Quyết định số 24/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 24/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2005/QĐ-BGTVT về sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V S A I KHO N 1, KHO N 4 I U 1 VÀ I U 5 QUY T NNH S 1826/2002/Q -BGTVT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2002 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh S 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n S 1740/CP-QHQT ngày 19 tháng 11 năm 2004 v b sung m c tiêu kinh doanh khai thác c ng cho Công ty TNHH Bourbon - B n L c t nh Long an; Căn c Quy t nh s 07/2005/ Q - BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy ch qu n lý c ng, b n th y n i a; Theo ngh c a V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. S a i kho n 1, kho n 4 i u 1 và i u 5 Quy t nh s 1826/2002/ Q - BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1. Kho n 1 i u 1: “1. Nay công b c ng Bourbon - B n L c - Long An c a Công ty TNHH ch bi n óng gói bao bì nông s n th c phNm Bourbon - B n L c – Long An (sau ây g i t t là c ng Bourbon - B n L c - Long An) ư c ti p nh n t u bi n Vi t Nam và phương ti n th y nư c ngoài (sau ây g i t t là t u thuy n) có tr ng t i n 5000 DWT v i m n nư c n 4 mét và chi u cao tĩnh không quá 20 mét ra, vào và làm hàng t i c ng này”. 2. Kho n 4 i u 1: “4. i v i t u thuy n có m n nư c l n hơn 4 mét, giao C ng v ư ng th y n i a khu v c III ph i h p v i o n qu n lý ư ng sông s 10, căn c vào i u ki n th c t c a lu ng l ch, khí tư ng th y văn, th y tri u xem xét quy t nh vi c cho phép t u thuy n ra, vào và làm hàng t i c u c ng này và ch u trách nhi m m b o an toàn cho t u thuy n trong quá trình ho t ng”. 3. i u 5: "Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V V n t i, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c c ng Bourbon - B n L c - Long An, Th trư ng các V và cơ quan, ơn v có liên quán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản