Quyết định số 2438/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 2438/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2438/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2438/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2438/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2438/2002/Q -BGTVT NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2002 V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH THANH HOÁ VÀ KHU V CTRÁCH NHI M C A C NG V THANH HOÁ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm l990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá t i Công văn s 1106/UB-CN ngày 16 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a V trư ng V pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Thanh Hóa bao g m: - Vùng nư c trư c c u c ng L Môn, c ng nhà máy xi măng Nghi Sơn và c ng thương m i Nghi Sơn. - Vùng nư c c a tuy n lu ng hàng h i, vùng neo u chuy n t i, tránh bão thu c khu v c c ng L Môn, c ng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và c ng Thương m i Nghi Sơn. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Thanh Hoá ư c tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, n m trong gi i h n như sau: 1. Khu v c c ng L Môn: a. V phía bi n: là vùng nư c ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m có to sau: A1. 190 47, 2 N; 105055 ,4E A2. 190 49, 5 N; 105058 ,0E
  2. A3. 190 49, 5 N; 106000 ,0E A4. 190 46, 6 N; 106000 ,0E A5. 190 46, 6 N; 105054 ,8E b. V phía t li n: là vùng nư c ư c tính t gi i h n hai i m A1 - A5 quy nh l i i m a Kho n 1 c a i u này và n i ti p vùng nư c ch y d c theo hai b sông Cái và sông Mã khi m c nư c thu tri u l n nh t n cách c u Hoàng Long 200 mét v phía h lưu. 2. Khu v c c ng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và c ng Thương m i Nghi Sơn: là vùng nư c ư c tính t m c nư c thu tri u l n nh t ch y d c theo b bi n, ư c gi i h n v phía b c b i vĩ tuy n 19022', 2 N và phía Nam b i vĩ tuy n l90 16', 5N; phía ông ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m có to : - B1: l90 16', 5 N; 1050 53', 2E; - B2 - Hòn Sô: l90 20', 2 N; 1050 53', 1E; - B3 - Hòn B ng: l90 21', 5 N; 1050 52', 2E; - B4 - Hòn Vàng: l90 22', 2 N; 1050 54', 2E; i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho tàu lhuy n vào ra các c ng bi n thu c a ph n t nh Thanh Hóa ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: a. i v i c ng L Môn: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to : l9047', 6 N; l05057',8E. b. i v i c ng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và c ng Thương m i Nghi Sơn: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to : l9019', 2 N; l05052',2E. 2. Vùng neo u chuy n t i và tránh bão: a. i v i c ng L Môn: t i các v trí do Giám c C ng v Thanh hóa ch nh trên cơ s th c t v th i ti t, sóng gió, thu tri u t i khu v c, m b o an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. b. i v i c ng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và c ng Thương m i Nghi Sơn: là vùng nư c phía Tây Nam Hòn Mê ư c gi i h n b i các o n th ng n i nh ng i m B2, B3,B4, B5. i m B5 có to :. B5 - Hòn ót: l9020', 8 N; l05055',8E
  3. 3. Ngoài vùng nư c quy nh t i kho n 1 và Kho n 2 c a i u này, các vùng neo u khác do Giám c c ng v 'Ihanh Hóa quy nh sau khi có s ch p thu n c a C c trư ng C c hàng h i Vi t Nam. i u 4. C ng v Thanh Hóa có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam, Quy t nh s 639/TTg ngày 12/08/1997 c a Th tư ng Chính ph v t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a C ng v Hàng h i và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan i v i các ho t d ng hàng h i trong vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Thanh Hoá. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c các c ng bi n quy nh t i i u 2, i u 3 c a Quy t nh này, C ng v Thanh Hóa còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Thanh Hóa theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 935/Q -PCVT ngày 17 tháng 5 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v công b vùng nư c c ng Thanh Hóa và khu v c trách nhi m c a C ng v Thanh Hóa và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i Thanh Hoá, Giám c C ng v Thanh Hóa, th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản