Quyết định số 229/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 229/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 229/1998/QĐ-TTg về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định số 782/TTg về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 229/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 229/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 782/TTG VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ; Để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7094 BKH/KHGDMT ngày 14 tháng 10 năm 1998, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung các đối tượng được Nhà nước đầu tư phát triển quy định tại Điều 2 Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm : 1. Các cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tầm quan trọng quốc gia, 2. Các cơ quan Thông tin và Tư liệu Khoa học và Công nghệ có tầm quan trọng quốc gia, 3. Các phòng thí nghiệm trọng điểm của các Trường Đại học thực hiện các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước; 4. Các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc các Tổng công ty. Điều 2. Đầu tư phát triển cho các đối tượng bổ sung theo Quyết định này được quy định như sau: 1. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển cho các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Quyết định này, 2. Nhà nước hỗ trợ ban đầu về đầu tư phát triển đối với các Viện chuyên ngành quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản