m t nư c t c a bi n tr vào n h t khu v c b trí tàu thuy n neo u; m t b ng c ng, bãi, ư ng n i b c ng, các công trình kè, phao tiêu d n lu ng và các thi t b ph c v ho t ng liên hoàn c a c ng cá, b n cá. 1. B n c p tàu: nơi tàu thuy n c p c u c ng b c d hàng hoá ho c h i s n. 2. B n neo u: là vùng nư c trong khu v c c ng, nơi ó ư c b trí s p x p tàu thuy n neo u; 3. M t nư c: nơi tàu thuy n di chuy n, neo u, k c ph n cơ s s n xu t kinh doanh s d ng ho t ng. i u 2. Phí t i các c ng cá, b n cá bao g m: phí s d ng c ng cá; phí s d ng b n, bãi, m t nư c.
  3. 1. Phí s d ng c ng cá là kho n thu nh m bù p m t ph n ho c toàn b chi phí qu n lý, u tư, s d ng c ng cá, b n cá mà các t ch c, cá nhân có hàng hoá, phương ti n s d ng t i c ng cá, b n cá. 2. Phí s d ng b n, bãi, m t nư c là kho n thu vào các i tư ng ư c phép s d ng b n, bãi, m t nư c (lu ng l ch, vũng u tàu, h , ao, sông, ...) vào m c ích i l i, sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, phù h p v i quy ho ch, k ho ch và quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng b n, bãi, m t nư c. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 3. i tư ng n p phí 1. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài t nh có các lo i phương ti n g m: tàu cá khai thác h i s n, tàu thuy n v n t i hàng hoá và các phương ti n v n t i khác khi vào khu v c c ng cá, b n cá làm d ch v , kinh doanh mua bán, v n chuy n hành khách, hàng hoá u ph i n p phí theo Quy nh này. 2. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t có s d ng b n, bãi (m t b ng), m t nư c trong khu v c c ng, b n cá ho t ng s n xu t kinh doanh u ph i n p phí theo Quy nh này. i u 4. i tư ng không ph i n p phí 1. Các ơn v làm nhi m v c bi t như: Biên phòng, Quân i, Công an, cơ quan B o v ngu n l i th y s n, Thanh tra Th y s n có tàu thuy n vào b n c p c ng không ph i n p phí nhưng ph i ăng ký trư c ơn v qu n lý c ng cá, b n cá b trí v trí neo u. 2. Các t ch c, cá nhân có tàu thuy n vào khu v c c ng, b n cá neo u trong th i gian có bão, lũ không ph i n p phí nhưng ph i ch p hành úng quy nh c a ơn v qu n lý c ng, b n cá v v trí và th i gian neo u. 3. Các tàu thuy n ánh cá c p c ng ti p d u, nư c á ph c v cho chuy n bi n. i u 5. M c thu phí 1. M c thu phí t i các c ng cá, b n cá t nh Ninh Thu n theo b ng quy nh ính kèm; 2. Các nhà u tư cơ s ch bi n xu t khNu (tr c ti p th c hi n s n xu t) theo tiêu chuNn (ho c quy chuNn) ngành trong th i h n ư c cơ quan qu n lý ch t lư ng c p gi y phép ch ng nh n an toàn v sinh th c phNm th y s n thì m c thu phí s d ng m t b ng s n xu t kinh doanh là 10.000 ng/m2/năm. 3. Riêng c ng cá Ninh Ch ư c áp d ng m c thu phí s d ng b n, bãi s n xu t kinh doanh b ng 80% (tám mươi ph n trăm) m c phí theo quy nh t i kho n 1 i u này.
  4. 4. i v i các phương ti n ra vào c ng có nhu c u n p phí theo tháng, quý, năm thì Ban qu n lý (BQL) Khai thác các công trình th y s n áp d ng m c thu b ng 80% (tám mươi ph n trăm) so v i m c thu theo t ng l n ra, vào c ng, b n cá. 5. Quy nh n p phí s d ng b n, bãi, m t nư c theo t ng năm, m i năm n p hai l n, l n u n p trư c ngày 01 tháng 4, l n sau n p trư c ngày 01 tháng 10 h ng năm. Trư ng h p th i gian s d ng dư i 1 (m t) năm thì n p m t l n ngay khi ký k t h p ng s d ng. 6. i v i các trư ng h p ã n p phí s d ng c ng cá, b n cá c năm 2008, không áp d ng hình th c truy thu ho c thoái thu. i u 6. T ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí 1. ơn v qu n lý c ng cá, b n cá t ch c l c lư ng thu, b trí a i m thu phí thích h p t o i u ki n thu n l i cho ho t ng kinh doanh và d ch v ph c v ngh cá trong khu v c c ng, b n cá. Khi thu phí ph i: a) Thông báo và niêm y t công khai m c thu phí t i i m thu v trí thu n ti n các i tư ng n p phí bi t; b) Ph i ăng ký t i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý ư c c p biên lai thu phí và qu n lý, s d ng theo úng quy nh c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng và thanh quy t toán biên lai thu phí; c) Khi thu phí ph i c p cho ngư i n p ti n biên lai thu phí; ph i th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p và quy t toán ti n thu phí theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT- BTC c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và ư c s a i, b sung t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC c a B Tài chính. 2. T ch c th c hi n thu phí ư c trích l i ơn v 90% trên t ng s ti n thu phí hàng năm và ư c chi phí ph c v cho vi c thu phí theo các n i dung quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và ư c s a i, b sung t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC c a B Tài chính. H ng năm t ch c thu phí ph i l p d toán thu, chi g i cơ quan qu n lý ngành, cơ quan Tài chính, cơ quan Thu và Kho b c Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n thu phí và ki m soát chi theo quy nh hi n hành (Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính). Căn c d toán thu chi t u năm c a ơn v , cơ quan qu n lý ngành và cơ quan tài chính xác nh k ho ch thu, chi c a ơn v năm k ho ch, làm cơ s cho ơn v ph n u tăng thu, ti t ki m chi tăng thêm thu nh p cho ngư i lao ng (theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph ) và th c hi n quy t toán thu, chi hàng năm. i u 7. Quy nh v s d ng b n, bãi, m t nư c t i các c ng cá, b n cá
  5. 1. Th i gian ăng ký s d ng b n, bãi, m t nư c c a các thành ph n kinh t dư i 20 năm (hai mươi năm) do BQL Khai thác các công trình th y s n h p ng cho s d ng; t 20 năm (hai mươi năm) tr lên ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh. 2. Vi c xây d ng các cơ s ch bi n, d ch v h u c n trên c ng cá, b n cá ph i th c hi n úng quy nh. 3. i v i các t ch c cá nhân có s d ng m t nư c kinh doanh s n xu t, áp d ng cách tính di n tích s d ng m t nư c: - Chi u dài ư c tính b ng mét: là dài ư ng ti p xúc c a mép nư c v i ư ng b mà t ch c, cá nhân tr c ti p s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh. - Chi u r ng ư c tính b ng mét: tính t ư ng ti p xúc c a mép nư c v i ư ng b tr ra ngoài vũng u tàu là 20 mét. i u 8. Quy nh khác 1. T ch c, cá nhân ho t ng trong khu v c c ng cá, b n cá ph i b o m gi gìn v sinh môi trư ng, an ninh tr t t , b o v công trình khu v c c ng cá, b n cá; ng th i ch p hành úng n i quy c a ơn v qu n lý c ng cá, b n cá. 2. Tàu thuy n m i l n c p c ng, b n cá t i a không quá 3 (ba) gi , tính t lúc c p c u c ng, xu t và nh p xong s n phNm hàng hoá. N u t xu t mu n lưu l i b n c p tàu ph i ư c s ng ý c a ơn v qu n lý c ng cá, b n cá. 3. ơn v qu n lý c ng cá, b n cá t ch c s p x p, b o v an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, t o i u ki n thu n l i cho các i tư ng s n xu t kinh doanh ho t ng trong khu v c c ng cá, b n cá. 4. Các t ch c, cá nhân vào c ng cá, b n cá ho t ng nhưng không ch u n p phí, không th c hi n t t các quy nh thì ơn v qu n lý c ng cá, b n cá có quy n t ch i ph c v và ngh các cơ quan ch c năng x lý theo úng pháp lu t hi n hành. 5. i v i tàu thuy n nư c ngoài khi vào khu v c c ng cá, b n cá ph i ch p hành các quy nh c a pháp lu t Nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và ph i thông báo, ăng ký trư c ơn v qu n lý c ng cá, b n cá ngh v i các cơ quan ch c năng cho phép v m c ích, th i gian neo u và th t c ti p nh n. i u 9. Gi i quy t khi u n i, x lý vi ph m và khen thư ng 1. Vi c gi i quy t khi u n i, x lý vi ph m và khen thư ng trong công tác thu phí t i các c ng cá, b n cá ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 tháng 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và ư c s a i, b sung t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính. 2. Các t ch c, cá nhân c tình chây ỳ không n p phí thì ngoài vi c x lý ph i n p s phí, còn tùy thu c vào tính ch t, m c vi ph m mà áp d ng x lý hành chính
  6. ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. ơn v qu n lý c ng cá, b n cá ch u trách nhi m l p h sơ ki n ngh x lý, trình c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 10. S Tài chính, C c Thu t nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí t i các c ng cá, b n cá trong t nh. Ban qu n lý Khai thác các công trình th y s n có trách nhi m t ch c, ch o các ơn v qu n lý c ng, b n cá tr c thu c ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan khác, y ban nhân dân huy n, thành ph và xã, phư ng, th tr n trong khu v c th c hi n t t Quy nh này. i u 11. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, Ban qu n lý Khai thác các công trình th y s n ph i báo cáo k p th i cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Tài chính, C c Thu t nh và các ngành có liên quan tham mưu y ban nhân dân t nh s a i, b sung theo quy nh./. B NG QUY NNH DANH M C M C THU PHÍ S D NG C NG CÁ, B N CÁ VÀ B N BÃI, M T NƯ C TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Kèm theo Quy t nh s 218/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) M c thu DANH M C THU ơn v tính ( ng) 1. Phí s d ng c ng cá a) i v i tàu thuy n ánh cá c p c ng 1 l n vào ra c ng - Tàu có công su t t 6 n 12 CV “ 3.000 - Tàu có công su t t 13 n 30 CV “ 5.000 - Tàu có công su t t 31 n 45 CV “ 12.000 - Tàu có công su t t 46 n 90 CV “ 20.000 - Tàu có công su t t 91 n 250 CV “ 25.000 - Tàu có công su t trên 250 CV “ 45.000 b) i v i tàu thuy n v n t i c p c ng 1 l n vào, ra c ng - Tàu có tr ng t i dư i 5 t n “ 10.000 - Tàu có tr ng t i t 5 n 10 t n “ 20.000
  7. - Tàu có tr ng t i trên 10 t n n 100 t n “ 50.000 - Tàu có tr ng t i trên 100 t n “ 80.000 c) i v i phương ti n v n t i 1 l n vào, ra c ng - Xe máy, xích lô, ba gác ch hàng “ 1.000 - Phương ti n có tr ng t i dư i 01 t n “ 5.000 (K c xe khách dư i 15 ch ng i) - Phương ti n có tr ng t i t 1 n 2,5 t n “ 10.000 (K c xe khách trên 15 ch ng i) - Phương ti n có tr ng t i trên 2,5 n5t n “ 15.000 - Phương ti n có tr ng t i trên 5 n 10 t n “ 20.000 - Phương ti n có tr ng t i trên 10 t n “ 25.000 d) i v i hàng hoá qua c ng - Hàng th y, h i s n, ng v t s ng t n 10.000 - Hàng hoá là container container 35.000 - Hàng hoá là cát, g ch, á xây d ng, nư c sinh ho t t n 1.000 - Các lo i hàng hoá khác t n 4.000 2. Phí s d ng b n, bãi, m t nư c m2/ngày 2.000 a) S d ng b n, bãi có mái che do Nhà nư c xây d ng ho c m2/tháng 30.000 ho c m2/năm 160.000 b) S d ng b n, bãi có mái che là ki t do Nhà nư c xây m2/tháng 40.000 d ng 2 ho c m /năm 300.000 c) S d ng b n, bãi không có mái che m2/ngày 1.000 - Lô s 01 ho c m2/tháng 20.000 ho c m2/năm 80.000 m2/tháng 16.000 - Lô s 02 và lô s 03 ho c m2/năm 60.000 m2/tháng 13.000 - Lô s 04 ho c m2/năm 50.000 d) S d ng m t nư c s n xu t kinh doanh m2/năm 18.000
Đồng bộ tài khoản