Quyết định số 238/2003/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 238/2003/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 238/2003/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành Quy chế tạm thời vê tổ chức, hoạt động của trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Cầu Sắt (Long An - Tây Ninh) do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 238/2003/QĐ-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 238/2003/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG AN S 238/2003/Q -BCA(C11) NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I V T CH C, HO T NG C A TR M KI M SOÁT LIÊN H P CH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I C U S T (LONG AN - TÂY NINH) B TKƯ NG B CÔNG AN Căn c Ngh nh s 37/1998/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công an; Căn c Quy t nh s 10/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i C u S t (Long An - Tây Ninh); ưa t ch c, ho t ng c a tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i C u S t i vào n n p; sau khi trao i th ng nh t v i B Qu c phòng, B Tài chính (T ng c c H i quan), Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An, Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t m th i v t ch c, ho t ng c a Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i C u S t (Long An - Tây Ninh). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, Tr m trư ng Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i C u S t (Long An - Tây Ninh) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 4. ngh các ng chí Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An, Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh ph i h p ch o th c hi n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. Lê Th Ti m ( ã ký)
  2. QUY CH T M TH I V T CH C, HO T NG C A TR M KI M SOÁT LIÊN H P CH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I C U S T (LONG AN - TÂY NINH) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 238/2003/Q -BCA(C11) ngày 15 tháng 4 năm 2003) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i C u S t (Long An - Tây Ninh) sau ây g i t t là Tr m Ki m soát liên h p C u S t, ư c thành l p theo Quy t nh s 10/2001/Q -TTg ngày 11/01/2001 c a Th tư ng Chính ph . Tr m ư c t c nh t i a ph n xã Phư c Ch , huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh. i u 2. Tr m Ki m soát liên h p C u S t t dư i s ch o c a T ng C c trư ng T ng C c C nh sát - B Công an, Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An, Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh và s qu n lý, ch o tr c ti p c a C c trư ng C c C nh sát Kinh t . T ng c c C nh sát ch trì ph i h p v i các ngành ch c năng và U ban nhân dân hai t nh Long An, Tây Ninh thư ng xuyên ki m tra t ch c, ho t ng c a Tr m Ki m soát liên h p C u S t nh m b o m ho t ng c a Tr m có hi u qu , úng pháp lu t. i u 3. Tr m Ki m soát liên h p C u S t có nhi m v ki m tra, ki m soát ngư i và phương ti n có hành vi v n chuy n hàng c m, hàng l u, gian l n thương m i t i khu v c biên gi i Vi t Nam - Cămphuchia thu c hai huy n Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh và huy n c Hu , t nh Long An nh m phát hi n, ngăn ch n và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m ó. Trư ng h p i tư ng buôn l u, buôn bán hàng c m, gian l n thương m i tr n tránh s ki m tra, ki m soát thì Tr m có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ch c năng c a các a phương trên tuy n b t gi , i u tra, x lý các hành vi vi ph m theo úng quy nh c a pháp lu t. Vi c ki m tra, ki m soát, x lý ngư i và phương ti n vi ph m ph i b o m úng trình t , th t c, thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c l i d ng ch c v , quy n h n, nhi m v ư c giao khám xét, t m gi , b t gi ngư i, phương ti n v n t i trái pháp lu t. Chương 2: T CH C BIÊN CH VÀ KINH PHÍ CHO HO T NG C A TR M i u 4. T ch c biên ch c a Tr m ư c quy nh như sau:
  3. 1. Biên ch c a Tr m Ki m soát liên h p C u S t ư c th c hi n theo úng Công văn s 2332/VPCP-VI ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Phó Th tư ng Chính ph , g m t 40 n 50 ngư i, c c a Trung ương và a phương. Vi c c ngư i tham gia công tác t i Tr m, ư c th c hi n như sau: Trung ương, do các B , ngành c sau khi trao i th ng nh t v i T ng c c C nh sát - B Công an. a phương, do Ch t ch U ban nhân dân t nh c trên cơ s ngh c a Giám c Công an t nh và Th trư ng các cơ quan có liên quan. 2. Cán b , nhân viên c a Tr m do các ngành, a phương c n ph i m b o tiêu chuNn v phNm ch t o c, có s c kh e t t, ph i tuân th m nh l nh công tác c a Ban ch huy Tr m. Cán b do cơ quan nào c n thì cơ quan ó ch u trách nhi m tr lương và các ch khác theo quy nh. 3. Th c hi n luân phiên thay i cán b , nhân viên c a Tr m theo yêu c u công tác ho c ngăn ng a vi ph m tiêu c c. 4. Các ngành, ơn v c ho c rút cán b tham gia công tác t i Tr m ph i trao i, th ng nh t v i T ng c c trư ng T ng c c C nh sát - B Công an. 5. Tr m Ki m soát liên h p C u S t g m có Trư ng tr m và 04 Phó trư ng tr m, trong ó Trư ng tr m là cán b lãnh o có ch c danh Trư ng phòng c a B Công an; các Phó trư ng tr m do Giám c Công an t nh Long An, t nh Tây Ninh và Th trư ng các cơ quan có liên quan c sau khi trao i th ng nh t v i T ng c c trư ng T ng c c C nh sát. 6. Tr m Ki m soát liên h p C u S t g m có 03 t : - T tham mưu, t ng h p, h u c n, t ch c và tuyên truy n v n ng qu n chúng (g i là T 1). -T i u tra trinh sát và x lý vi ph m (g i là T 2). - T tu n tra, ki m soát (g i là T 3). Giao T ng c c C nh sát hư ng d n c th v t ch c biên ch , ch c năng, nhi m v c a t ng T công tác nêu trên, b o m phù h p v i quy nh c a pháp lu t, áp ng ư c yêu c u th c ti n c a công tác u tranh phòng, ch ng các hành vi v n chuy n hàng c m, hàng l u, gian l n thương m i t i a bàn ư c giao. i u 5. Kinh phí xây d ng, mua s m, trang b và kinh phí b o m cho ho t ng thư ng xuyên c a Tr m Ki m soát liên h p C u S t do ngân sách nhà nư c c p. T ng c c C nh sát có trách nhi m l p d toán kinh phí, báo cáo lãnh o B Công an xem xét, quy t nh. Chương 3:
  4. NHI M V , QUY N H N C A TR M i u 6. Tr m ki m soát liên h p C u S t có nhi m v , quy n h n như sau: 1. Ti n hành công tác nghi p v , ph i h p v i các l c lư ng ch ng buôn l u c a hai t nh Long An, Tây Ninh n m tình hình, phòng ng a, phát hi n và u tranh v i các i tư ng buôn l u, buôn bán hàng c m, gian l n thương m i. 2. Ki m tra, ki m soát, phát hi n vi ph m và x lý các hành vi buôn l u, buôn bán hàng c m, gian l n thương m i theo quy nh c a pháp lu t; áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t i v i Tr m Công an c a khNu. 3. Phát ng phong trào qu n chúng tích c c tham gia u tranh, phòng ng a ch ng buôn l u, buôn bán hàng c m, gian l n thương m i. 4. Ph i h p ch t ch v i các l c lư ng ch c năng và chính quy n a phương trong công tác phát hi n, i u tra, xu t x lý các i tư ng buôn l u, buôn bán hàng c m, gian l n thương m i. 5. Thư ng xuyên t ng h p tình hình và k t qu ho t ng c a Tr m, báo cáo v vi c, báo cáo t xu t và báo cáo theo nh kỳ vào ngày 25 hàng tháng v i C c trư ng C c C nh sát Kinh t , T ng c c trư ng T ng c c C nh sát và U ban nhân dân hai t nh Long An, Tây Ninh. 6. H tr chính quy n và nhân dân a phương khi có yêu c u v phòng ch ng thiên tai, ch h a. 7. Th c hi n các nhi m v t xu t do T ng c c trư ng T ng c c C nh sát và U ban nhân dân hai t nh Long An, Tây Ninh giao. 8. Trong trư ng h p khNn c p truy b t i tư ng vi ph m ho c c p c u ngư i b n n thì cán b , chi n sĩ C nh sát c a Tr m ư c trưng d ng các phương ti n giao thông và phương ti n thông tin liên l c c a các t ch c, cá nhân, k c ngư i i u khi n, s d ng phương ti n y (tr phương ti n c a các cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo quy nh hi n hành c a pháp lu t). 9. ư c s d ng vũ khí, công c h tr theo quy nh c a pháp lu t i v i t ng l c lư ng công tác t i Tr m. 10. Tr m ư c s d ng con d u "Tr m ki m soát liên h p c u s t" ph c v công tác (giao T ng c c C nh sát hư ng d n c th vi c c p và qu n lý, s d ng con d u này). Chương 4: TRÌNH T KI M TRA, KI M SOÁT CH LÀM VI C VÀ CH TRÁCH NHI M
  5. i u 7. Trình t ki m tra, ki m soát 1. Trư c khi ti n hành ki m tra, ki m soát ph i có k ho ch c th , trong ó ph i nêu rõ n i dung, bi n pháp và th i gian th c hi n, xu t v s d ng l c lư ng, phương ti n, vũ khí, công c h tr và phương án d phòng. K ho ch ho c phương án d phòng ph i ư c lãnh o, ch huy Tr m phê duy t. N u ph i h p v i các l c lư ng ch ng buôn l u c a a phương thì ph i l p k ho ch c th , có s phê duy t c a Trư ng tr m phân công t ch c th c hi n. Phó trư ng tr m ch o tr c ti p ph i ch u trách nhi m trư c Trư ng tr m và c p trên v vi c th c hi n k ho ch ã ra. 2. Khi ti n hành ki m tra, ki m soát ph i phân công trách nhi m và công vi c c th c a t ng thành viên như: L p biên b n vi ph m; ghi l i khai; c nh gi i; ki m tra hàng hóa, phương ti n vi ph m; qu n lý i tư ng vi ph m v.v... N u phát hi n các hành vi vi ph m thì vi c x lý vi ph m ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u c a t i ph m thì ph i l p h sơ, chuy n giao cho cơ quan i u tra có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ti n hành các ho t ng ki m tra, ki m soát, x lý và xu t x lý ph i th c hi n úng theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m vi c gi l i các hành vi có d u hi u c a t i ph m x lý vi ph m hành chính. i u 8. Ch làm vi c c a Tr m 1. Ph i có quy nh rõ ch tr c ban, tr c chi n, ch gác êm c a ơn v . 2. Ph i niêm y t công khai n i quy ra vào ơn v , ch ti p và làm vi c v i công dân. 3. Qu n lý vũ khí, trang thi t b , phương ti n c a Tr m và qu n lý h sơ, tang v t, phương ti n t m gi ph i theo úng các quy nh hi n hành; ph i có h th ng s sách, theo dõi v vi c; có s kho tang v t, s qu n lý vũ khí, tài s n, phương ti n c a Tr m v.v...). 4. C p nh t v công tác ki m tra, ki m soát, t m gi tang v t, phương ti n vi ph m và xu t x lý 5. Hàng tu n, tháng, quý ph i t ch c h p giao ban, ki m i m công tác, nh ra công vi c th i gian t i. 6. Trư ng h p cán b , chi n sĩ, nhân viên c a Tr m có hành vi vi ph m pháp lu t thì ph i k p th i có văn b n ngh ơn v qu n lý, x lý theo thNm quy n. i u 9. Ch trách nhi m
  6. 1. Trư ng tr m là ngư i lãnh o qu n lý tr c ti p, ph i ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c C nh sát Kinh t , T ng c c trư ng T ng c c C nh sát và các ngành, a phương có thành viên v m i ho t ng c a Tr m. ng th i, ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i quy t nh c a mình. 2. Phó trư ng tr m là ngư i giúp vi c cho Trư ng tr m và th c hi n các quy n c a Trư ng tr m khi ư c Trư ng tr m y quy n và ph i ch u trách nhi m trư c c p trên và pháp lu t v m i quy t nh c a mình. Khi gi i quy t công vi c, n u có ý ki n khác thì v n ph i ch p hành m nh l nh c a Trư ng tr m, ng th i, có quy n xu t, báo cáo lãnh o qu n lý c p trên c a mình ngh ph i h p gi i quy t 3. Cán b , chi n sĩ, nhân viên công tác t i Tr m ph i ch p hành nghiêm ch nh m nh l nh c a lãnh o Tr m, n u có ý ki n khác thì ư c b o lưu và báo cáo c p trên nhưng v n ph i ch p hành quy t nh c a ngư i ch huy tr c ti p. Khi thi hành nhi m v ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t và quy nh t i Quy ch này; ph i có thái nghiêm túc, úng m c khi làm vi c v i t ch c, cá nhân có liên quan. Chương 5: PH I H P CÔNG TÁC i u 10. Công tác ph i h p Tr m Ki m soát liên h p C u S t có trách nhi m ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương, các cơ quan nhà nư c, t ch c xã h i trên a bàn Tr m ho t ng, nh m phát ng phong trào qu n chúng ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, góp ph n tích c c phát hi n, ngăn ch n và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. N i dung ph i h p c th 1. Khi phát hi n v vi c vi ph m x y ra thu c a bàn t nh nào thì Tr m ph i ph i h p v i các l c lư ng ch c năng c a t nh ó có bi n pháp x lý thích h p. N u x y ra khu v c giáp ranh hai t nh thì Trư ng tr m căn c vào tình hình th c t , i tư ng vi ph m và yêu c u u tranh quy t nh vi c ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a U ban nhân dân t nh Long An ho c Tây Ninh, ng th i ph i báo cáo C c trư ng C c C nh sát Kinh t ch o. Trư ng h p ph i h p gi i quy t v i các cơ quan ch c năng c a t nh nào thì chuy n giao cho t nh ó x lý 2. Các v vi c vi ph m hành chính không thu c thNm quy n x lý c a Trư ng tr m thì ph i l p biên b n, chuy n giao h sơ cho cơ quan có thNm quy n ho c U ban nhân dân c p có thNm quy n nơi x y ra vi ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t. a. Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m thì ph i l p h sơ chuy n cho cơ quan i u tra có thNm quy n, k c i tư ng, tang v t (n u có) gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s .
  7. 4. Cán b , chi n sĩ Công an nhân dân công tác t i Tr m ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v bí m t, v ch công tác và i u l nh, k lu t c a ngành. Chương 6: CÁC QUY NNH KHÁC i u 12. Các quy nh khác 1. Tr s Tr m ph i treo Qu c kỳ và ph i g n bi n hi u ghi rõ tên Tr m theo hư ng d n c a T ng c c C nh sát. 2. Cán b , chi n sĩ, nhân viên c a Tr m khi thi hành nhi m v ph i m c trang ph c theo úng quy nh c a t ng ngành và ph i eo bi n hi u th ng nh t theo m u quy nh c a T ng c c C nh sát 3. Cán b , chi n sĩ, nhân viên công tác t i Tr m ph i nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a t ng ngành; thư ng xuyên quan h ch t ch , t o s g n bó v i c p y và chính quy n a phương, tranh th s ng tình, ng h và giúp c a nhân dân hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Chương 7: KHEN THƯƠNG VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Khen thư ng Cán b , chi n sĩ, nhân viên công tác t i Tr m trong khi thi hành nhi m v n u có thành tích s ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. i u 14. X lý vi ph m Cán b , chi n sĩ, nhân viên công tác t i Tr m n u có hành vi vi ph m trong khi thi hành nhi m v thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t truy c u trách nhi m hình s . Chương 8: T CH C TH C HI N i u 15. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. T ng c c C nh sát ch u trách nhi m ch trì ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân có liên quan ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n Quy ch này. Trư ng Tr m Ki m soát liên h p C u S t ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. ngh U ban nhân dân t nh Long An, U ban nhân dân t nh Tây Ninh ph i h p ch o, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản