Quyết định số 2376/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
76
lượt xem
6
download

Quyết định số 2376/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2376/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2376/QĐ-BNN-QLCL

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2376/Q -BNN-QLCL Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N NGHN QUY T S 34/2009/NQ-QH12 NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2009 C A QU C H I KHÓA XII V VI C Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh quy t s 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i khóa XII v vi c y m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và PTNT; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n Ngh quy t s 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 c a Qu c h i khóa XII v vi c Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; y ban Thư ng v Qu c h i ( b/c); Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); Các B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; Lãnh o B Nông nghi p và PTNT; Cao c Phát Website c a B NN và PTNT; Lưu: VT, QLCL.
  2. K HO CH TH C HI N NGHN QUY T S 34/2009/NQ-QH12 NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2009 C A QU C H I KHÓA XII V VI C Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2376 /Q -BNN-QLCL ngày 21/8/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. M C ÍCH, YÊU C U C th hóa các nhi m v trư c m t và lâu dài ( n 2015) c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n Ngh quy t s 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 c a Qu c h i khóa XII v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Phân công rõ trách nhi m t ch c tri n khai các nhi m v cho các cơ quan, ơn v thu c B và các t ch c thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương m b o vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t ng b và có hi u qu . II. N I DUNG VÀ CÁC HO T NG CHÍNH 1. Các nhi m v c p bách trong năm 2009-2010: Trong năm 2009 – 2010 t p trung các ho t ng gi i quy t d t i m m t s v n còn nhi u t n t i, b c x c trong qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n. Tr ng tâm là các nhóm s n phNm rau, th t, th y s n tiêu th n i a. Nhi m v tr ng i m là tăng cư ng các bi n pháp ki m soát t i m t s khâu quan tr ng, có r i ro cao v ATTP trong chu i s n xu t. Các ho t ng c n tri n khai c th như sau: 1.1. i v i nhóm s n phNm rau: - T p trung ch n ch nh vi c s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t, ng lo t ki m tra, ch n ch nh các c a hàng bán thu c b o v th c v t, kiên quy t x lý các vi ph m d a vào các quy nh c a Lu t Hình s , Pháp l nh B o v th c v t. - Tăng cư ng tuyên truy n, hư ng d n vi c s d ng thu c b o v th c v t úng cách cho ngư i tr ng rau thông qua các ho t ng khuy n nông và h th ng ch o c a cơ quan nhà nư c. - Ưu tiên b trí kinh phí khuy n nông hàng năm cho lĩnh v c tr ng tr t h tr các mô hình s n xu t rau, qu , chè an toàn theo VietGAP. - T p trung ch o, hư ng d n t ch c s n xu t rau an toàn, tri n khai có hi u qu Quy t nh 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , t ch c ăng ký vùng s n xu t an toàn và m b o yêu c u truy xu t ngu n g c.
  3. T nay n cu i năm 2009, t p trung ch o quy t li t các vùng tr ng i m s n xu t rau: ng b ng sông H ng, vùng “liên k t sông Ti n” và Lâm ng t o chuy n bi n rõ r t. 1.2. i v i nhóm s n phNm th t: - Rà soát l i các quy nh v i u ki n c a các lò m ng v t, i u ch nh cho phù h p; ban hành các quy nh v gi t m , kinh doanh s n phNm ng v t theo hư ng h n ch và ti n t i c m không cho kinh doanh các s n phNm th t ngoài ch n u không ư c ki m soát v thú y; - Ki n ngh B Tài chính có chính sách chuy n ngh , h tr các cơ s gi t m gia súc, gia c m nh l ng ng ho t ng ho c chuy n sang cơ s gi t m gia súc gia c m t p trung - Tăng cư ng ki m tra vi c s n xu t th c ăn chăn nuôi, ki m soát ch t ch vi c s d ng ch t kích thích tăng trư ng, kháng sinh c m. - Hư ng d n vi c t ch c s n xu t ti n t i ăng ký vùng nuôi an toàn và m b o yêu c u truy xu t ngu n g c. Trư c m t ch o t i các ô th các vùng tr ng i m: các t nh mi n B c và các thành ph l n. 1.3. i v i nhóm s n phNm th y s n tiêu th n i a: - T p trung ki m tra, ki m soát v sinh an toàn th c phNm th y s n cơ s thu gom b o qu n và ch . - Hư ng d n v phương pháp b o qu n s n phNm sau thu ho ch m b o an toàn v sinh th c phNm, ki m tra ch t lư ng th y s n ánh b t ngoài bi n ngay khi tàu c p c ng cá. - Ch o, hư ng d n v n ki m soát ao nuôi và vi c ăng ký a i m nuôi tr ng th y s n; hoàn thành án và tri n khai ho t ng ăng ký, c p mã s vùng nuôi cá tra và vùng nuôi tôm an toàn. 2. Các nhi m v tr ng tâm giai o n 2010-2015: 2.1. Rà soát, b sung, hoàn thi n cơ ch chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t: - Tích c c ph i h p v i B Y t xây d ng Lu t An toàn th c phNm và các Ngh nh hư ng d n thi hành. - Rà soát, xây d ng l trình hoàn thi n ng b h th ng các văn b n qui ph m pháp lu t v ATTP trong ph m vi qu n lý c a B NN&PTNT phù h p Lu t An toàn th c phNm.
  4. - Xây d ng Thông tư hư ng d n t ch c th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, an toàn v sinh nông lâm th y s n t i c p huy n, c p xã - Xây d ng Thông tư liên t ch B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Y t - B Công Thương - B N i v v phân công qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm . - Xây d ng Thông tư c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phân công qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm thu s n gi a các cơ quan thu c B . - Rà soát, b sung, s a i văn b n qui ph m pháp lu t và hoàn thi n h th ng qui chuNn k thu t v m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm trong ph m vi qu n lý c a ngành NN&PTNT. 2.2. Xây d ng và tri n khai th c hi n các án, d án, chương trình - Tham gia xây d ng Chi n lư c qu c gia v m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm 2011-2015 - Phê duy t và tri n khai án tăng cư ng qu n lý ch t lư ng nông lâm thu s n m b o an toàn v sinh th c phNm n 2015, nh hư ng 2020. - Xây d ng và tri n khai án quy ho ch h th ng phòng ki m nghi m ph c v công tác ki m soát CL, VSATTP NLTS xu t khNu, nh p khNu, tiêu th n i a. - Xây d ng và tri n khai án xã h i hóa các d ch v công thu c lĩnh v c qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n 2.3. Ki n toàn và n nh b máy t ch c, h th ng thanh tra chuyên ngành t trung ương n a phương - Hoàn thành t ch c và ưa vào ho t ng Chi c c Qu n lý Ch t lư ng nông lâm s n và th y s n (Chi c c Qu n lý CLNLTS) t i 63 t nh/thành ph tr c thu c Trung ương. - Ki n toàn thanh tra chuyên ngành ch t lư ng, VSATTP nông lâm s n và th y s n t i các C c chuyên ngành thu c B NN&PTNT; hình thành l c lư ng thanh tra, ào t o nhân l c, khNn trương tri n khai ho t ng thanh, ki m tra t i các Chi c c Qu n lý CLNLTS t nh/thành ph tr c thu c trung ương. - Tăng cư ng phân c p qu n lý cho a phương theo hư ng cơ quan Trung ương ch t p trung nhi m v xây d ng chính sách qu n lý vĩ mô, thanh tra ki m tra và gi i quy t các v n i ngo i, gi i quy t các rào c n c a th trư ng. C p a phương th c thi ch y u các nhi m v qu n lý tr c ti p, t ch c vi c ki m tra, công nh n i u ki n m b o VSATTP các cơ s , vùng nuôi, tr ng, thu ho ch, ánh b t, gi t m , v n chuy n, ch bi n b o qu n nông lâm th y s n quy mô công nghi p, ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng, VSATTP nông, lâm, th y s n tiêu th n i a theo ph m vi qu n lý ư c phân c p. 2.4. u tư xây d ng cơ b n và b sung cơ s v t ch t k thu t
  5. - u tư nâng c p và m r ng tr s làm vi c và phòng ki m nghi m c a các cơ quan qu n lý ch t lư ng nông lâm th y s n t trung ương n a phương áp ng yêu c u nhi m v . Trang b ng b thi t b ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng nông lâm th y s n cho các phòng ki m nghi m ki m ch ng qu c gia và khu v c. - u tư thi t b ki m nghi m ch t lư ng cơ b n cho các Chi c c qu n lý ch t lư ng nông lâm th y s n c p t nh. u tư trang thi t b ki m tra nhanh hi n trư ng cho c p huy n. - u tư b sung các thi t b ki m nghi m áp ng phân tích 100% các ch tiêu trong các s n phNm nông lâm s n (hàm lư ng kim lo i n ng, thu c tr sâu, ch t ô nhi m môi trư ng, s n phNm bi n i gen …). - Hoàn thi n vi c xây d ng cơ s pháp lý i v i phòng ki m nghi m ki m ch ng c p qu c gia và khu v c vào năm 2010. Ch n l a và xây d ng kho ng 02 phòng ki m ch ng qu c gia u tư thành phòng ki m ch ng c p khu v c. 2.5. u tư nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh - Hư ng d n, h tr các cơ s s n xu t, ngư i nông dân, cơ quan a phương áp d ng các ti n b khoa h c công ngh trong qu n lý, ki m soát ch t lư ng, VSATTP nông lâm thu s n trư c m t là s n phNm rau, th t, th y s n. - Chú tr ng u tư cho các tài nghiên c u khoa h c, công ngh x lý các v n phát sinh, yêu c u c p bách c a s n xu t v VSATTP, các quy trình, tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và a phương,... 2.6. Quy ho ch, xây d ng, phát tri n các vùng s n xu t nông lâm th y s n t p trung, quy mô l n; khuy n khích hình th c trang tr i m b o an toàn VSTP. - Ch o a phương nhanh chóng hoàn thi n và ban hành quy ho ch các vùng chăn nuôi, tr ng tr t, nuôi tr ng th y s n t p trung, quy mô l n, an toàn v sinh th c phNm theo hư ng an toàn th c phNm. - Rà soát, s a i b sung các chính sách khuy n khích s n xu t t p trung, quy mô l n m b o an toàn d ch b nh, an toàn th c phNm và an toàn môi trư ng theo quy trình VietGAP, GHP, GAqP. - H tr , hư ng d n các cơ s thu mua sơ ch …cung c p nguyên li u cho nhà máy ch bi n áp d ng GMP, SSOP - Xây d ng các mô hình s n xu t RAT c ng ng theo GAP và g n v i công tác qu n lý thu c BVTV c a chính quy n a phương; xây d ng mô hình s n xu t rau, chè an toàn theo tiêu chuNn VietGAP. 2.7. Ny m nh tuyên truy n, giáo d c, ào t o, ph bi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm - Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c c a ngư i s n xu t, ngư i kinh doanh và ngư i tiêu dùng. Ph i h p v i ài truy n hình Vi t Nam xây
  6. d ng các chương trình truy n thông v m b o ch t lư ng, VSATTP nông lâm th y s n, nâng cao nh n th c c a ngư i nông dân, ngư i kinh doanh, ngư i tiêu dùng. Phát hành n phNm th c hành nông nghi p t t (sách, băng hình, truy n hình...), ph bi n n các t nh, thành ph . - ào t o, t p hu n cho các gi ng viên là cán b chuyên môn a phương; Ny m nh t p hu n, ào t o giúp ngư i dân m r ng quy mô áp d ng các mô hình th c hành s n xu t t t (VietGAP, GMP,…) trong toàn b quá trình t thu gom, b o qu n, sơ ch , ch bi n n trư c khi ưa ra th trư ng tiêu th . 2.8. Xã h i hóa các d ch v v ch t lư ng, VSATTP nông lâm s n và th y s n; thu hút và nâng cao vai trò c a các h i ngh nghi p - Ban hành chính sách, danh m c và l trình xã h i hóa các d ch v ph c v qu n lý ch t lư ng, VSATTP nông lâm s n và th y s n. - Hoàn thi n cơ ch qu n lý, ánh giá, công nh n các t ch c xã h i làm d ch v ph c v qu n lý ch t lư ng, VSATTP nông lâm s n và th y s n thu c các thành ph n kinh t . - T ch c ánh giá năng l c các t ch c ki m nghi m, các t ch c ch ng nh n ch t lư ng nông lâm th y s n hi n có ch nh các cơ s áp ng yêu c u tham gia ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng VSATTP nông lâm th y s n. - Nâng cao vai trò c u n i trong qu n lý ch t lư ng, VSATTP nông s n c a các h i, hi p h i s n xu t. Thi t l p cơ ch h tr các hi p h i nhà s n xu t, ch bi n. 2.9. Ny m nh h p tác qu c t - Tăng cư ng tham gia các ho t ng c a các t ch c qu c t FAO, IPPC, OIE, CODEX,...nâng cao vai trò và tham gia tích c c vào quá trình xây d ng tiêu chuNn qu c t . - Ny m nh vi c àm phán, ký k t các th a thu n song phương và a phương v i các nư c, khu v c và vùng lãnh th theo hư ng th a nh n l n nhau. - Ny m nh h i nh p và h p tác khu v c, khai thác hi u qu và h tr qu c t v m b o VSATTP nông lâm th y s n. III. K HO CH TRI N KHAI 1. Nh ng n i dung công vi c c n tri n khai th c hi n các tháng cu i năm 2009 và u 2010. 1.1. Tham gia xây d ng Lu t An toàn th c phNm, Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CL NLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành
  7. 1.2. Xây d ng án tăng cư ng qu n lý ch t lư ng nông lâm th y s n, m b o an toàn v sinh th c phNm n 2015, nh hư ng 2020 - Th i gian trình: tháng 8/2009 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CL NLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành 1.3. Tri n khai th c hi n án m b o an toàn v sinh th c phNm các m t hàng nông s n ch l c (rau, chè, th t) và án tăng cư ng năng l c qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, an toàn v sinh th c phNm nông lâm s n và th y s n n năm 2015 (kèm theo Quy t nh s 111/Q -BNN-QLCL và Quy t nh s 112/Q -BNN- QLCL ngày 14/1/2009). - Th i gian th c hi n: Tháng 11-12/2009 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CL NLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành 1.4. T ch c tri n khai k ho ch m b o CL, VSAT s n phNm rau (ki m tra, ch n ch nh ho t ng s n xu t kinh doanh thu c BVTV; hư ng d n t ch c s n xu t rau an toàn, t p trung ch o quy t li t các vùng tr ng i m s n xu t rau: ng b ng sông H ng, vùng “liên k t sông Ti n” và Lâm ng) - Th i gian th c hi n: tháng 9-12/2009 - Cơ quan ch trì: C c BVTV - Cơ quan ph i h p: Các C c Tr ng tr t, QLCL, CB,TM NLTS&NM 1.5. T ch c tri n khai k ho ch m b o CL, VSAT s n phNm th t (ban hành các quy nh ki m soát thú y các ho t ng gi t m ng v t, ki m tra, ch n ch nh vi c s d ng ch t kích thích tăng trư ng, kháng sinh c m trong s n xu t th c ăn chăn nuôi, th y s n; tăng cư ng thanh tra, ki m tra trư c m t t p trung t i các t nh mi n B c và các thành ph l n) - Th i gian th c hi n: tháng 9-12/2009 - Cơ quan ch trì: C c Thú y - Cơ quan ph i h p: Các C c Chăn nuôi, QLCL, NTTS, CBTM NLTS&NM 1.6. T ch c tri n khai k ho ch m b o CL, VSAT s n phNm th y s n tiêu th n i a (t ch c ki m tra, ki m soát VSATTP t i các cơ s thu gom b o qu n, ch ; ki m soát ao nuôi và vi c ăng ký a i m nuôi tr ng th y s n) - Th i gian th c hi n: tháng 9-12/2009
  8. - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CL NLTS, C c NTTS - Cơ quan ph i h p: C c CB,TM NLTS&NM, C c KT&BV NLTS 1.7. T ch c chi n d ch truy n thông v m b o VSATTP nông lâm s n và th y s n t p trung vào s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng 04 nhóm m t hàng: rau, qu , th t, th y s n tiêu th n i a (các v n v s d ng thu c thú y, thu c kích thích sinh trư ng, kháng sinh, thu c BVTV; thu c b o qu n; xây d ng mô hình s n xu t th c hành nông nghi p t t…). - i tư ng tuyên truy n chính: ngư i tiêu dùng, nông dân, ngư dân, ch cơ s gi t m và i lý, kinh doanh VTNN, nông lâm th y s n - Th i gian tri n khai th c hi n: tháng 9-12/2009 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CLNLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành, Trung tâm khuy n nông khuy n ngư, ài Truy n hình Vi t Nam, ài phát thanh a phương, Báo Nông nghi p Vi t Nam… 2. Nh ng n i dung công vi c tri n khai giai o n 2010 -2015 2.1. Tham gia xây d ng Ngh nh hư ng d n chi ti t th c hi n m t s i u c a Lu t ATTP - Th i gian trình: tháng 10/2010 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CLNLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành 2.2. Ti p t c s a i, b sung, ban hành các văn b n QPPL, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t theo thNm quy n i u ch nh toàn di n, ng b và th ng nh t các v n v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm - Th i gian trình: 2010 - Cơ quan ch trì: V Pháp ch , V KHCN&MT - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành 2.3. Tri n khai th c hi n các d án trong án tăng cư ng qu n lý ch t lư ng nông lâm th y s n, m b o an toàn v sinh th c phNm n 2015, nh hư ng 2020 - Th i gian: 2011 - 2015 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CLNLTS - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành
  9. 2.4. T ch c tri n khai D án m b o ATVSTP trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông lâm s n TP và D án m b o ATDB, ATMT và ATTP i v i SP th y s n có ngu n g c t nuôi tr ng thu c Chương trình M c tiêu qu c gia v VSATTP - Th i gian: hàng năm - Cơ quan ch trì: Các C c chuyên ngành - Cơ quan ph i h p: Các Chi c c/ Phòng Qu n lý CL NLTS a phương 2.5. Xây d ng mô hình qu n lý vĩ mô trong lĩnh v c qu n lý ch t lư ng, VSATTP nông lâm s n và th y s n - Th i gian trình: tháng 06/2010 - Cơ quan ch trì: C c Qu n lý CLNLTS - Cơ quan ph i h p: V TCCB, V Tài chính 2.6. Phát tri n vùng s n xu t nông lâm th y s n t p trung, quy mô l n, khuy n khích hình th c trang tr i, an toàn d ch b nh, an toàn th c phNm, thân thi n môi trư ng, g n v i phát tri n th trư ng hàng hóa nông s n an toàn - Cơ quan ch trì: C c Tr ng tr t, C c Chăn nuôi, C c NTTS - Cơ quan ph i h p: Các C c Qu n lý CLNLTS, CB,TM NLTS&NM 2.7. Ký k t hi p nh song phương, a phương công nh n, th a nh n l n nhau v k t qu ánh giá s phù h p v i tiêu chuNn, quy chuNn k thu t ch t lư ng s n phNm th c phNm, t o i u ki n thu n l i xu t khNu, nh p khNu th c phNm. - Cơ quan ch trì: V HTQT - Cơ quan ph i h p: Các C c chuyên ngành. IV. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c tr c thu c B Nông nghi p và PTNT, Giám c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, ch o xây d ng k ho ch chi ti t th c hi n Ngh quy t 34/2009/NQ-QH12 và xu t các chương trình, án, d án c th trong k ho ch hàng năm. 2. nh kỳ 6 tháng các ơn v , a phương, t ch c, cơ s liên quan báo cáo tình hình tri n khai K ho ch th c hi n Ngh quy t v B Nông nghi p và PTNT. B Nông nghi p và PTNT có trách nhi m ki m i m, ánh giá và thông báo k t qu th c hi n chung trên ph m vi toàn qu c. 4. Giao C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm th y s n ch trì, ph i h p v i các C c chuyên ngành thu c B NN&PTNT, các cơ quan, ơn v liên quan hư ng d n, ki m
  10. tra, ôn c theo dõi th c hi n K ho ch tri n khai Ngh quy t, nh kỳ 6 tháng m t l n B báo cáo Th tư ng Chính ph , Ban Ch o Liên ngành Trung ương v VSATTP. 5. Khen thư ng và k lu t : Hàng năm B NN&PTNT t ch c sơ k t, t ng k t, nhân r ng i n hình t t, có hình th c khen thư ng t ch c, cá nhân t thành tích xu t s c và x lý trách nhi m ngư i ng u không th c hi n nghiêm túc K ho ch c a B tri n khai Ngh quy t 34/2009/NQ-QH12./.
Đồng bộ tài khoản