Quyết định số 244/2000/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 244/2000/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 244/2000/QĐ-BKHCNMT về việc bổ sung căn cứ kiểm tra của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 244/2000/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 244/2000/QĐ- Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2000 BKHCNMT QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG CĂN CỨ KIỂM TRA CỦA DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường) BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990; Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường; Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung căn cứ kiểm tra vào Mục 2 - Các mặt hàng xuất khẩu đối với nhóm hàng 0307 - Động vật thân mềm, có mai của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ- KHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau: Động vật thân mềm, có 0307 mai... - Mực đông lạnh TCVN 2644-93 0307.41 (chỉ tiêu vi sinh) - Mực nang phi lê ăn liền 28TCN 104:1997 30307.31 đông lạnh (chỉ tiêu vi sinh) - Nhuyễn thể hai vỏ đông 28TCN 105:199 lạnh xuất khẩu (chỉ tiêu vi sinh, DSP.PSP, hàm lượng
  2. kim loại nặng) Điều 2. Các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục nói ở Điều 1 và các Cơ quan Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Cơ quan Nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - VPCP; - Các Bộ QLCN; - UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổng cục Hải quan; - Công báo; - Lưu VP, TĐC. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản