Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn khu vực vịnh phía nam đảo Biện Sơn – tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2249/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T C NG BI N NGHI SƠN KHU V C VNNH PHÍA NAM O BI N SƠN – T NH THANH HOÁ, GIAI O N N NĂM 2015, NNH HƯ NG N 2025 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 v l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch phát tri n t ng th kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 92/2006/N -CP; Căn c quy t nh s 1364/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nghi Sơn, t nh Thanh Hoá; Căn c Quy t nh s 16/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v công b danh m c phân lo i c ng bi n Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 2619/Q -BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2002 c a B trư ng B GTVT phê duy t quy ho ch chi ti t nhóm c ng bi n B c Trung b (nhóm 2) n năm 2010; Trên cơ s văn b n s 20/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a U ban nhân dân T nh Thanh Hóa v vi c Phê duy t quy ho ch chi ti t khu c ng t ng h p phía Nam o Bi n Sơn thu c c ng bi n Nghi Sơn - Thanh Hóa kèm theo h sơ quy ho ch; báo cáo c a cơ quan tư v n th m tra th m nh quy ho ch, ý ki n các cơ quan liên quan; văn b n 367/BQLKTNS-QLXD ngày 10 tháng 6 năm 2008, văn b n s 471/BQLKTNS-QLXD ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a Ban qu n lý Khu kinh t Nghi Sơn v vi c c p nh t, gi i trình b sung ý ki n th m tra quy ho ch và ý ki n c a các cơ quan liên quan; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch chi ti t c ng Nghi Sơn khu v c v nh phía Nam o Bi n Sơn - Thanh Hoá v i các n i dung ch y u sau: (Kèm theo b n v m t b ng quy ho ch và ph l c chi ti t)
  2. 1. Ph m vi quy ho ch Khu v c v nh phía Nam o Bi n Sơn; t ng di n tích 922 ha (bao g m c vùng nư c và chưa k b n chuyên d ng ph c v Nhà máy óng tàu), n m phía Nam c a t nh Thanh Hoá, giáp v i Ngh An, ranh gi i ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp ư ng sang o Bi n Sơn - Phía Nam giáp vùng bi n huy n Quỳnh Lưu, Ngh An - Phía ông giáp o Bi n Sơn - Phía Tây tuy n ư ng t nh 513 trong Khu kinh t . 2. Ch c năng và nhi m v Là c ng t ng h p a năng, áp ng nhu c u xu t nh p khNu hàng hoá ph c v KKT Nghi Sơn, t nh Thanh Hoá và các vùng lân c n. 3. Các ch tiêu quy ho ch 3.1. Ch tiêu v lư ng hàng ơn v : 1000 T Th i i m quy ho ch TT Lo i hàng 2015 2020 2025 1 Hàng t ng h p 6.900 9.840 15.000 2 Xi măng 4.372 4.870 6.310 3 Clinker 1.500 3.000 3.000 4 D u khí + khí gas hoá l ng 13.000 19.000 26.000 5 Hàng c a nhà máy nhi t i n 1.000 2.000 5.000 6 T ng lư ng hàng qua c ng 26.772 38.710 55.310 3.2. Ch tiêu v i tàu - Giai o n 2015: ti p nh n c t u 30.000 ¸ 50.000 DWT. - Giai o n 2020 và 2025: ti p nh n c t u 50.000 DWT. 3.3. Ch tiêu s d ng t: T ng di n tích quy ho ch là 922ha . Trong ó, ph m vi quy ho ch vùng t là 438ha, vùng nư c là 484 ha.
  3. 4. T ch c không gian 4.1. Phân khu ch c năng C ng bao g m các khu ch c năng sau: B n c ng t ng h p, b n container, các b n chuyên d ng ph c v khu kinh t Nghi Sơn (b n xu t Nhà máy l c hoá d u, than nhi t i n, công nghi p óng tàu, xu t, nh p xăng d u...).Theo ch c năng, c ng g m các khu như sau: - Khu b n c ng t ng h p: g m 3 b n cho tàu 30.000 DWT, di n tích 12ha, chi u dài b n 555m; - Khu b n c ng xu t s n phNm cho nhà máy l c hoá d u: g m 6 b n chuyên d ng cho tàu 30.000 DWT, di n tích 33 ha; - Khu b n c ng chuyên d ng & t ng h p: g m 8 b n cho tàu 30.000 DWT, di n tích 71ha, chi u dài b n 2000m; - Khu b n c ng Nhà máy nhi t i n: g m 5 b n cho tàu n 30.000 DWT, di n tích 16ha, chi u dài b n 560m; - Khu b n c ng t ng h p & container: g m 6 b n cho tàu n 50.000 DWT, di n tích 93ha, chi u dài b n 1500m; - Khu c ng xu t nh p xăng, d u, gas hoá l ng: g m 2 b n chuyên d ng cho tàu n 50.000 DWT, di n tích 48ha; - Khu t d phòng phát tri n: di n tích 93ha; - Khu các cơ quan qu n lý nhà nư c t i c ng bi n: di n tích 3.8ha; - Khu nư c, lu ng tàu và các công trình b o v : di n tích 484ha; 4.2. Quy ho ch tuy n b n Trong khu v c quy ho ch c ng, có các b n ã xây d ng, ang xây d ng và các d án ã ư c tho thu n v trí. Do ó quy ho ch tuy n b n ti p theo cho các b n c ng s d a trên cơ s là không gian còn l i trong ph m vi quy ho ch, ng th i tôn tr ng và gi nguyên v trí các d án ã th c hi n. 5. H th ng h t ng k thu t C ng H th ng h t ng k thu t c a C ng s ư c k t n i v i H th ng h t ng k thu t bên ngoài theo quy ho ch chung c a Khu kinh t . 5.1. Quy ho ch ư ng t i c ng và ư ng trong c ng - ư ng n i v i c ng:
  4. + Tuy n ư ng tr c chính: c t ngang r ng 36m, g m 6 làn ư ng, gi i phân cách c nh gi a n i C ng v i qu c l 1A và ư ng cao t c B c Nam, tuy n ư ng này s n i k t v i tuy n trung tâm c a KKT b ng nhánh r t i h ng Chùa (theo tuy n Nghi Sơn –Bãi Trành) có m t c t tương t . + Tuy n ư ng ch y d c ven bi n: m t c t ngang toàn b r ng 36m, g m 6 làn ư ng, b r ng m t ư ng m i bên là 10.5m, gi i phân cách gi a r ng 3m, hai bên l m i bên r ng 6m. Tuy n ư ng này s k t n i khu c ng v i các khu công nghi p l c hoá d u, khu phi thu quan và khu công nghi p khác cũng như khu trung tâm t ng h p n m phía B c. Trong tương lai tuy n ư ng ven bi n này s ư c n i thông sang Quỳnh Lưu, Ngh An. - ư ng trong c ng: t i thi u 2 làn xe, t c 20km/h, t i tr ng tương ương H30, bán kính cong t i thi u 22,5m. 5.2. Quy ho ch lu ng tàu và khu quay tr - Lu ng tàu: lu ng hai chi u, dài kho ng 7km, cho tàu 30.000 n tàu 50.000DWT. - Khu quay tr tàu g m hai khu áp ng cho vi c khai thác tàu có tr ng t i t 30.000DWT n tàu 50.000DWT. 5.3. Quy ho ch san n n - T ng di n tích quy ho ch là 922 ha, trong ó di n tích vùng t là 438 ha và di n tích vùng nư c là 484 ha. Kh i lư ng tôn t o kho ng 27 tri u m3, kh i lư ng n o vét kho ng 50 tri u m3. - Kh i lư ng t cát san l p s ư c l y t các m thu c ph m vi Khu kinh t Nghi Sơn và có th t n d ng m t ph n lư ng cát n o vét t khu nư c c a C ng. - Cao c a h th ng ư ng bãi trong khu c ng ư c quy ho ch d a trên cơ s c a cao nh b n. 5.4. Quy ho ch c p i n - Ch tiêu c p i n i v i khu ch c năng công nghi p trong c ng là 150 kW/ha. T ng công su t tiêu th d ki n: + Giai o n 2015 là 33.750 KW; + Giai o n hoàn ch nh là 62.516 KW. - Theo quy ho ch chung, ngu n i n c p cho khu c ng t h th ng i n qu c gia, d ki n c p t tr m 220KV Nghi Sơn. Lư i i n s d ng i n áp 22KV. - Khu c ng Chuyên d ng & t ng h p ch n: 03 tr m bi n áp, m i tr m t 2 máy 2000KVA-22/6.6KV và 2 máy 2000KVA-22/0.4KV.
  5. - Khu c ng T ng h p & Container ch n: 03 tr m bi n áp, m i tr m t 2 máy 2000KVA-22/6.6KV và 2 máy 2000KVA-22/0.4KV. 5.5. Quy ho ch c p nư c - Nư c s ch l y t Nhà máy nư c khu v c h ng Chùa ch y d c theo tuy n ư ng n i n các khu c a C ng. ư ng ng cung c p nư c có ư ng kính t D150 n D400. - T ng nhu c u tiêu th nư c c a toàn b khu c ng d ki n: + Giai o n 2015 là 8.870 m3/ngày. êm + Giai o n hoàn ch nh là 16.476 m3/ngày. êm 6. Khái toán v n u tư T ng h p nhu c u v n u tư xây d ng: Ư c tính giá tr v n u tư (t TT D án ng) Giai o n 2015 Giai o n 2025 1 B n c ng t ng h p 458 458 B n c ng NM l c hoá d u (c khu phát 2 525 1.050 tri n tương lai) 3 B n c ng Chuyên d ng & t ng h p 780 1.560 4 B n c ng NM nhi t i n 520 520 5 B n c ng T ng h p & Container 1.075 2.145 6 Khu d phòng phát tri n 1.000 2.000 Khu các cơ quan qu n lý nhà nư c t i 7 50 100 c ng bi n 8 Công trình b o v 500 1.000 9 Lu ng tàu vào c ng và vùng quay tr t u 1.250 2.500 10 Vùng nư c trư c c u c ng 550 1.100 T ng giá tr v n 6.708 12.433 Ghi chú: Chưa k b n chuyên d ng ph c v Nhà máy óng tàu i u 2. T ch c qu n lý, th c hi n quy ho ch 1. Các B , ngành, y ban nhân dân T nh Thanh Hóa, Ban Qu n lý Khu kinh t Nghi Sơn theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i, k t h p
  6. trong quá trình qu n lý, th c hi n các m c tiêu quy ho ch c a c ng bi n Nghi Sơn, m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. 2. Qu n lý quy ho ch - B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh i u ch nh b sung các b n c ng. Trư ng h p có nhu c u th c t òi h i i u ch nh, b sung quy ho ch, C c Hàng h i Vi t Nam trình B xem xét b sung, i u ch nh theo thNm quy n áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i. - C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c qu n lý quy ho ch chuyên ngành hàng h i và th c hi n úng Quy ho ch ư c duy t theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân T nh Thanh Hóa, Trư ng ban qu n lý Khu kinh t Nghi Sơn và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - PTT. Hoàng Trung H i ( b/c); - B trư ng, các Th trư ng; - Văn phòng Ch nh ph ; - Các B : KH& T, Tài chính, Xây d ng, Công thương, H Nghĩa Dũng NN&PTNT, TN&MT; - Các V , C c, ơn v thu c B GTVT; - Công báo, website c a Chính ph ; - Lưu VT, KH T (05); PH L C: THÔNG S QUY HO CH CHI TI T KHU C NG NGHI SƠN (Kèm theo Quy t nh s 2249/Q -BGTVT ngày 31/ 07 /2008 c a B GTVT) A. VÙNG T C NG (DI N TÍCH KHO NG 438 HA) Các ch tiêu quy ho ch Phân khu Chi u Cao TT Di n S C tàu ti p Ghi chú ch c dài Công su t tích lư ng nh n năng b n áy (TrT n/năm) (ha) b n (DWT) (m) (m) 1 12 3 555 - 30.000 1,64 Theo Q s C ng 9,0¸- 3262/Q -
  7. t ng h p 12,5 BGTVT ngày 4/11/2003; C ng Theo Q s xu t SP - 647/Q -TTg l ng NM 33 6 - 30.000 13 12,5 ngày l c hoá 5/8/2002; 2 d u Khu phát tri n D phòng 21 - 1000 - 30.000 5 c ng cho phát tri n NMLD C ng chuyên - 3 71 8 2000 30.000 12 d ng & 12,5 t ng h p C ng nhà máy Theo VB s - nhi t 4651/GTVT- 4 16 5 560 7,7¸- 1000¸30.000 5 i n KH T ngày 12,5 Nghi 08/9/2004 Sơn C ng T ng - 5 93 6 1500 50.000 13,5 h p& 14,8 container Khu phát tri n Khu v c d c ng 6 48 2 - - 50.000 10 phòng phát xăng tri n d u, gas hoá l ng Khu cơ quan qu n lý 7 3,8 - 250 - Tàu công v nhà nư c t i c ng bi n Khu 8 tr ng 2,3 cây xanh Khu t 9 d 93 phòng phát
  8. tri n ư ng 10 giao 45 thông Ghi chú: Chưa k b n chuyên d ng ph c v Nhà máy óng tàu B. VÙNG NƯ C C NG VÀ CÔNG TRÌNH B O V (DI N TÍCH KHO NG 484 HA) Ch tiêu quy ho ch Ghi chú TT Công trình Chi u Chi u dài Cao áy r ng (m) (m) (m) 1 Lu ng tàu 300 5000 -13,5 Khu quay tr 1, 2 560 / 400 -13,5 / -12,0 2 phía ông và 3 ê ch n sóng 2000 phía Nam B GIAO THÔNG V N T I Hà N i, ngày tháng 7 năm 2008 PHI U TRÌNH GI I QUY T CÔNG VI C B TRƯ NG DUY T, KÝ * Cơ quan trình (Ch trì):V K ho ch u tư Ý KI N C A TH TRƯ NG PH - Chuyên viên so n th o:Lê Minh o. TRÁCH TH TRƯ NG: * Cơ quan ph i h p: Ban QL KKT Nghi Sơn, TediPort; các C c: HHVN, BVN, SVN, QLXD&CL CTGT; các V : TC, PC, VT, KHCN. Tr n Doãn Th * Tóm t t n i dung b n trình: - Phê duy t quy ho ch chi ti t c ng bi n Nghi Sơn, giai o n 2015, nh hư ng 2025. * Văn b n kèm theo:
  9. - Q s 1364/2007/Q -TTg ngày 10/10/2007 c a TTCP duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nghi Sơn, t nh Thanh Hoá; - Q s 16/2008/Q -TTg ngày 28/01/2008 c a TTCP v công b danh m c phân lo i c ng bi n Vi t Nam; - Q s 2619/Q -BGTVT ngày 08/9/2002 B GTVT phê duy t QHCT nhóm c ng bi n B c Trung b (nhóm 2) n năm 2010; - Văn b n s 20/TTr-UBND ngày 30/5/2008 c a UBND T nh Thanh Hóa v vi c Phê duy t quy ho ch chi ti t khu c ng t ng h p phía Nam o Bi n Sơn thu c c ng bi n Nghi Sơn - Thanh Hóa; - Văn b n c a BQL Khu kinh t Nghi Sơn v vi c gi i trình b sung ý ki n thNm tra quy ho ch và ý ki n c a các cơ quan liên quan; - Văn b n thNm nh c a Công ty tư v n thi t k xây d ng giao thông th y - T p h p các văn b n góp ý ki n c a các C c, V liên quan; - Báo cáo thNm nh c a V KH T. * m t: M t ¨ T i m t ¨ Tuy t m t ¨ * khNn:Ho t c ¨ KhNn Thư ng ¨ khNn ¨ * Lãnh o cơ quan trình (ch trì): . H và tên:Tr n c H iCh ký: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Ch c danh:Phó V trư ng Ý ki n gi i quy t c a B trư ng B NG T NG CHI U DÀI TUY N B N QUY HO CH (4.1)
  10. Chi u dài TT Khu c ng tuy n b n Ghi chú (m) 1 Nhà máy óng tàu 02 b n ang san l p m t b ng NM ã quy ho ch theo Q C ng t ng h p 555 3262/BGTVT ngày 4/11/2003 2 B ns 1 165 Hi n có B ns 2 225 Hi n có B ns 3 165 ã l p d án ã l p DA, theo Q 647/Q -Ttg 3 C ng xu t NM l c hoá d u 6b n ngày 5/8/2002 4 C ng chuyên d ng-t ng h p 2000 Quy ho ch chi ti t 5 C ng T ng h p-Container 1500 Quy ho ch chi ti t ang TKKT, theo cv tho thu n 6 C ng nhà máy nhi t i n ~ 560 v trí s 4651/GTVT-KH T ngày 08/9/2004 C ng xu t nh p xăng, d u và 7 02 b n D phòng phát tri n gas hoá l ng Chi u dài b n không k 6 b n T ng c ng: 4615 xu t d u c a NMLHD và 2 b n NM T Cao trình nh b n: + 5,0m H cao h i
Đồng bộ tài khoản