Quyết định số 24/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Bưởi - Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG VÀNH AI 2: O N BƯ I - C U GI Y, T L 1/500. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N i Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 thàng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th Tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y, t l 1/2000; Căn c Quy t nh s 68/2000/Q -UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Ba ình, t l 1/2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i Công văn s 389/QHKT- P2 ngày 05 tháng 11 năm 2003 và Công văn s 229/QHKT – P2 ngày 16 tháng 02 năm 2004, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t ch gi i ư ng tuy n ư ng Vành ai 2: o n Bư i - C u Gi y, t l 1/500 theo phương án 2 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 10 năm 2002, ư c S Quy ho ch Ki n trúc ch p nh n ngày 05 tháng 11 năm 2003 làm cơ s l p d án xây d ng ư ng, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng i qua phư ng C ng V , phư ng Ng c Khánh, qu n Ba ình; phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y. 2- C p h ng, tuy n: 2-1.C p h ng ư ng: ư ng chính Thành ph . 2-2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 2000m. - i m u: Nút giao thông Bư i – Nghĩa ô ( giao v i ư ng Hoàng Qu c Vi t kéo dài).
  2. - i m cu i: Nút giao thông C u Gi y. Hư ng tuy n ư c xác nh trong i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th Tư ng Chính ph phê duy t và Quy ho ch chi ti t các qu n Ba ình và qu n C u Gi y ã ư c UBND Thành ph phê duy t. 3- Ch gi i ư ng và t ch c giao thông liên tuy n: 3-1. Ch gi i ư ng : Ch gi i ư ng c a tuy n ư ng ư c xác nh trên cơ s h sơ phương án 2 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p, ư c ký duy t kèm theo Quy t nh này. - Tuy n và ch gi i c a ư ng ven phía ông sông Tô L ch o n này ã ư c UBND Thành ph duy t ngày 14/6/2001 trong h sơ ch gi i thu h i t c a D án thoát nư c Hà N i nay ư c i u ch nh cho phù h p v i ch gi i ư ng và yêu c u xây d ng ư ng vành ai 2. 3-2. M t c t ngang ư ng: - Ph n ư ng xe cơ gi i chính c a vành ai 2 g m 6 làn xe b trí ch y d c theo b sông phía ông sông Tô L ch. - Ph n ư ng xe a phương có lòng ư ng r ng 7,5m cho m i chi u. Các thành ph n trên cùng v i v a hè, các d i phân cách ư c b trí linh ho t theo t ng o n phù h p v i m t b ng th c t , không nh hư ng n ê Bư i. - C u t o chi ti t c a m t c t ngang ư ng trong ó b trí làn ư ng dành riêng cho xe buýt s ư c xác nh khi UBND Thành ph phê duy t d án xây d ng ư ng. 3-3. Các nút giao thông: - Các nút giao thông 2 u tuy n ư ng g m nút giao thông Bư i – Nghĩa ô, nút giao thông C u Gi y ư c t ch c giao khác m c. Ch gi i ư ng chính th c c a 2 nút giao thông này s ư c xác nh theo d án riêng v xây d ng nút giao thông. H sơ này ch xác nh gi i h n ph m vi nghiên m nút giao thông. - Các nút giao thông v i các tuy n ư ng khác c t qua như ư ng i C n (kéo dài), ư ng ào T n – Nghĩa ô, ... s ư c nghiên c u c th khi l p d án xây d ng tuy n ư ng, phù h p v i phương án t ch c m t c t ngang ư ng. i u 2: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc căn c H sơ ch gi i ư ng ư c duy t, xem xét ch p thu n thi t k c m m c tuy n ư ng, t ch c c m m c ch gi i ư ng , bàn giao cho UBND các qu n, phư ng s t i và t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND qu n Ba ình ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch
  3. gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh Hà N i, Giám c Trung tâm Tin h c và Thông tin khoa h c công ngh , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản