Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 237/1999/Q -NHNN8 Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 237/1999/Q -NHNN8 NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T NG I NGO I C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh t ch c, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Quan h Qu c t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 133/Q -NH8 ngày 13/7/1993 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy nh v qu n lý ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Quan h Qu c t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký) QUY CH QU N LÝ HO T NG I NGO I C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 237/1999/Q -NHNN8 ngày 08/7/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c bao g m các ho t ng trong quan h h p tác qu c t gi a Ngân hàng Nhà nư c v i các i tác nư c ngoài thu c các t ch c kinh t , tài chính, ti n t , tín d ng qu c t , a phương, song phương và khu v c, cũng như các t ch c Chính ph , phi Chính ph các nư c trong lĩnh v c tài chính ngân hàng nh m th c hi n các ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng Các V , C c, S thu c tr s chính Ngân hàng Nhà nư c, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c trong nư c và nư c ngoài, các ơn v s nghi p, các doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c (g i là các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c) và cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v liên quan n ho t ng i ngo i nêu trên ph i tuân th các quy nh c a Quy ch này và các nguyên t c, quy ch i ngo i c a ng và Nhà nư c. i u 3. Nguyên t c chung 1. Ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c ư c t dư i s ch o, qu n lý th ng nh t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. V Quan h Qu c t làm u m i th c hi n theo dõi và tham mưu cho Th ng c v ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 4. L p k ho ch và qu n lý th c hi n 1. Th trư ng các ơn v tham gia ho c có nhu c u tham gia ho t ng i ngo i căn c k t qu th c hi n ho t ng i ngo i trong năm và chính sách, m c tiêu năm t i c a Ngân hàng Nhà nư c làm báo cáo công tác i ngo i c a ơn v mình trong năm ( ánh giá k t qu t ư c trong năm, nh ng t n t i, nêu rõ nh ng khó khăn, vư ng m c, ki n ngh ) và d ki n k ho ch ho t ng i ngo i năm sau (theo m u ính kèm) g i V Quan h Qu c t trư c ngày 30/11/ t ng h p trình Th ng c duy t trư c ngày 31/12 hàng năm. 2. Sau khi k ho ch ho t ng i ngo i ư c Th ng c duy t, V Quan h Qu c t có trách nhi m thông báo t i các ơn v và ph i h p v i các ơn v tri n khai th c hi n, theo dõi và nh kỳ hàng quý báo cáo Th ng c. 3. Trư ng h p có ho t ng i ngo i ngoài k ho ch ( t xu t) ph i ư c Th ng c phê duy t. i u 5. Các oàn i công tác nư c ngoài theo k ho ch ( oàn ra)
  3. 1. Căn c vào k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm, th trư ng các ơn v l p cương c th trình Th ng c xin phép t ch c oàn ra ( cương ghi rõ n i dung, m c ích, chương trình làm vi c, a i m, kinh phí, s ngư i và thành ph n tham gia, tên i tác nư c ngoài). cương ư c Th ng c phê duy t ph i g i cho V T ch c Cán b và ào t o, V Quan h Qu c t , Văn phòng theo dõi và ph i h p th c hi n. 2. oàn ra có t 2 ngư i tr lên, V T ch c cán b và ào t o xu t v i Th ng c quy t nh c ngư i làm trư ng oàn. 3. Trong th i gian công tác nư c ngoài, các thành viên trong oàn ph i ch p hành s ch o c a trư ng oàn và th c hi n nghiêm ch nh các ch , quy nh c a ng và Nhà nư c v vi c i công tác nư c ngoài và quy nh t i i u 9, i u 13 Quy ch này. i u 6. Các oàn nư c ngoài vào làm vi c v i Ngân hàng Nhà nư c theo k ho ch ( oàn vào) 1. Căn c vào k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm, th trư ng các ơn v l p cương trình Th ng c xin phép ón i tác nư c ngoài vào làm vi c ( cương c n ghi rõ n i dung, chương trình làm vi c c th , tên và s lư ng khách nư c ngoài, các ơn v khác c n tham gia, ph i h p, d trù kinh phí, i l i....). cương ư c Th ng c duy t ph i g i cho V Quan h Qu c t , Văn phòng và các ơn v có liên quan ph i h p th c hi n. 2. i tác nư c ngoài có yêu c u làm vi c, kh o sát, tham quan ngoài a bàn làm vi c chính, Th trư ng ơn v ch trì làm vi c v i i tác nư c ngoài ph i trình Th ng c xin phép và ph i h p v i Văn phòng làm các th t c do B Công an quy nh; c cán b có trách nhi m cùng v i cán b l tân i cùng v i i tác nư c ngoài. i u 7. Ho t ng i ngo i ngoài k ho ch ( t xu t) Trư ng oàn, Th trư ng các ơn v và các thành viên tham gia có liên quan n các oàn ra, oàn vào t xu t (theo quy t nh c a Nhà nư c, Chính ph , ho c theo yêu c u ph i h p gi a các B , Ngành ho c phát sinh trong ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c) ph i tuân th quy nh nêu t i kho n 3 i u 4, kho n 2 i u 5, kho n 2 i u 6 và i u 9, 13 c a Quy ch này. i u 8. Làm vi c v i i tác nư c ngoài có tr s t i Vi t Nam Các ngh làm vi c c a các i tác nư c ngoài có tr s t i Vi t Nam v i các ơn v c a Ngân hàng Nhà nư c ph i trình Th ng c phê duy t, ngo i tr nh ng giao d ch nghi p v thư ng xuyên thu c ch c năng nhi m v c a ơn v . T trình ph i kèm theo ngh b ng văn b n c a i tác nư c ngoài ghi rõ n i dung, th i gian, a i m làm vi c. i u 9. B o m t và an ninh
  4. 1. Các ơn v và cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c khi th c hi n các ho t ng i ngo i ph i tuân th nghiêm ng t nh ng quy nh trong Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c và quy nh v b o v bí m t Nhà nư c trong ho t ng ngân hàng. 2. Không ư c t ý trao i, cung c p các tài li u, s li u thu c danh m c bí m t Nhà nư c khi chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép (k c nh ng tài li u, s li u ang trong giai o n so n th o, chuNn b ). 3. Trư ng h p c n trao i, cung c p s li u, tài li u m t, Th trư ng ơn v ch trì làm vi c ph i chuNn b trư c xin phép các c p có thNm quy n sau ây quy t nh: a) Tài li u "Tuy t m t": Xin phép Th tư ng Chính ph duy t; b) Tài li u "T i m t": Xin phép B trư ng B Công an duy t; c) Tài li u "M t": Xin phép Th ng c Ngân hàng Nhà nư c duy t. 4. Khi tham gia các oàn ra, ch ư c phép mang theo các tài li u, thông tin thu c ph m vi bí m t Nhà nư c, ho c tài li u, thông tin ang trong giai o n chuNn b , so n th o, khi ã ư c các c p có thNm quy n cho phép như quy nh t i kho n 3 i u này. Trư ng oàn ch u trách nhi m c t gi , b o qu n tài li u an toàn. K t thúc công tác ph i tr l i cho b ph n lưu tr . 5. Khi làm vi c v i i tác nư c ngoài, các ơn v ph i c cán b úng ch c trách. Ph i ghi chép Biên b n làm vi c (g m: thành ph n tham gia, n i dung chính, nh ng v n chưa gi i quy t) báo cáo và xin ý ki n ch o c a Th ng c. 6. Cán b khi ti p xúc v i i tác nư c ngoài không ư c trao i nh ng n i dung chuyên môn thu c bí m t Nhà nư c ngoài trách nhi m và ph i tuân th quy nh nêu t i kho n 1 i u này và báo cáo v i cán b ph trách. 7. C c Qu n tr , Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i TP. H Chí Minh ch u trách nhi m b o v an ninh n i b khi i tác nư c ngoài n làm vi c t i tr s Ngân hàng Nhà nư c, Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i TP. H Chí Minh; b trí phương ti n i l i ph c v công tác i ngo i. Trư ng h p i tác nư c ngoài n làm vi c v i Ngân hàng Nhà nư c t i a phương, Giám c các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương liên quan ch u trách nhi m b o v an ninh n i b . i u 10. Quy nh làm vi c v i i tác nư c ngoài 1. Văn phòng ch u trách nhi m ph i h p v i V Quan h Qu c t và các ơn v có liên quan l p chương trình và chuNn b n i dung trình Th ng c duy t chương trình làm vi c c a Th ng c v i i tác nư c ngoài trư c ít nh t m t ngày. 2. Thành ph n tham gia chương trình làm vi c v i i tác nư c ngoài c a Th ng c g m i di n Văn phòng, V Quan h Qu c t , c p V và chuyên viên c a các ơn v có liên quan do Th ng c quy t nh.
  5. 3. Các ơn v ư c phép làm vi c tr c ti p v i các i tác nư c ngoài ph i g i trư c cho Văn phòng chương trình, n i dung làm vi c ã ư c Th ng c duy t lên chương trình và b trí a i m. Các ơn v ph i t b trí phiên d ch và tuân th quy nh nêu t i i u 9, i u 13 c a Quy ch này. 4. Trư ng h p làm vi c v i i tác nư c ngoài có nhi u ơn v cùng tham gia, các thành viên ph i tuân th s ch o c a Trư ng oàn trong vi c trình bày n i dung, cung c p tài li u, s li u. 5. Cán b ư c c tham gia ho c ph c v cho các bu i làm vi c v i i tác nư c ngoài ph i m c trang ph c l ch s , úng nghi l i ngo i và ph i có m t trư c ít nh t 5 phút. i u 11. Văn thư i ngo i 1. Văn phòng ch u trách nhi m v nh n, g i, chuy n giao và theo dõi các công văn, tài li u, i n tín i ngo i theo các a ch ư c xác nh. 2. Các tài li u, thư, i n b ng ti ng nư c ngoài ghi tên ngư i nh n là Ngân hàng Nhà nư c ho c ích danh Th ng c, Phó th ng c do Văn phòng vào s theo dõi và chuy n cho các ơn v liên quan x lý, trình Th ng c. 3. Các ơn v ư c trang b phương ti n telephone, telex, tele-fax giao d ch i ngo i ph i s d ng úng m c ích. Các tài li u, thông tin, s li u chuy n qua Telex, Tele-fax c a các ơn v ph i do Th trư ng ơn v ký tr c ti p ho c ký duy t và m h sơ lưu. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c Th ng c v n i dung tin ã chuy n i. 4. Các i n, thư, tài li u nư c ngoài khi d ch trình Th ng c ph i có ch ký c a Th trư ng ơn v và có ki n ngh x lý Th ng c quy t nh. i u 12. Quy t toán tài chính Trư ng oàn ( oàn ra), Th trư ng ơn v ch trì ( ón oàn vào) và các cán b , công ch c i công tác, h c t p ngoài nư c, kinh phí do ngân sách nhà nư c ài th , trong th i gian 10 ngày làm vi c, sau khi k t thúc t công tác, h c t p ph i thanh toán y chi phí ã chi dùng trong t làm vi c theo úng ch tài chính Nhà nư c quy nh. i u 13. Ch báo cáo Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có tham gia ho t ng i ngo i trong kỳ ph i th c hi n ch báo cáo như sau: 1. Báo cáo nh kỳ: a) Hàng quý các ơn v làm báo cáo sơ k t ho t ng i ngo i c a ơn v mình trình Th ng c trư c ngày 25 c a tháng cu i quý và sao g i V Quan h Qu c t làm báo cáo t mg k t quý v ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c.
  6. b) Hàng năm các ơn v làm báo cáo t ng k t ho t ng i ngo i trong năm c a ơn v mình trình Th ng c và sao g i V Quan h Qu c t trư c ngày 30/11 V Quan h Qu c t làm báo cáo t ng k t năm v ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c trình Th ng c trư c ngày 31/12. 2. Báo cáo không nh kỳ Trư ng oàn ( oàn ra), Th trư ng ơn v ch trì ( ón oàn vào), trong th i gian 1 tu n sau khi k t thúc t làm vi c, có trách nhi m báo cáo b ng văn b n k t qu làm vi c và các xu t liên quan trình Th ng c, ng th i g i cho V T ch c Cán b và ào t o và V Quan h Qu c t theo dõi, t ng k t. i u 14. M i quan h ph i h p gi a các ơn v liên quan trong vi c t ch c th c hi n các ho t ng i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c. 1. V Quan h Qu c t : a) ChuNn b n i dung và chương trình c a các oàn thu c các t ch c tài chính, ti n t , tín d ng qu c t và khu v c cũng như các t ch c kinh t a phương, song phương, các nư c, các Ngân hàng Trung ương vào làm vi c v i Ngân hàng Nhà nư c; b) Tham gia ý ki n v n i dung, chương trình làm vi c và thành ph n tham gia c a t ng oàn ra theo k ho ch ư c Th ng c duy t và oàn vào làm vi c v i Th ng c; c) Ch u trách nhi m b trí phiên d ch cho Th ng c; d) Ph i h p v i Văn phòng ón, ti n khách c a Th ng c t i sân bay, c a khNu; e) Ph i h p v i các ơn v liên quan s p x p chương trình ho t ng c a các oàn vào theo k ho ch ư c duy t; 2. V T ch c cán b ào t o: a) Ph i h p v i V Quan h Qu c t trình Th ng c quy t nh thành ph n c a oàn ra; b) Sau khi có ý ki n ch p thu n c a Th ng c, V T ch c cán b ào t o có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan xét c nhân s trình Th ng c quy t nh; 3. Văn phòng: a) Ch u trách nhi m ph i h p v i V Quan h Qu c t l p và b trí k ho ch làm vi c, ti p xúc, ón ti p, l tân khách chung c a Ngân hàng Nhà nư c và khách c a Th ng c; b) Làm u m i t ng h p các tài li u ph c v cho oàn ra, oàn vào c p Th ng c, Phó th ng c, và thông báo ý ki n c a Th ng c ch o các ơn v có liên quan chuNn b n i dung, tài li u, h u c n và các chi ti t khác ph c v cho oàn;
  7. c) Ch u trách nhi m gi i quy t các th t c H chi u, th th c xu t nh p c nh, ăng ký v mua vé máy bay ho c phương ti n khác cho các oàn ra, oàn vào Ngân hàng Nhà nư c; d) ChuNn b quà lưu ni m, t ng phNm cho oàn ra, oàn vào theo ch quy nh; e) B trí các phương ti n i l i, làm vi c cho các oàn vào và oàn ra; f) ón ti n khách t i sân bay, c a khNu; g) T ch c chiêu ãi. 4. Các ơn v khác: a) Ph i h p v i V Quan h Qu c t trình Th ng c xin ch chương ti p và làm vi c v i i tác nư c ngoài; b) ChuNn b n i dung, tài li u, chương trình làm vi c khi k ho ch ư c duy t (k c các cu c h i th o, h i àm); thông báo cho các ơn v liên quan c a phía Vi t Nam (trong và ngoài Ngân hàng Nhà nư c) tham d và cùng ph i h p; c) Ch u trách nhi m v n i dung và t ch c th c hi n chương trình làm vi c v i i tác nư c ngoài; d) Báo cáo k t qu t ng t làm vi c cho Th ng c, sao g i cho V Quan h Qu c t các ơn v liên quan theo quy nh; i u 15. Thông tin tuyên truy n V Quan h Qu c t và các V , C c khác th c hi n nhi m v i ngo i c a Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm tuyên truy n - Báo chí, Th i báo Ngân hàng t ch c thông tin tuyên truy n ho t ng i ngo i. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 16. Vi c b sung, s a i các i u kho n trong quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh
Đồng bộ tài khoản