intTypePromotion=1

Quyết định số 225/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số 225/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2003/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, để sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 225/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG B N “QUY NNH V TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T T I THÀNH PH H CHÍ MINH” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 04/2003/Q -UB NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2003. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài Nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 45/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng, i tên S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành S Khoa h c và Công ngh thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; Căn c Thông tư Liên t ch s 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 c a Liên B Tài nguyên và Môi trư ng-B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng a phương; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p, qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 121/2003/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 122/2003/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n giao ch c năng qu n lý Nhà nư c v nhà t S a chính- Nhà t sang S Xây d ng ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 1449/CV-XD-VP ngày 22 tháng 9 năm 2003 ; S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 643/TNMT-TT K ngày 12 tháng 9 năm 2003 và S Tư pháp t i Công văn s 2457/STP-VB ngày 06 tháng 10 năm 2003 v s a i, b sung Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ;
  2. QUY T NNH i u 1. Nay s a i, b sung kho n 1, i u 3 b n “Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh” ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph như sau : 1. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng và S Tài nguyên và Môi trư ng ký gi y ch ng nh n i v i các trư ng h p sau : 1.1. y quy n Giám c S Xây d ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t i v i các trư ng h p ư c c p gi y l n u, c p i gi y ch ng nh n và c p l i gi y ch ng nh n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph , c th như sau : - Nhà, t c a các t ch c. - Nhà, t có y u t nư c ngoài ho c y u t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. - Nhà xây d ng trên t có ngu n g c do y ban nhân dân các c p, các cơ quan Nhà nư c, các ơn v quân i tr c ti p qu n lý. - Nhà có ngu n g c thu c di n Nhà nư c qu n lý theo các chính sách v nhà, t ư c cho phép gi l i quy n s h u. - Nhà, t ã có gi y t h p l do các cơ quan c a ch cũ c p ho c ch ng nh n trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhà, t ã có gi y t h p l do y ban nhân dân thành ph ho c các s -ngành thành ph c p ho c ch ng nh n sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. - Nhà, t ư c áp d ng theo trình t , th t c ư c quy nh riêng t i Chương IV quy nh này. - Trư ng h p có yêu c u ch nh s a i v i gi y ch ng nh n do y ban nhân dân thành ph ã c p nhưng không thay i di n tích nhà , t so v i gi y ch ng nh n ã c p thì S Xây d ng xem xét ký l i gi y ch ng nh n m i, thay th gi y ch ng nh n cũ. 1.2. y quy n Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ký c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t i v i các trư ng h p l p th t c ăng ký thay i v nhà , t , d n n ph i tách nh p th a t thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và bãi b kho n 1, i u 3 b n Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tư pháp,
  3. Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các t ch c, h gia ình, cá nhân s h u nhà và s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B Xây d ng KT. CH TNCH - B Tài nguyên và Môi trư ng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các s , ban ngành thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T chuyên viên - Lưu ( T-Th) Nguy n Văn ua
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2