Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
6
download

Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 5471/UB-KT ngày 28 tháng 12 năm 1999 : 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 25.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30% Vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 20% vốn Điều lệ, - Các cổ đông ngoài Công ty : 50 % vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà tại thời điểm ngày 01 tháng 11 năm 1999 để cổ phần hoá là 78.790.724.746 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty 39.933.206.543 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 12.830 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 384.900.000 đồng.
  2. - Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 940 cổ phần tương ứng 65.800.000 đồng Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà thành công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt nam : Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà. - Tên giao dịch quốc tế : Investment and Trading of Real Estate Joint - Stock Company. - Tên viết tắt : INTRESCO - Trụ sở chính : Số 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà được phép sản xuất, kinh doanh : - Đầu tư kinh doanh địa ốc. - Thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà đất; tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch. - Khảo sát thiết kế công trình xây dựng vừa và nhỏ. - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và trang trí nội thất. - Thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp san lấp mặt bằng, cầu đường và hệ thống thoát nước. - Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, máy móc thiết bị thuộc ngành xây dựng. Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp; Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Đầu tư - Kinh doanh nhà, Hội
  3. đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban kinh tế Trung ương, - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh & Xã hội, - Tổng liên đoàn lao động Việt nam, Nguyễn Tấn Dũng - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ TH, KTTH, - Công báo, - Lưu : ĐMDN (6), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản