Quyết định Số: 239/QĐ-BNV

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
18
download

Quyết định Số: 239/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 Số: 239/QĐ-BNV QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 239/QĐ-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 239/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng; - Các Thứ trưởng; Trần Văn Tuấn - Các Bộ: LĐTBXH, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - ĐT; Kế hoạch - ĐT, Tài chính; - Lưu: VT, Vụ ĐT (3b). 1
  2. KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” (Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong đó có những giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2020. Kế hoạch này nhằm triển khai các nhiệm vụ trong năm 2010 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010; - Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015. - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên nguồn đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015. II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ Đơn vị, Thời Cơ quan, Số Nội dung công chủ gian dự đơn vị Chỉ số đánh giá TT việc trì kiến phối hợp thực hiện Dự toán Kinh phí Lập dự toán kinh Tháng Vụ được Lãnh đạo Bộ phê phí năm 2010 cho 01/2010 1 Đào duyệt, gửi Bộ các hoạt động thực hoàn tạo LĐTBXH, Bộ Tài hiện Đề án thành chính tổng hợp Thành lập Ban Chỉ Tháng Vụ Vụ Tổ Quyết định thành lập 2 đạo triển khai thực 01/2010 Đào chức cán Ban Chỉ đạo được Bộ hiện Quyết định số hoàn tạo bộ trưởng ký ban hành 2
  3. 1956/QĐ-TTg thành Lập kế hoạch, dự Các thành toán kinh phí hoạt Tháng viên BCĐ, động năm 2010 Vụ Kế hoạch và dự toán 03/2010 Vụ Kế 3 của Ban Chỉ đạo Đào được Lãnh đạo Bộ phê hoàn hoạch - Tài triển khai thực hiện tạo duyệt thành chính, Văn Quyết định phòng Bộ 1956/QĐ-TTg Lập các dự toán Tháng kinh phí hoạt động Vụ Kế 03/2010 Vụ Các dự toán được năm 2010 của Bộ hoạch - Tài 4 đến Đào Lãnh đạo Bộ phê Nội vụ thực hiện chính, Văn tháng tạo duyệt các hoạt động của phòng Bộ 5/2010 Đề án Trung tâm - Tổ chức điều tra, ĐTBD khảo sát, phỏng vấn CBCC, sâu để xác định nhu Trường cầu đào tạo, bồi dưỡng Điều tra, khảo sát Tháng Cao đẳng CBCC xã; xác định nhu cầu 03/2010 Vụ Nội vụ Hà 5 đào tạo, bồi dưỡng đến Đào Nội, Sở - Phần mềm xử lý CBCC xã đến năm tháng tạo Nội vụ các được kết quả điều tra; 2015 10/2010 tỉnh, thành phố trực - Tổng hợp được nhu thuộc trung cầu đào tạo, bồi dưỡng ương CBCC xã Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về công Vụ Chính tác đào tạo, bồi Tháng quyền địa dưỡng CBCC xã; Vụ Văn bản hướng dẫn 04/2010 phương, 6 xây dựng quy Đào được Lãnh đạo Bộ ký, hoàn Vụ Kế hoạch, kế hoạch tạo ban hành. thành hoạch - Tài ĐTBD CBCC xã chính giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg Vụ Đào Tham gia xây dựng tạo, Vụ Kế Chương trình mục Chương trình mục tiêu hoạch - Tài tiêu quốc gia về Tháng quốc gia về giáo dục chính phối giáo dục đào tạo 05/2010 và đào tạo bao gồm cả 7 hợp Bộ giai đoạn 2011 - hoàn đào tạo bồi dưỡng LĐTBXH, 2015 (phần về đào thành CBCC xã được phê Bộ Nông tạo, bồi dưỡng duyệt nghiệp và CBCC xã) PTNT 3
  4. Đôn đốc, kiểm tra, Vụ Chính giám sát các Bộ, quyền địa - Công văn đôn đốc; ngành, địa phương Ban phương, Tháng thực hiện kế hoạch Chỉ Vụ Kế - Các đợt kiểm tra, 6/2010 đào tạo, bồi dưỡng; đạo; hoạch - Tài giám sát các Bộ, 8 đến sử dụng kinh phí Vụ chính, 2 Cơ ngành, địa phương; tháng đào tạo, bồi dưỡng Đào quan đại 12/2010 - Báo cáo đánh giá các CBCC xã thực hiện tạo diện miền theo Quyết định Trung, đợt kiểm tra 1956/QĐ-TTg miền Nam Giao biên chế theo Vụ Văn bản giao biên chế dõi về công tác dạy Tháng Tổ theo dõi công tác dạy nghề ở huyện và Vụ Đào 06/2010 chức nghề ở huyện; biên 9 biên chế giáo viên tạo, Bộ hoàn - chế giáo viên Trung cơ hữu của các LĐTBXH thành Biên tâm dạy nghề cấp Trung tâm dạy chế huyện được ban hành nghề cấp huyện - Đề xuất đội ngũ Tổ chức cho giảng giảng viên nguồn viên nguồn nghiên Tháng Vụ Hợp tác thông qua điều tra, cứu, khảo sát chính 06 đến quốc tế, Vụ khảo sát; quyền cơ sở ở Vụ tháng Kế hoạch - 10 nước ngoài để xây Đào 9/2010 Tài chính, - Tổ chức 4 đoàn dựng chương trình, tạo hoàn Văn phòng giảng viên nguồn đi biên soạn tài liệu thành Bộ nghiên cứu, khảo sát đào tạo, bồi dưỡng về chính quyền cơ sở CBCC xã ở một số nước. Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường - Các cuộc hội thảo Nghiên cứu, tổ đào tạo bồi khoa học được tổ chức chức các hội thảo dưỡng (10 - 13 cuộc); đề xuất chương Tháng 6 Vụ CBCC các trình, nội dung, đến 11 Đào Bộ, trường - Bản đề xuất chương kiến thức, kỹ năng tháng tạo Cao đẳng trình, nội dung, kiến cần trang bị cho 10/2010 Nội vụ Hà thức, kỹ năng trình CBCC xã giai đoạn Nội, Sở Lãnh đạo Bộ xem xét. 2011 - 2015 Nội vụ các trường Chính trị tỉnh Lập dự toán và dự Tháng Bộ Dự toán được Lãnh kiến phân bố kinh Vụ 08/2010 LĐTBXH, đạo Bộ phê duyệt gửi 12 phí thực hiện Đào hoàn Bộ Tài Bộ LĐTBXH, Bộ Tài Quyết định tạo thành chính chính tổng hợp 2011 1956/QĐ-TTg năm 4
  5. 2011 Bộ LĐTBXH, Lập Kế hoạch đào Tháng Bộ Tài Kế hoạch đào tạo, bồi Vụ tạo, bồi dưỡng 08/2010 chính, Vụ dưỡng CBCC xã giai 13 Đào CBCC xã giai đoạn hoàn Kế hoạch - đoạn 2011 - 2015 tạo 2011 - 2015 thành Tài chính, được ban hành Văn phòng Bộ Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa Tháng Vụ Vụ Chính phương tổng kết, 09/2010 Văn bản được Lãnh 14 Đào quyền địa công tác ĐTBD hoàn đạo Bộ ký, ban hành tạo phương CBCC xã giai đoạn thành 2004 đến 2010 Vụ Đào tạo, Vụ Kế Sửa đổi, bổ sung Tháng hoạch - Tài Bộ Tài chính ban hành chế độ, chính sách, 09/2010 chính, Văn Thông tư thay thế 15 sử dụng kinh phí hoàn phòng Bộ Thông tư 51/2008/TT- đào tạo, bồi dưỡng thành phối hợp BTC cán bộ, công chức với Bộ Tài chính Lựa chọn các trường đại học, cao Tháng Danh mục các trường Vụ Bộ Giáo đẳng, trung cấp 09/2010 tham gia đào tạo, bồi 16 Đào dục và Đào tham gia đào tạo, hoàn dưỡng CBCC xã được tạo tạo bồi dưỡng CBCC thành lập xã Hợp đồng triển Văn phòng Các hợp đồng xây Tháng khai xây dựng Vụ Bộ, Vụ Kế dựng chương trình, 10/2010 17 chương trình, nội Đào hoạch - Tài nội dung đào tạo, bồi hoàn dung đào tạo, bồi tạo chính, các dưỡng CBCC xã được thành dưỡng CBCC xã Bộ, ngành ký kết Tổng hợp kết quả Tháng Hoàn thành việc tổng Vụ ĐTBD CBCC xã 12/2010 hợp kết quả ĐTBD 18 Đào giai đoạn 2004 đến hoàn CBCC xã giai đoạn tạo 2010 thành 2004 đến 2010 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./. 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản