intTypePromotion=1

Quyết định số: 227/QĐ-BTP

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
0
download

Quyết định số: 227/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 227/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 227/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ 1
  2. Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); KT. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); THỨ TRƯỞNG - Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); (đã ký) - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng); - Lưu: VT, Cục QXLXVPHC&TDTHPL (02b). Nguyễn Thúy Hiền 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2