Quyết định số 2188/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 2188/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2188/2003/QĐ-UB về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2188/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2003 Số: 2188/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2001/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TẠM CƯ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ NGHỈ VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC BẠCH ĐÀN, PHƯỜNG 27, QUẬN BÌNH THẠNH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Căn cứ văn bản Kết luận số 60/XKT-LN ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Đoàn Công tác Liên ngành của Chính phủ về giải quyết khiếu nại của các hộ dân liên quan đến các dự án ; Căn cứ Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh ; Theo đề nghị của đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân thành phố trong buổi tiếp công dân ngày 06 tháng 6 năm 2003 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư trong Dự án xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh, gồm các thành viên : 1. Đại diện Lãnh đạo Thanh tra thành phố, Trưởng Đoàn ; 2. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn ; 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Phó Trưởng Đoàn ; 4. Đại diện Sở Địa chính-Nhà đất, thành viên ; 5. Đại diện Sở Tài chánh-Vật giá, thành viên ;
  2. 6. Đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, thành viên. Mời các đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố cùng tham gia với Đoàn Kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân thành phố. Điều 2.- ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 là phù hợp pháp luật, có chính sách thỏa đáng ; do đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ : 2.1- Kiểm tra việc giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư, tạm cư theo Quyết định số 04/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố. 2.2. Tiếp xúc từng hộ dân đang khiếu nại, đối chiếu chính sách, nếu đã áp dụng đúng thì giải thích và yêu cầu chấm dứt việc khiếu nại ; nếu phát hiện trường hợp áp dụng chính sách chưa đúng thì yêu cầu Hội đồng đền bù của dự án giải quyết đúng chính sách. 2.3- Ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết. Điều 3.- Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong thời gian 01 (một) tháng, kể từ ngày ký Quyết định này và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ ; kế hoạch làm việc cụ thể do Trưởng Đoàn quyết định. Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, các thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành và Giám đốc Công ty Du lịch Gia Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : CHỦ TỊCH - Như điều 5 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - Văn phòng Chính phủ, - Thanh tra Nhà nước - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố - TTUB : CT, các PCT - Ban Dân vận Thành ủy Lê Thanh Hải - Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP - VP Đoàn Đại biểu Quốc hội TP - Hội Nông dân thành phố - VPHĐ-UB : Các PVP - Tổ PC, NC, ĐT, DA, TH - Lưu (PC/H)
Đồng bộ tài khoản