Quyết định Số: 241/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 241/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định Số: 241/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng thuộc Trường Trung cấp nghề giao thông công chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành. Mời bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 241/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H I c l p-T do-H nh phúc PHÒNG ------- ------ S : 241/Q -UBND H i Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM SÁT H CH LÁI XE CƠ GI I Ư NG B TR C THU C TRƯ NG TRUNG C P NGH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH H I PHÒNG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Lu t D y ngh ngày 29/11/2006; Căn c Quy t nh s 947/Q -UBND ngày 04/6/2007 c a U ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính; Quy t nh s 2603/Q -UB ngày 01/10/2004 c a U ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t d án u tư xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b H i Phòng; Xét ngh c a S Giao thông công chính t i Công văn s 05/CV-GTCC-TC ngày 10/01/2008 và c a Giám c S N i v t i Báo cáo th m nh s 54/BCT -SNV ngày 17/01/2008, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b H i Phòng thu c Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính, S Giao thông công chính. Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b là ơn v s nghi p có thu, t b o m toàn b kinh phí ho t ng theo qui nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph , ư c s d ng con d u riêng và h ch toán ph thu c, theo phân c p c a Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c, biên ch c a Trung tâm: 1. Ch c năng: Ph c v nhi m v ào t o c a Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính, và t ch c sát h ch làm cơ s cho vi c c p gi y phép lái xe các h ng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C cho h c viên c a Trư ng và các trư ng khác n u có nhu c u. 2. Nhi m v , quy n h n: - Th c hi n vi c sát h ch lái xe các h ng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và C áp ng nhu c u ào t o lái xe;
  2. - T ch c qu n lý và lưu tr h sơ tài li u các kỳ sát h ch lái xe và báo cáo nh kỳ theo quy nh; - T ch c th c hi n thu phí sát h ch lái xe và các d ch v khác theo Thông tư s 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b và Quy t nh s 54/2007/Q - BGTVT ngày 07/11/2007 c a B Giao thông v n t i v vi c Ban hành quy ch qu n lý sát h ch c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b ; - T ch c b i dư ng, ôn luy n lái xe cho H c viên Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính và các cơ s ào t o lái xe khác; - Qu n lý, khai thác, u tư cơ s v t ch t c a Trung tâm; - Th c hi n các nhi m v khác do Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính giao. 3. Cơ c u t ch c, biên ch : Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b có Giám c Trung tâm và m t s cán b , viên ch c do Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính quy t nh theo phân c p qu n lý hi n hành và quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. i u 3. Quy nh trách nhi m: - Giám c S Giao thông công chính có trách nhi m ch o Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính t ch c tri n khai thành l p Trung tâm sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b . - Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính b nhi m Giám c Trung tâm; s p x p t ch c b máy, b trí cán b , viên ch c theo thNm quy n ư c phân c p; ban hành quy ch làm vi c, m i quan h ph i h p công tác gi a Trung tâm và các ơn v trong Trư ng; ch o, ki m tra vi c th c hi n. - Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan căn c ch c năng, nhi m v có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và t o i u ki n thu n l i Trung tâm ho t ng có hi u qu . i u 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh giao thông công chính căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh có hi u l c t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH
  3. PH CH TNCH Tr nh Quang S
Đồng bộ tài khoản