Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
11
download

Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2424/Q -TCHQ Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH MI N THU , XÉT MI N THU , XÉT GI M THU , HOÀN THU , KHÔNG THU THU XU T KH U, THU NH P KH U ÁP D NG T I CHI C C H I QUAN, C C H I QUAN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan; Căn c Lu t Qu n lý thu ; Căn c các Ngh nh, Thông tư hư ng d n Lu t H i quan và Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Theo ngh c a V trư ng V Ki m tra thu thu xu t nh p kh u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu xu t khNu, thu nh p khNu áp d ng t i Chi c c H i quan, C c H i quan t nh và thành ph tr c thu c Trung ương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 801/Q -TCHQ ngày 03/5/2006 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành Quy trình mi n thu , xét mi n thu , gi m thu , hoàn thu , không thu thu xu t khNu, thu nh p khNu áp d ng t i C c H i quan các t nh; thành ph ; các văn b n hư ng d n c a T ng c c H i quan trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3. V trư ng V Ki m tra thu thu xu t nh p khNu, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v liên quan thu c T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tài chính (V PC, v CST); - Lãnh o T ng c c; - Lưu: VT(2), KTTT (3b) Nguy n Ng c Túc QUY TRÌNH MI N THU , XÉT MI N THU , XÉT GI M THU , XÉT HOÀN THU , KHÔNG THU THU XU T KH U, THU NH P KH U ÁP D NG T I CHI C C H I QUAN, C C H I QUAN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2424/Q -TCHQ ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) I. QUY NNH CHUNG: 1. Quy trình này quy nh v trình t các bư c công vi c c n ph i làm c a Chi c c H i quan, C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi gi i quy t mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , xét hoàn thu , không thu thu xu t khNu, thu nh p khNu (sau ây g i t t là quy trình mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , xét hoàn thu , không thu thu ) nhưng không bao g m trình t gi i quy t mi n thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo h p ng gia công, xét mi n thu i v i hàng hóa nh p khNu bán hàng t i các c a hàng bán hàng mi n thu (trình t gi i quy t mi n thu , xét mi n thu i v i các hàng hóa này th c hi n theo văn b n hư ng d n riêng c a B Tài chính). 2. Khi th c hi n mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu , công ch c h i quan ph i căn c quy nh c a các Lu t Thu ; Lu t Qu n lý thu ; Ngh nh và Thông tư hư ng d n các văn b n này k t h p v i các quy nh c a Quy trình này th c hi n mi n, xét mi n, xét gi m, hoàn, không thu thu và ph i b o m công khai minh b ch. 3. H sơ x lý mi n thu , xét mi n thu , gi m thu , hoàn thu , không thu thu ư c n p t i cơ quan h i quan nơi có thNm quy n gi i quy t. 4. i v i trư ng h p không thu c i tư ng mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , xét hoàn thu , không thu thu , cơ quan h i quan ph i có văn b n chính th c thông báo cho ngư i n p thu bi t n p thu theo quy nh. 5. Th i h n x lý h sơ mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu , th c hi n theo quy nh t i Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t này. 6. Căn c quy nh c a Lu t thu , Lu t Qu n lý thu , Ngh nh, Thông tư hư ng d n các Lu t này và hư ng d n t i Quy trình này, C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th quy nh c th chi ti t công tác mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , xét hoàn thu , không thu thu và th i gian c th t i a ph i hoàn thành công vi c c a t ng bư c trong quy trình này phù h p v i c i m c a ơn v mình. 7. Trong quá trình ti p nh n, luân chuy n, nghiên c u h sơ ngh xét mi n thu , xét gi m thu , các ơn v , cá nhân ph i th c hi n t t vi c gi gìn, b o qu n h sơ, kê khai danh m c tài li u có trong h sơ, khi có v n phát sinh thì liên h v i nh ng cá nhân có trách nhi m trong vi c gi i quy t h sơ; th c hi n ch b o m t theo quy nh (n u có). 8. Ch ki m tra, c p nh t, th ng kê t ng h p báo cáo: C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ki m tra vi c th c hi n mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu xu t khNu, thu nh p khNu; ki m tra vi c s d ng úng m c ích i v i s hàng hóa ã x lý mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu t i các ơn v ã ư c mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu theo quy nh hi n hành; c p nh t, th ng kê y s li u v tình hình mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu phát sinh t i ơn v mình (s lư ng, tr giá, s ti n thu ã mi n thu , xét mi n thu , xét gi m thu , hoàn thu , không thu thu ) và báo cáo v T ng c c H i quan theo quy nh hi n hành. II. QUY TRÌNH MI N THU Quy trình mi n thu g m 2 lo i công vi c c n ph i làm c a cơ quan h i quan: (i) Th c hi n ăng ký Danh m c hàng hóa mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i các trư ng h p ph i ăng ký Danh m c mi n thu ;
 3. (ii) Làm th t c mi n thu i v i các trư ng h p mi n thu . A. ĂNG KÝ DANH M C HÀNG HÓA MI N THU XU T KH U, THU NH P KH U Bư c 1: Ti p nh n h sơ và phân công x lý h sơ - Công ch c h i quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ghi nh n s lư ng tài li u có trong h sơ vào b ng kê danh m c tài li u c a h sơ ăng ký Danh m c hàng hóa mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu (sau ây g i t t là Danh m c mi n thu ) do ngư i khai h i quan n p, óng d u công văn n, ghi rõ ngày ti p nh n h sơ, ăng ký vào s và chuy n cho b ph n có ch c năng x lý theo quy nh. - Lãnh o b ph n ch c năng có trách nhi m phân công công ch c h i quan ki m tra và x lý h sơ. Bư c 2: Ki m tra và x lý h sơ ăng ký Danh m c mi n thu a. Công ch c h i quan ư c giao gi i quy t h sơ có trách nhi m ki m tra h sơ, Danh m c mi n thu do ngư i khai h i quan n p, i chi u v i các văn b n quy nh, hư ng d n hi n hành và x lý như sau: a1. Trư ng h p h sơ không y theo quy nh thì l p Phi u xu t b ng văn b n theo m u ban hành kèm theo quy trình này và d th o văn b n yêu c u b sung h sơ thông báo cho ngư i khai h i quan (nêu rõ các gi y t , tài li u ph i b sung) trình Lãnh o ký. a2. Trư ng h p h sơ y theo quy nh thì th c hi n: - Ki m tra i chi u các tài li u, ch ng t trong h sơ xác nh trư ng h p ngh có thu c hay không thu c i tư ng ư c mi n thu theo quy nh t i i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP, tính th ng nh t và chính xác c a h sơ ăng ký Danh m c mi n thu . - Ki m tra, xem xét Danh m c mi n thu có phù h p v i ngành ngh , lĩnh v c s n xu t, kinh doanh c a d án hay không, n u nghi ng , chưa rõ thì yêu c u doanh nghi p gi i trình. Ví d 1: ngành ngh s n xu t hóa ch t nhưng trong Danh m c mi n thu ăng ký v i cơ quan h i quan có m t hàng máy may là không phù h p. Ví d 2: i v i trư ng h p ngh mi n thu nh p khNu máy móc, thi t b phương ti n v n t i t o tài s n c nh c a d án ưu ãi u tư nêu t i kho n 6, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP, thì tùy theo lo i hàng hóa nêu t i Danh m c mi n thu ki m tra D án, h sơ do ngư i khai h i quan xu t trình như: - D án thu c hay không thu c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn u tư? - D án c p trư c ngày 1/1/2006 hay t ngày 1/1/2006? Trư ng h p là d án ưu ãi u tư c p trư c 1/1/2006 thì ki m tra: cơ quan có thNm quy n ã c p Danh m c mi n thu cho doanh nghi p chưa: Yêu c u cung c p các Danh m c mi n thu ã ư c c p và ki m tra tình hình nh p khNu mi n thu theo Danh m c mi n thu ã ư c c p (n u ã ư c cơ quan có thNm quy n c p). Trư ng h p ngư i khai h i quan báo cáo chưa ư c c p thì yêu c u cung c p văn b n xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c chưa c p Danh m c mi n thu . - Trư ng h p hàng hóa xin mi n thu là phương ti n v n chuy n n m trong dây chuy n công ngh , thì ph i ki m tra thêm văn b n xác nh n c a B Khoa h c và công ngh v vi c phương ti n v n chuy n có n m trong dây chuy n công ngh c a doanh nghi p. N u doanh nghi p chưa xu t trình ư c khi ăng ký Danh m c mi n thu thì ghi chú vào 02 b n Danh m c mi n thu là h sơ còn thi u xác nh n c a B Khoa h c Công ngh v vi c ô tô n m trong dây chuy n công ngh c a doanh nghi p và ngh cơ quan h i quan nơi làm th t c ti p t c ki m tra xác nh n i dung này khi làm th t c mi n thu cho doanh nghi p.
 4. - Trư ng h p hàng hóa ghi trong Danh m c mi n thu là nguyên li u, v t tư, thì ph i ki m tra i chi u v i danh m c hàng hóa trong nư c ã s n xu t ư c do cơ quan có thNm quy n ban hành xác nh trong nư c ã hay chưa s n xu t ư c. Trư ng h p tên hàng hóa do doanh nghi p khai chưa c th thì ghi chú vào 02 b n Danh m c mi n thu v vi c tên hàng hóa chưa rõ nên chưa ki m tra xác nh ư c trong nư c ã s n xu t ư c hay chưa và ngh cơ quan h i quan nơi làm th t c ti p t c ki m tra xác nh n i dung này khi làm th t c mi n thu cho doanh nghi p. - Tương t như trên, n u hàng hóa ghi trong Danh m c mi n thu là linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm l p ráp ng b ho c s d ng ng b v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (kho n 6c, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP) ho c hàng hóa là nguyên li u, v t tư dùng ch t o thi t b , máy móc n m trong dây chuy n công ngh ho c ch t o linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm l p ráp ng b ho c s d ng ng b v i thi t b , máy móc (kho n 6d, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP), thì ph i ki m tra, xác nh tính ng b v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng c a s hàng hóa này. N u doanh nghi p chưa làm rõ khi ăng ký Danh m c mi n thu , cơ quan h i quan có nghi ng thì ngh doanh nghi p cung c p b n thuy t minh ho c sơ l p t, s d ng s hàng hóa này ti p t c ki m tra xác nh tính ng b c a s hàng hóa này khi làm th t c mi n thu cho doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p chưa cung c p ư c t i th i i m ăng ký Danh m c mi n thu thì ghi chú vào 02 b n Danh m c mi n thu v vi c này và ngh cơ quan h i quan nơi làm th t c ki m tra ti p. a3. X lý k t qu ki m tra: - Trư ng h p d án, chương trình … không thu c i tư ng ư c mi n thu theo quy nh hi n hành, thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này và d th o công văn tr l i h sơ cho doanh nghi p (nêu rõ lý do tr l i) trình Lãnh o ký. - Trư ng h p d án, chương trình … thu c i tư ng ư c mi n thu theo quy nh hi n hành, nhưng m t s hàng hóa ghi t i b n Danh m c mi n thu do doanh nghi p t xây d ng không thu c i tư ng mi n thu , thì l p Phi u xu t b ng văn b n theo m u ban hành kèm theo quy trình này, d th o công văn thông báo cho doanh nghi p s a l i Danh m c mi n thu (nêu rõ lý do) trình Lãnh o ký. - Trư ng h p d án, chương trình … thu c i tư ng ư c mi n thu , hàng hóa trong Danh m c mi n thu phù h p v i quy nh hi n hành, thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này, trình Lãnh o ký. b. Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ ăng ký Danh m c mi n thu do công ch c trình và ký xác nh n trên 02 b n chính Danh m c mi n thu , 02 b n chính Phi u theo dõi tr lùi, Phi u xu t (n u ng ý), cho ý ki n vào Phi u xu t (n u không ng ý) và chuy n cho công ch c th c hi n. Bư c 3. ăng ký Danh m c mi n thu - Trên cơ s ý ki n phê duy t ng ý c a lãnh o, công ch c h i quan ư c giao gi i quy t h sơ th c hi n ăng ký vào s (l p s theo dõi riêng) và óng d u xác nh n vào 02 b n Danh m c mi n thu , 02 b n Phi u theo dõi tr lùi ã có ch ký c a Lãnh o theo m u sau ây: “Hàng hóa … ã ư c ăng ký Danh m c mi n thu theo i m …, M c …, Ph n …, Thông tư s … ngày …/…/20 … c a B Tài chính” Ngày … tháng … năm 20… Công ch c (ký, ghi rõ h tên và óng d u công ch c) - Trư ng h p Lãnh o không ng ý, công ch c d th o văn b n thông báo cho doanh nghi p bi t (nêu rõ lý do không ăng ký Danh m c mi n thu ) ho c báo cáo gi i trình thêm n u có ý ki n khác. Bư c 4: Lưu hành văn b n i
 5. Sau khi Danh m c mi n thu ã ư c ăng ký và óng d u, ho c công văn thông báo ã ư c ký, óng d u, công ch c ư c giao gi i quy t h sơ chuy n h sơ n b ph n ti p nh n h sơ g i văn b n và lưu h sơ theo quy nh. B. TRÌNH T MI N THU KHI LÀM TH T C H I QUAN Bư c 1: Ti p nh n h sơ, ki m tra x lý h sơ Vi c ti p nh n h sơ mi n thu là vi c ti p nh n h sơ h i quan c a quy trình th t c h i quan iv i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thương m i hi n hành. Bư c 2: Ki m tra chi ti t và x lý h sơ a. Công ch c h i quan ư c giao nhi m v gi i quy t h sơ có trách nhi m ki m tra, xem xét Danh m c mi n thu , h sơ do ngư i khai h i quan n p và x lý như sau: a1. Trư ng h p h sơ không y theo quy nh thì l p Phi u xu t b ng văn b n theo m u ban hành kèm theo quy trình này và d th o văn b n thông báo cho ngư i khai h i quan bi t (nêu rõ lý do và yêu c u b sung h sơ, th i h n ph i b sung h sơ), trình Lãnh o ký. a2. Trư ng h p h sơ y theo quy nh ho c ngư i khai h i quan ã b sung h sơ theo yêu c u, thì x lý như sau: - N u h sơ thu c lu ng vàng thì công ch c làm th t c mi n thu ki m tra, xác nh hàng hóa thu c hay không thu c i tư ng mi n thu : + Trư ng h p hàng hóa thu c i tư ng mi n thu thì l p Phi u xu t, nêu rõ hàng hóa thu c i tư ng mi n thu quy nh t i i m …, m c …, Thông tư s …, trình Lãnh o Chi c c xét duy t, ký. + Trư ng h p hàng hóa không thu c i tư ng mi n thu như khai báo t i h sơ mi n thu , công ch c h i quan l p Phi u xu t, d th o văn b n thông báo cho ngư i khai h i quan bi t n p thu và x ph t vi ph m (n u có) theo quy nh. - N u h sơ thu c lu ng , công ch c ki m tra th c t hàng hóa th c hi n ki m tra th c t hàng hóa theo quy trình th t c h i quan hi n hành. Sau khi có k t qu ki m tra th c t hàng hóa, thì chuy n h sơ cho công ch c làm th t c mi n thu công ch c làm th t c mi n thu ki m tra, xác nh hàng hóa thu c hay không thu c i tư ng mi n thu và x lý như sau: + Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa úng khai báo trong h sơ mi n thu , hàng hóa thu c i tư ng mi n thu thì l p Phi u xu t, nêu rõ hàng hóa thu c i tư ng mi n thu quy nh t i i m …, m c …, Thông tư s …, trình Lãnh o Chi c c xét duy t, ký. + Trư ng h p k t qu ki m tra th c t hàng hóa xác nh hàng hóa không thu c i tư ng mi n thu như khai báo t i h sơ mi n thu , thì th c hi n n nh thu . Vi c n nh thu th c hi n theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n t i Quy trình ki m tra và n nh thu . a3. Trư ng h p h sơ không y theo quy nh, ã yêu c u b sung h sơ nhưng sau 10 ngày k t ngày yêu c u b sung h sơ, ngư i khai h i quan không b sung h sơ và không gi i trình ư c theo yêu c u c a cơ quan h i quan, cơ quan h i quan cũng không có cơ s xác nh hàng hóa thu c i tư ng mi n thu thì th c hi n n nh thu . Vi c n nh thu th c hi n theo quy nh c a Lu t qu n lý thu , các văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n Lu t Qu n lý thu và hư ng d n t i Quy trình ki m tra và n nh thu hi n hành. b. Lãnh o Chi c c có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c xu t duy t ký (n u ng ý), cho ý ki n vào Phi u xu t (n u không ng ý) và chuy n cho công ch c th c hi n.
 6. Trư ng h p Lãnh o ng ý như xu t thì công ch c th c hi n óng d u hàng mi n thu lên b n g c t khai (b n ngư i khai h i quan lưu và b n lưu t i ơn v ) theo m u dư i ây: M u d u mi n thu “Hàng hóa ư c mi n thu theo i m …, M c …, Ph n …, Thông tư s …, ngày … tháng … năm … c a B Tài chính” Chi c c trư ng Chi c c H i quan (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - Trư ng h p Lãnh o không ng ý v i xu t, công ch c d th o văn b n thông báo cho doanh nghi p bi t (nêu rõ lý do) ho c báo cáo gi i trình thêm n u có ý ki n khác. c. Riêng hàng hóa mi n thu thu c i tư ng ph i ăng ký Danh m c mi n thu , ngoài các công vi c nêu t i bư c 1, i m a và b bư c 2 m c B quy trình này, công ch c ư c giao gi i quy t h sơ ph i ki m tra thêm các n i dung sau: - Ki m tra khai báo xem hàng hóa ngh mi n thu có n m trong Danh m c mi n thu ã ăng ký v i cơ quan h i quan không ( úng tên hàng, s lư ng, …)? - Ki m tra nh ng lo i gi y t mà C c H i quan a phương nơi ăng ký Danh m c mi n thu yêu c u ki m tra (n u có) như: văn b n xác nh n c a B Khoa h c và Công ngh v vi c phương ti n v n chuy n có n m trong dây chuy n công ngh c a doanh nghi p, ki m tra i chi u v i danh m c hàng hóa trong nư c ã s n xu t ư c do cơ quan có thNm quy n ban hành xác nh trong nư c ã hay chưa s n xu t ư c, ki m tra tính ng b c a hàng hóa ghi trong Danh m c mi n thu là linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm l p ráp ng b ho c s d ng ng b v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (kho n 6c, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP) ho c hàng hóa là nguyên li u, v t tư dùng ch t o thi t b , máy móc n m trong dây chuy n công ngh ho c ch t o linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm l p ráp ng b ho c s d ng ng b v i thi t b , máy móc (kho n 6d, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP), … - Ki m tra tính th ng nh t, chính xác c a hàng hóa th c t xu t khNu, nh p khNu yêu c u mi n thu v i Danh m c mi n thu ã ăng ký v i cơ quan h i quan, i chi u v i Phi u theo dõi tr lùi do doanh nghi p xu t trình và th c hi n thêm m t s vi c sau: + C p nh t s lư ng, tr giá hàng hóa ã xu t khNu, nh p khNu vào Phi u theo dõi tr lùi và ký xác nh n theo quy nh; lưu 01 b n sao Danh m c mi n thu và Phi u theo dõi tr lùi ã ghi rõ s lư ng, tr giá hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ã ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu t i ơn v vào b h sơ xu t khNu, nh p khNu lưu t i ơn v h i quan. + Trư ng h p lư ng hàng hóa ghi trên Danh m c mi n thu ã th c xu t khNu, nh p khNu h t thì Chi c c H i quan nơi làm th t c cu i cùng xác nh n “ ã nh p khNu/xu t khNu h t hàng hóa” lên Phi u theo dõi tr lùi (b n chính do doanh nghi p xu t trình), photocopy 02 b n, 01 b n g i C c H i quan nơi ăng ký Danh m c mi n thu , 01 b n lưu h sơ h i quan c a lô hàng cu i cùng theo quy nh. Bư c 3: Sau khi ã óng d u mi n thu lên t khai, công ch c ư c phân công có trách nhi m ki m tra l i toàn b h sơ và chuy n sang th c hi n các công vi c ti p theo c a quy trình th t c h i quan hi n hành. III. QUY TRÌNH XÉT MI N THU , XÉT GI M THU . Bư c 1: Ti p nh n h sơ và phân công công ch c h i quan x lý h sơ a. Trư ng h p C c H i quan gi i quy t h sơ:
 7. - Công ch c h i quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ghi nh n s lư ng tài li u có trong h sơ, óng d u công văn n, ghi rõ ngày ti p nh n h sơ, vào s công văn n và chuy n cho b ph n có ch c năng phân công công ch c h i quan x lý h sơ theo quy nh. - Lãnh o b ph n ch c năng có trách nhi m phân công công ch c h i quan x lý h sơ theo quy nh. b. Trư ng h p Chi c c H i quan gi i quy t h sơ: - Công ch c h i quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ghi nh n s lư ng tài li u có trong h sơ, óng d u công văn n, ghi rõ ngày ti p nh n h sơ, vào s công văn n, ki m tra các ch ng t n p kèm theo h sơ theo quy nh. + Trư ng h p h sơ không y , công ch c h i quan ti p nh n có Phi u xu t, ghi rõ nh ng ch ng t còn thi u và yêu c u ngư i khai h i quan b sung, trình Lãnh o duy t. + Trư ng h p h sơ g i không úng thNm quy n gi i quy t thì d th o văn b n chuy n h sơ cho nơi có thNm quy n gi i quy t và ngư i khai h i quan bi t, trình Lãnh o ký. + Trư ng h p h sơ y thì trình Lãnh o phân công công ch c gi i quy t h sơ. - Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c ti p nh n trình duy t, ký Phi u xu t và văn b n d th o ( i v i trư ng h p h sơ không y , không úng thNm quy n gi i quy t) và phân công công ch c gi i quy t h sơ ( i v i trư ng h p h sơ không y ). Bư c 2. Ki m tra và xét duy t h sơ a. Công ch c h i quan ư c phân công x lý h sơ có trách nhi m ki m tra h sơ: - Trư ng h p h sơ không y theo quy nh thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này và d th o văn b n yêu c u b sung h sơ (nêu rõ lý do) thông báo cho ngư i khai h i quan bi t, trình Lãnh o ký (n u Chi c c H i quan gi i quy t h sơ thì vi c này do công ch c ti p nh n h sơ th c hi n, ã nêu t i bư c 1). - Trư ng h p h sơ g i không úng thNm quy n gi i quy t thì d th o văn b n chuy n h sơ cho nơi có thNm quy n gi i quy t và ngư i khai h i quan bi t, trình Lãnh o ký (n u Chi c c H i quan gi i quy t h sơ thì vi c này do công ch c ti p nh n h sơ th c hi n, ã nêu t i bư c 1). - Trư ng h p h sơ y theo quy nh, úng thNm quy n gi i quy t thì ki m tra i chi u các tài li u, ch ng t xác nh tính úng n, tính h p pháp trong h sơ xác nh trư ng h p ngh có thu c i tư ng ư c xét mi n, xét gi m thu theo quy nh hi n hành hay không, căn c tính và vi c tính s ti n thu yêu c u xét mi n, xét gi m thu và x lý như sau: + Trư ng h p không thu c i tư ng ư c xét mi n, xét gi m thu theo quy nh hi n hành thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này, d th o công văn thông báo yêu c u ngư i khai h i quan n p thu theo úng quy nh, trình Lãnh o xét ký. + Trư ng h p thu c i tư ng ư c xét mi n, xét gi m thu theo quy nh hi n hành thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này ghi rõ v s lư ng, tr giá, s ti n thu ư c xét mi n, xét gi m, d th o Quy t nh xét mi n, xét gi m thu trình Lãnh o ký trong ó nêu rõ s t khai h i quan, s lư ng, tr giá, s ti n thu ư c xét mi n, xét gi m, lý do xét mi n thu , xét gi m thu . b. Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c xu t, duy t ký (n u ng ý), cho ý ki n vào h sơ (n u không ng ý) và chuy n cho công ch c th c hi n. - Trư ng h p Lãnh o ng ý như xu t thì công ch c th c hi n ti p bư c 3 dư i ây.
 8. - Trư ng h p Lãnh o không ng ý, công ch c d th o văn b n thông báo cho ngư i khai h i quan bi t, nêu rõ lý do không xét mi n thu , xét gi m thu ho c báo cáo gi i trình thêm n u có ý ki n khác. Bư c 3. Tri n khai th c hi n Quy t nh, lưu hành văn b n Sau khi Quy t nh xét mi n thu , xét gi m thu ; công văn thông báo b sung h sơ ho c thông báo không thu c i tư ng xét mi n thu , xét gi m thu ã ư c ký, thì x lý như sau: a. Trư ng h p thu c i tư ng xét mi n thu và ã có Quy t nh xét mi n thu , xét gi m thu , h sơ g c lưu t i ơn v (n u thNm quy n thu c Chi c c H i quan a phương th c hi n xét mi n thu , xét gi m thu ), công ch c ư c phân công x lý th c hi n thanh kho n s ti n thu ã ư c xét mi n thu , xét gi m thu và óng d u hàng hóa ã ư c xét mi n thu ho c xét gi m thu lên b n g c t khai h i quan (b n g c lưu t i ơn v và b n g c do ngư i khai h i quan lưu) theo m u dư i ây: M u d u xét mi n thu “Hàng hóa ư c xét mi n thu … ng theo Quy t nh s ………… ngày … tháng … năm … c a Chi c c …/C c …” M u d u xét gi m thu “Hàng hóa ư c xét gi m thu … ng theo Quy t nh ………… ngày … tháng … năm … c a Chi c c …/C c …” Chuy n văn b n n b ph n văn thư ban hành văn b n i theo quy nh hi n hành v ban hành văn b n i. b. Trư ng h p thu c i tư ng xét mi n thu , xét gi m thu và ã có Quy t nh xét mi n thu , xét gi m thu , h sơ g c không lưu t i ơn v (n u thNm quy n thu c C c H i quan a phương), thì C c H i quan a phương có trách nhi m g i 01 b n chính Quy t nh xét mi n thu , xét gi m thu cho Chi c c nơi làm th t c h i quan Chi c c i chi u thanh kho n và lưu vào h sơ g c c a lô hàng theo quy nh như t i i m a bư c này. c. Trư ng h p có công văn thông báo b sung h sơ ho c công văn không ư c xét mi n thu , xét gi m thu thì chuy n văn b n n b ph n văn thư l y s , óng d u, ban hành văn b n theo quy nh. IV. QUY TRÌNH XÉT HOÀN THU , KHÔNG THU THU XU T KH U, THU NH P KH U Bư c 1: Ti p nh n và phân công gi i quy t h sơ a. Trư ng h p C c H i quan gi i quy t h sơ: - Công ch c h i quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ghi nh n s lư ng tài li u có trong h sơ, óng d u công văn n, ghi rõ ngày ti p nh n h sơ, vào s công văn n và chuy n cho b ph n có ch c năng phân công công ch c h i quan x lý h sơ theo quy nh. - Lãnh o b ph n ch c năng có trách nhi m phân công công ch c h i quan x lý h sơ theo quy nh. b. Trư ng h p Chi c c H i quan gi i quy t h sơ:
 9. - Công ch c h i quan ti p nh n h sơ có trách nhi m ghi nh n s lư ng tài li u có trong h sơ, óng d u công văn n, ghi rõ ngày ti p nh n h sơ vào s công văn n, ki m tra các ch ng t n p kèm theo h sơ theo quy nh. + Trư ng h p h sơ không y , cán b ti p nh n có Phi u xu t ghi rõ nh ng ch ng t còn thi u và yêu c u ngư i n p thu b sung, trình Lãnh o ký. + Trư ng h p h sơ g i không úng thNm quy n gi i quy t thì có văn b n chuy n h sơ cho nơi có thNm quy n gi i quy t và ngư i n p thu bi t, trình Lãnh o ký. + Trư ng h p h sơ y thì trình Lãnh o phân công công ch c gi i quy t h sơ. - Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c ti p nh n trình duy t ký Phi u xu t ( i v i trư ng h p h sơ không y , không úng thNm quy n gi i quy t) và phân công công ch c gi i quy t h sơ ( i v i trư ng h p h sơ không y ). Bư c 2: Ki m tra h sơ a. Công ch c ư c giao gi i quy t h sơ ph i ki m tra tính y c a h sơ và x lý như sau: a1. Trư ng h p h sơ không y theo quy nh thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này và d th o văn b n yêu c u b sung h sơ thông báo cho ngư i n p thu bi t, trình Lãnh o ký (n u Chi c c H i quan gi i quy t h sơ thì vi c này do công ch c ti p nh n h sơ th c hi n, ã nêu t i bư c 1). a2. Trư ng h p h sơ g i không úng thNm quy n gi i quy t thì d th o văn b n chuy n h sơ cho nơi có thNm quy n gi i quy t và ngư i n p thu bi t, trình Lãnh o ký (n u Chi c c H i quan gi i quy t h sơ thì vi c này do công ch c ti p nh n h sơ th c hi n, ã nêu t i bư c 1). a3. Trư ng h p h sơ y theo quy nh thì chuy n sang bư c 3 dư i ây. b. Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c xu t, duy t ký (n u ng ý), cho ý ki n vào h sơ (n u không ng ý) và chuy n cho công ch c th c hi n. - Trư ng h p Lãnh o ng ý như xu t thì công ch c chuy n văn thư l y s , óng d u, ban hành văn b n i theo quy nh. - Trư ng h p Lãnh o không ng ý, công ch c d th o văn b n thông báo cho ngư i n p thu bi t, nêu rõ lý do ho c báo cáo gi i trình thêm n u có ý ki n khác. Bư c 3: Phân lo i h sơ i v i h sơ y theo quy nh, công ch c ki m tra h sơ, i chi u tính th ng nh t, tính h p pháp c a h sơ, i chi u v i quy nh c a i u 60 Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11, i u 30 Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và Thông tư hư ng d n Ngh nh này xác nh h sơ có thu c hay không thu c i tư ng hoàn thu , không thu thu và phân lo i h sơ thành hai lo i: H sơ thu c di n hoàn thu trư c, ki m tra sau và h sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau. - N u h sơ thu c di n hoàn thu trư c, ki m tra sau thì chuy n sang th c hi n theo hư ng d n t i i m a, bư c 4 quy trình này. - N u h sơ thu c di n ki m tra trư c, hoàn thu sau thì chuy n sang th c hi n theo hư ng d n t i i m b, bư c 4 quy trình này. Bư c 4: X lý h sơ
 10. a. i v i h sơ phân lo i vào di n hoàn thu trư c, ki m tra sau: - Công ch c h i quan ki m tra tính chính xác c a s ti n thu ngh hoàn, s ti n thu ngh không thu theo quy nh hi n hành, và x lý như sau: + N u hàng hóa thu c i tư ng hoàn thu theo quy nh c a pháp lu t thu , thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này, d th o quy t nh hoàn thu trình Lãnh o ký. + N u hàng hóa không thu c i tư ng hoàn thu theo quy nh c a pháp lu t thu , thì l p Phi u xu t theo m u ban hành kèm theo quy trình này, d th o công văn thông báo cho ngư i n p thu bi t (nêu rõ lý do), trình Lãnh o ký. + N u th y có nghi ng thì l p Phi u xu t trình Lãnh o duy t chuy n sang di n ki m tra trư c hoàn thu sau và thông báo cho ngư i n p thu bi t. - Lãnh o có trách nhi m ki m tra h sơ do công ch c xu t, duy t ký (n u ng ý), cho ý ki n vào h sơ (n u không ng ý) và chuy n cho công ch c th c hi n. + Trư ng h p Lãnh o ng ý như xu t thì công ch c th c hi n ti p bư c 5 dư i ây. + Trư ng h p Lãnh o không ng ý, công ch c d th o văn b n thông báo cho ngư i n p thu (nêu rõ lý do) ho c báo cáo gi i trình thêm n u có ý ki n khác. b. i v i h sơ phân lo i vào di n ki m tra trư c, hoàn thu sau: Trư c khi th c hi n vi c x lý như i v i trư ng h p h sơ thu c di n hoàn thu trư c ki m tra sau như quy nh t i i m a bư c này, cơ quan h i quan ph i ki m tra h sơ và/ho c ch ng t , s sách k toán .v.v. (ki m tra h sơ, i chi u tính th ng nh t, h p l c a b h sơ, ch ng t thanh toán ti n hàng, phi u xu t kho, nh p kho, nh m c tiêu hao nguyên li u v t tư, n u có nghi ng thì th c hi n ti p các bư c như ki m tra ch ng t s sách k toán, vi c h ch toán k toán t i ơn v , ki m tra th c t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ơn v , ki m tra xác minh i chi u các giao d ch kinh doanh v i các t ch c, cá nhân liên quan xác nh s ti n thu ư c hoàn), như hư ng d n t i Thông tư hư ng d n hi n hành v qu n lý thu c a B Tài chính. Bư c 5: Tri n khai th c hi n Quy t nh hoàn thu , không thu thu , lưu hành văn b n a. Sau khi Lãnh o ký Quy t nh xét hoàn thu , không thu thu ho c công văn thông báo b sung h sơ ho c thông báo không thu c i tư ng xét hoàn thu , không thu thu , công ch c ư c giao nhi m v gi i quy t h sơ chuy n các văn b n ã ư c Lãnh o ký n b ph n văn thư l y s , óng d u ban hành văn b n theo quy nh. Vi c qu n lý, lưu hành văn b n i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý văn b n i. b. Trư ng h p thu c i tư ng hoàn thu , không thu thu và ã có Quy t nh hoàn thu , không thu thu , h sơ g c lưu t i ơn v (thu c thNm quy n c a Chi C c H i quan a phương), công ch c ư c giao nhi m v ph i ki m tra trên m ng theo dõi n thu xác nh tình tr ng n thu c a ngư i n p thu , xác nh tính chính xác c a s ti n thu ngh hoàn, s ti n thu ngh không thu và tùy t ng trư ng h p c th x lý như sau: b1. N u ngư i n p thu không còn n ti n thu , ti n ph t quá h n, cư ng ch trên toàn qu c, thì thanh kho n s ti n thu ã ư c hoàn thu , không thu thu và óng d u hàng hóa ư c xét hoàn thu , không thu thu lên b n g c t khai h i quan do ngư i n p thu lưu theo m u dư i ây: M u d u xét hoàn thu , không thu thu “Hàng hóa ư c xét hoàn thu … ng, (không thu thu … ng) theo Quy t nh s … ngày … tháng … năm … c a Chi c c/C c H i quan …”.
 11. Sau khi ã thanh kho n, công ch c h i quan ư c giao nhi m v sao l i t khai h i quan g c ã thanh kho n lưu vào h sơ hoàn thu và tr l i t khai h i quan g c cho ngư i n p thu . Trư ng h p t khai ph i thanh kho n nhi u l n thì l p b ng kê theo dõi m i l n hoàn thu (không thu thu ) và ghi rõ trên b ng kê s ti n hoàn thu (không thu thu ) c a t ng l n ã hoàn thu ho c không thu thu ; L n làm th t c hoàn thu (không thu thu ) cu i cùng s óng d u hoàn thu (không thu thu ) trên t khai g c, sao l i t khai h i quan g c ã thanh kho n lưu vào h sơ hoàn thu và tr l i t khai h i quan g c cho ngư i n p thu như trư ng h p thanh kho n 1 l n nêu trên. b2. N u ngư i n p thu còn n ti n thu quá h n, ti n ph t t i ơn v ho c ngư i n p thu có văn b n yêu c u ngh bù tr s ti n thu ư c hoàn vào s ti n thu , ti n ph t ph i n p m i phát sinh, thì th c hi n thanh kho n s ti n thu ã ư c hoàn thu , không thu thu và óng d u hàng hóa ư c xét hoàn thu , không thu thu lên b n g c t khai h i quan ho c l p b ng kê theo dõi (n u t khai ph i thanh kho n nhi u l n) như nêu trên và bù tr thu theo quy nh. b3. N u ngư i n p thu còn n ti n thu quá h n, ti n ph t nh ng ơn v h i quan khác thì có văn b n thông báo cho ơn v h i quan nơi ngư i n p thu còn n ti n thu quá h n, ti n ph t ơn v h i quan ó có văn b n nh thu h và L nh thu ngân sách ho c ngư i n p thu có văn b n ngh bù tr s ti n thu ư c hoàn vào s ti n thu , ti n ph t ph i n p nh ng ơn v h i quan ó. Trên cơ s văn b n nh thu h và L nh thu ngân sách c a ơn v h i quan nơi ngư i n p thu còn n ti n thu quá h n, ti n ph t ho c văn b n ngh bù tr s ti n thu ư c hoàn vào s ti n thu , ti n ph t ph i n p c a doanh nghi p ó, công ch c h i quan ư c phân công x lý làm th t c bù tr thu , thu h thu theo quy nh và th c hi n thanh kho n s ti n thu ã ư c hoàn thu , không thu thu , óng d u hàng hóa ư c xét hoàn thu , không thu thu lên b n g c t khai h i quan, l p b ng kê theo dõi (n u t khai ph i thanh kho n nhi u l n) như i m b1 nêu trên. c. Trư ng h p thu c i tư ng hoàn thu , không thu thu và ã có Quy t nh hoàn thu , gi y ngh hoàn thu , không thu thu , h sơ g c không lưu t i ơn v (n u thu c thNm quy n c a C c H i quan a phương), thì C c H i quan a phương có trách nhi m g i 01 b n chính Quy t nh xét hoàn thu , gi y ngh hoàn thu , không thu thu cho Chi c c H i quan nơi làm th t c h i quan Chi c c i chi u, thanh kho n tương t như trư ng h p Chi c c H i quan a phương th c hi n xét hoàn thu , không thu thu theo quy nh t i i m b bư c này và lưu vào h sơ g c c a lô hàng theo quy nh. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Ng c Túc C C/CHI C C ……. Phòng/ i: Công ch c PHI U XU T (V vi c ………………………..) N i dung báo cáo, xu t
 12. Ý ki n ch o c a lãnh o Phòng/ i Ngày tháng năm NGƯ I XU T Ý ki n ch o c a lãnh o C c/Chi c c
Đồng bộ tài khoản