Quyết định số 228/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 228/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/2003/QĐ-UB về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 228/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I U CH NH I M 1.1 KHO N 1 I U 2 PH N I QUY NNH V B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ CHO CÁC H DÂN CƯ ANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN CƠ S TH D C TH THAO, CÁC CƠ S THU C NGÀNH LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THU C S H U NHÀ NƯ C (DO THÀNH PH QU N LÝ) TRÊN NA BÀN THÀNH PH (BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 54/2003/Q -UB NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 54/2003/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i nhà t, i u ch nh, di chuy n và quy nh b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph ; QUY T NNH i u 1: i u ch nh i m 1.1 kho n 1 i u 2 ph n I Quy nh b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph (ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2003/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) như sau: “1.1 Di chuy n t i m t căn h chung cư khác theo s s p x p c a H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a qu n, huy n (g i t t là H i ng b i thư ng) và ư c thuê nhà v i giá ư c tính trên cơ s kh u hao 30 năm ho c mua m t căn h chung cư theo giá ch tính chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, chi phí xây d ng, không tính ti n s d ng t và chi phí xây d ng h t ng k thu t do ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư.” i u 2. Các n i dung khác không c p n v n gi nguyên theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2003/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 4181/Q -UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Th d c th thao, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, S Tài chánh-V t giá, S Tài nguyên-Môi trư ng, S Xây d ng, S Qui ho ch-Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - TTTU, TT H ND TP KT. CH TNCH - TTUB: CT, các PCT PHÓ CH TNCH - UB MTTQ TP - BC QH BT C TP - VPH -UB: CPVP - Thanh tra thành ph - Văn phòng Ti p Công dân TP - T B, T, VX, NC - Lưu ( B-D) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản