Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung đã ghi tại Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành qui định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 24/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2007/QĐ- UBND NGÀY 05/01/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp một số lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách năm 2007; Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 9/12/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 13 kỳ họp thứ 8 về dự toán ngân sách và phân bố dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2007; Căn cứ Quyết định: số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố về việc ban hành qui định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010; số 46/2007/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố về việc ban hành qui định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010; Theo đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 1297/TTr-STC ngày 07/5/2008, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính nội dung đã ghi tại Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố như sau:
  2. Tại phần IV, mục 9 – Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (phần cục thuế và chi cục thuế thu khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh): Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cấp ngân sách Thành phố được hưởng là 69%, nay điều chỉnh lại như sau: - Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (phần cục thuế và chi cục thuế thu khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh): tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cấp ngân sách Trung ương được hưởng là 69%. Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thành phố thực hiện việc điều chỉnh tỉ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được đính chính tại điều 1 Quyết định này khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 theo đúng quy định của luật NSNN. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010. Các nội dung khác của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 và Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 24/4/2007 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục Trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT/CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Đ/c Chủ tịch UBNDTP; (để báo cáo) - Các đ/c PCT UBND Thành phố; - Như điều 4; - V3, V6, KTh, TH; - Lưu: VT Hoàng Mạnh Hiển
Đồng bộ tài khoản