intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình thi hành pháp luật

Xem 1-20 trên 163 kết quả Tình hình thi hành pháp luật
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf7p naubanh_chung 23-01-2013 32 4   Download

 • Quyết định số: 909/QĐ - BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ - CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu các bạn.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 20 0   Download

 • Quyết định số: 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 33 0   Download

 • Quyết định số: 36/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành phá luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số: 1385/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của bộ Xây dựng.

  pdf4p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 21 0   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) từng...

  pdf3p mualan_mualan 03-04-2013 56 3   Download

 • Chỉ thị 02/2013/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo để năm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 41 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOACH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf5p oggianoel 09-01-2013 35 4   Download

 • Quyết định số: 1108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 33 3   Download

 • Báo cáo 236/BC-BVHTTDL tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nằm trong báo cáo này.

  pdf20p thanhdieutran 14-04-2014 55 0   Download

 • Quyết định số 3761/QĐ-UBND ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 5 0   Download

 • Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Nay, đề phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT như sau

  doc6p lananh 15-07-2009 575 85   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

  pdf17p inoneyear 09-04-2010 175 20   Download

 • MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 209 3   Download

 • Nghị quyết số 77/2017/NQ-­HĐND quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc6p nghiquyet0910 22-11-2017 23 0   Download

 • Báo cáo số 963/BC-UBND thực hiện công văn số 597/TTr-VP ngày 26/8/2009 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong 5 năm (từ 01/01/2005 đến 30/6/2009) trên địa bàn huyện Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

  doc5p xuanphuonglx 07-01-2011 496 176   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 1643/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf5p shishomaru 11-06-2010 89 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf16p haihoabatbuom 20-04-2010 59 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

  pdf8p tymong_manh 23-11-2012 60 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf6p cunghoangdao 28-12-2012 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình thi hành pháp luật
p_strCode=tinhhinhthihanhphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản