Quyết định số 2395/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
7
download

Quyết định số 2395/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2395/2005/QĐ-CT về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2395/2005/QĐ-CT

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2395/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH V/V HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 204/2004/NÐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Xét đề nghị của Sở Văn hoá thông tin, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Viên chức: Nguyễn Thuý Cải, thuộc Ðoàn dân ca quan họ, Sở Văn hoá thông tin, ngạch: Diễn viên hạng II, mã số: 17.158, bậc: 8, hệ số: 6,38 vượt khung 8% được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 9% kể từ ngày: 01/12/2005. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hoá thông tin, các đơn vị có liên quan và viên chức Nguyễn Thuý Cải căn cứ quyết định thi hành ./ CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản