intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC

Chia sẻ: So Huc Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:66

0
2
lượt xem
0
download

Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  THÔN ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 2460/QĐ­BNN­PC Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC  THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2019 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 11 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ­CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến ngày  31/5/2019 gồm 427 văn bản (có Danh mục kèm theo). Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.   KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG ­ Như Điều 3; ­ Lãnh đạo Bộ; ­ Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT; ­ Lưu: VT, PC.(30)
 2. Hà Công Tuấn   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[1] THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ  NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY  31/5/2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2460/QĐ­BNN­PC ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông   nghiệp và Phát triển nông thôn) Số, ký hiệu; ngày,  Thời  Tên loại  STT tháng, năm ban  Tên gọi của văn bản điểm có  Ghi chú văn bản hành văn bản hiệu lực 1. Luật 31/2018/QH14 ngày Luật Trồng trọt 01/01/2020Có hiệu lực từ  19/11/2018 ngày  01/01/2020 2. Pháp  15/2004/PL­U  Pháp lệnh giống cây  01/07/2004Hết hiệu lực  lệnh BTVQH11 ngày  trồng từ ngày  24/3/2004 01/01/2020 3. Nghị  88/2010/NĐ­CP  Quy định chi tiết, hướng  1/10/2010   định ngày 16/08/2010 dẫn thi hành một số  điều của Luật Sở hữu trí  tuệ và Luật sửa đổi, bổ  sung một số điều của  Luật Sở hữu trí tuệ về  quyền đối với giống cây  trồng 4. Nghị  98/2011/NĐ­ Sửa đổi, bổ sung một số 15/12/2011  định CP[2]ngày  điều các Nghị định về  26/10/2011 nông nghiệp 5. Nghị  35/2015/NĐ­CP  Về quản lý, sử dụng đất  01/7/2015   định ngày 13/4/2015 trồng lúa 6. Nghị  31/2016/NĐ­CP[3]  Quy định xử phạt vi  25/6/2016   định ngày 06/5/2016 phạm hành chính trong  lĩnh vực giống cây trồng,  bảo vệ và kiểm dịch  thực vật. 7. Nghị  02/2017/NĐ­CP[4]  Về cơ chế, chính sách  25/02/2017  định ngày 09/01/2017 hỗ trợ sản xuất nông  nghiệp để khôi phục sản  xuất vùng bị thiệt hại do  thiên tai dịch bệnh 8. Quyết  01/2012/QĐ­TTg[5]  Về một số chính sách hỗ 25/02/2012 
 3. định của ngày 09/01/2012 trợ việc áp dụng Quy  Thủ  trình thực hành sản xuất  tướng  nông nghiệp tốt trong  Chính  nông nghiệp, lâm nghiệp  phủ và thủy sản. 9. Thông tư 42/2013/TTLT­ Hướng dẫn thực hiện  29/11/2013  liên tịch BNNPTNT­ BTC­ Quyết định số  BKHĐT[6] ngày  01/2012/QĐ­TTg ngày  16/10/2013 9/01/2012 của Thủ  tướng Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ  việc áp dụng Quy trình  thực hành sản xuất nông  nghiệp tốt trong nông  nghiệp, lâm nghiệp và  thủy sản. 10. Thông tư21/2009/TT­BNN  Ban hành "Danh mục bổ  8/6/2009   ngày 24/04/2009 sung giống cây trồng  được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam". 11. Thông tư40/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  9/7/2009   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  09/07/2009 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam". 12. Thông tư41/2009/TT­ Quy định về quản lý và  23/8/2009   BNNPTNT ngày  sử dụng mẫu giống cây  09/07/2009 trồng. 13. Thông tư42/2009/TT­ Quy định về quản lý sản 24/08/2009Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  xuất, kinh doanh và sử  một phần 10/07/2009 dụng hạt giống lúa siêu  nguyên chủng, nguyên  chủng, xác nhận, giống  lúa bố mẹ lúa lai và hạt  lai F1. 14. Thông tư61/2009/TT­ Ban hành “Danh mục bổ  9/11/2009   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  25/09/2009 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam” 15. Thông tư72/2009/TT­ Ban hành danh mục loài  1/1/2010   BNNPTNT ngày  cây trồng biến đổi gen  17/11/2009 được phép khảo nghiệm  đánh giá rủi ro đối với  đa dạng sinh học và môi  trường cho mục đích làm  giống cây trồng ở Việt  Nam.
 4. 16. Thông tư84/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  12/2/2010   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  29/12/2009 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam". 17. Thông tư11/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  24/4/2010   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  10/3/2010 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam" 18. Thông tư22/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  21/5/2010   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  6/4/2010 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam" 19. Thông tư30/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  25/6/2010   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  11/05/2010 được phép sản xuất kinh  doanh ở Việt Nam" 20. Thông tư32/2010/TT­ Quy định về chỉ định và  31/7/2010 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  quản lý hoạt động  một phần 17/06/2010 người lấy mẫu, người  kiểm định, phòng kiểm  nghiệm, tổ chức chứng  nhận chất lượng giống,  sản phẩm cây trồng và  phân bón. 21. Thông tư34/2010/TT­ Ban hành Danh mục bổ  06/8/2010   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  23/6/2010 được phép sản xuất,  kinh doanh và sử dụng ở  Việt Nam 22. Thông tư49/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  08/10/2010Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng,  một phần 24/08/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh và sử  dụng ở Việt Nam" 23. Thông tư65/2010/TT­ Ban hành Danh mục bổ  20/12/2010Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng,  một phần 05/11/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh, sử  dụng và Danh mục  thuốc thú y, vắc xin, chế  phẩm sinh học, vi sinh  vật, hóa chất dùng trong  thú y được phép lưu  hành tại Việt Nam 24. Thông tư70/2010/TT­ Ban hành Danh mục bổ  22/01/2011Hết hiệu lực 
 5. BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng,  một phần 08/12/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh và sử  dụng tại Việt Nam 25. Thông tư17/2011/TT­ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ  21/05/2011Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  một số quy định về thủ  một phần 06/04/2011 tục hành chính trong lĩnh  vực trồng trọt theo Nghị  quyết 57/NQ­CP ngày  15/12/2010 26. Thông tư30/2011/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  4/6/2011   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  20/04/2011 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 27. Thông tư41/2011/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  17/7/2011   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  02/06/2011 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 28. Thông tư45/2011/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  24/12/2011  BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về chất  24/06/2011 lượng giống cây trồng 29. Thông tư47/2011/TT­ Hướng dẫn thực hiện  01/07/2011Hết hiệu lực  BNNPTNT[7] ngày  thí điểm bảo hiểm nông  một phần 29/6/ 2011 nghiệp trong trồng trọt,  chăn nuôi, nuôi thủy sản  theo Quyết định số  315/QĐ­TTg ngày 01  tháng 3 năm 2011 của  Thủ tướng Chính phủ 30. Thông tư48/2011/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  05/01/2012  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về khảo  05/07/2011 nghiệm giống cây trồng 31. Thông tư51/2011/TT­ Ban hành danh mục bổ  10/09/2011  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  27/07/2011 được phép sản xuất,  kinh doanh tại Việt Nam 32. Thông tư64/2011/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  18/11/2011  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  04/10/2011 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 33. Thông tư67/2011/TT­ Ban hành quy chuẩn  17/04/2012  BNNPTNT ngày  quốc gia về khảo  17/10/2011 nghiệm giống cây trồng 34. Thông tư09/2012/TT­ Ban hành “Danh mục bổ  31/03/2012  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng 
 6. 15/02/2012 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam” 35. Thông tư12/2012/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  15/04/2012  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  01/03/2012 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 36. Thông tư17/2012/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  02/06/2012  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  18/04/2012 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 37. Thông tư18/2012/TT­ Quy định về quản lý sản 10/06/2012  BNNPTNT ngày  xuất kinh doanh giống  26/04/2012 cây công nghiệp và cây  ăn quả lâu năm 38. Thông tư21/2012/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  20/07/2012  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  05/06/2012 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 39. Thông tư24/2012/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  19/12/2012  BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về khảo  19/06/2012 nghiệm giống cây trồng 40. Thông tư44/2012/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  26/10/2012  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  11/09/2012 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam" 41. Thông tư53/2012/TT­ Ban hành Danh mục sản  12/12/2012  BNNPTNT[8] ngày  phẩm nông nghiệp, thủy  26/10/2012 sản được hỗ trợ theo  Quyết định số  01/2012/QĐ­TTg ngày  9/1/2012 của Thủ tướng  Chính phủ về một số  chính sách hỗ trợ việc áp  dụng Quy trình thực  hành sản xuất nông  nghiệp tốt trong nông  nghiệp, lâm nghiệp và  thủy sản 42. Thông tư06/2013/TT­ Ban hành Danh mục bổ  08/03/2013  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  22/01/2013 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam 43. Thông tư07/2013/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  22/07/2013  BNNPTNT[9] ngày  thuật quốc gia đối với  22/01/2013 rau, quả, chè búp tươi 
 7. đủ điều kiện bảo đảm  an toàn thực phẩm trong  quá trình sản xuất, sơ  chế 44. Thông tư16/2013/TT­ Hướng dẫn về bảo hộ  13/04/2013  BNNPTNT ngày  quyền đối với giống cây  28/02/2013 trồng 45. Thông tư21/2013/TT­ Ban hành Danh mục  1/6/2013 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  thuốc bảo vệ thực vật  một phần 17/04/2013 được phép sử dụng, hạn  chế sử dụng, cấm sử  dụng và Danh mục bổ  sung giống cây trồng  được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam 46. Thông tư33/2013/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  21/12/2013  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về Khảo  21/06/2013 nghiệm giống cây trồng. 47. Thông tư49/2013/TT­ Hướng dẫn tiêu chí xác  1/2/2014   BNNPTNT ngày  định vùng sản xuất  19/11/2013 trồng trọt tập trung đủ  điều kiện an toàn thực  phẩm 48. Thông tư05/2014/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  10/8/2014   BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia lĩnh vực  10/2/2014 trồng trọt 49. Thông tư29/2014/TT­ Sửa đổi, bổ sung Điều 7  20/10/2014  BNNPTNT[10] ngày  Thông tư số  5/9/2014 23/2010/TT­BNNPTNT  về công nhận tiến bộ kỹ  thuật công nghệ sinh  học của ngành Nông  nghiệp và Phát triển  nông thôn 50. Thông tư47/2014/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  11/6/2015   BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về điều  11/12/2014 kiện trồng, chăm sóc cao  su kiến thiết cơ bản ở  miền núi phía Bắc 51. Thông tư54/2014/TT­ Quy định về công nhận  12/2/2015   BNNPTNT  ngày  các tiêu chuẩn thực hành  [11] 30/12/2014 nông nghiệp tốt khác  cho áp dụng để được  hưởng chính sách hỗ trợ  trong nông nghiệp, lâm 
 8. nghiệp, thủy sản 52. Thông tư01/2015/TT­ Ban hành Danh mục bổ  9/3/2015   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  22/1/2015 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam 53. Thông tư28/2015/TT­ Danh mục loài cây trồng  29/9/2015   BNNPTNT ngày  được bảo hộ 14/8/2015 54. Thông tư46/2015/TT­ Quy định về chứng nhận  28/1/2016   BNNPTNT ngày  hợp quy, công bố hợp  15/12/2015 quy giống cây trồng 55. Thông tư19/2016/TT­ Hướng dẫn chi tiết điều  10/8/2016   BNNPTNT ngày  4 Nghị định số  27/6/2016 35/2015/NĐ­CP ngày  13/4/2015 về quản lý sử  dụng đất trồng lúa 56. Thông tư28/2016/TT­ Ban hành Danh mục bổ  10/9/2016   BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  27/7/2016 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam 57. Thông tư11/2017/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số  18/7/2017 Hết hiệu lực  BNNPTNT  ngày  điều của các văn bản  [12] một phần 29/5/2017 quy phạm pháp luật có  liên quan đến chức năng,  nhiệm vụ của các đơn vị  thuộc Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn 58. Thông tư19/2017/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số 25/12/2017  BNNPTNT ngày  điều của Thông tư số  9/11/2017 19/2016/TT­BNNPTNT  ngày 27/6/2016 về việc  hướng dẫn chi tiết Điều  4 Nghị định số  35/2015/NĐ­CP ngày 13  tháng 4 năm 2015 về  quản lý sử dụng đất  trồng lúa và hướng dẫn  chuyển đổi cơ cấu cây  trồng trên đất trồng lúa  sang trồng cây lâu năm  theo quy định tại Nghị  định số 01/2017/NĐ­CP  ngày 06/01/2017 của  Chính phủ về sửa đổi,  bổ sung một số nghị  định quy định chi tiết thi 
 9. hành Luật Đất đai. 59. Thông tư06/2018/TT­ Sửa đổi Thông tư số  06/8/2018   BNNPTNT ngày  48/2012/TT­BNNPTNT  21/6/2018 ngày 26/9/2012 của Bộ  Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn quy định  về chứng nhận sản  phẩm thủy sản, trồng  trọt, chăn nuôi được sản  xuất, sơ chế phù hợp  với Quy trình thực hành  sản xuất nông nghiệp  tốt. 60. Thông tư14/2018/TT­ Ban hành Danh mục sản  01/01/2019  BNNPTNT ngày  phẩm, hàng hóa có khả  29/10/2018 năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản  lý của Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn 61. Thông tư15/2018/TT­ Ban hành Bảng mã số  01/01/2019  BNNPTNT  ngày  HS đối với Danh mục  [13] 29/10/2018 hàng hóa thuộc phạm vi  quản lý của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển  nông thôn 62. Thông tư01/2019/TT­ Ban hành Danh mục bổ  05/03/2019  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng  18/01/2019 được phép sản xuất,  kinh doanh ở Việt Nam 63. Quyết  58/2004/QĐ­BNN  Ban hành danh mục  13/12/2004  định ngày 4/11/2004 giống cây trồng chính 64. Quyết  69/2004/QĐ­BNN  Ban hành danh mục  28/12/2004  định ngày 12/3/2004 giống cây trồng quý  hiếm cấm xuất khẩu 65. Quyết  74/2004/QĐ­BNN  Ban hành Danh mục bổ  19/1/2005 Hết hiệu lực  định ngày 16/12/2004 sung giống cây trồng  một phần được phép sản xuất kinh  doanh 66. Quyết  40/2005/QĐ­BNN  Điều chỉnh, bổ sung  14/6/2006   định ngày 22/5/2006 Quyết định số  74/2004/QĐ­BNN ngày  16/12/2004 Ban hành  Danh mục bổ sung  giống cây trồng được  phép sản xuất kinh 
 10. doanh 67. Quyết  79/2005/QĐ­BNN  Ban hành quy định về  15/1/2006   định ngày 5/12/2005 trao đổi quốc tế nguồn  gen cây trồng quý hiếm 68. Quyết  80/2005/QĐ­BNN  Ban hành Danh mục  15/1/2006   định ngày 12/5/2005 nguồn gen cây trồng quý  hiếm cần bảo tồn. 69. Quyết  103/2006/QĐ­BNN  Về việc ban hành Danh  13/12/2006  định ngày 14/11/2006 mục bổ sung giống cây  trồng được phép sản  xuất kinh doanh 70. Quyết  47/2007/QĐ­BNN  Danh mục bổ sung  8/7/2007   định 29/05/2007 giống cây trồng được  phép sản xuất kinh  doanh. 71. Quyết  95/2007/QĐ­BNN  Ban hành Quy định về  22/12/2007Hết hiệu lực  định ngày 27/11/2007 công nhận giống cây  một phần trồng nông nghiệp mới. 72. Quyết  35/2008/QĐ­BNN  Ban hành Quy định về  06/03/2008  định ngày 15/02/2008 quản lý sản xuất giống  cây trồng nông hộ. 73. Quyết  50/2008/QĐ­BNN  Ban hành Danh mục bổ  24/4/2008   định ngày 02/04/2008 sung giống cây trồng  được phép sản xuất kinh  doanh. 74. Quyết  104/2008/QĐ­BNN  Ban hành Danh mục bổ  16/11/2008  định ngày 21/10/2008 sung giống cây trồng  được phép sản xuất kinh  doanh 75. Quyết  124/2008/QĐ­BNN  Ban hành Danh mục bổ  29/1/2009   định ngày 30/12/2008 sung giống cây trồng  được phép sản xuất kinh  doanh 76. Luật 41/2013/QH13 ngày Luật bảo vệ và kiểm  01/01/2015Hết hiệu lực  25/11/2013 dịch thực vật một phần 77. Nghị  116/2014/NĐ­CP  Quy định chi tiết một số  18/01/2015  định ngày 04/12/2014 điều của Luật bảo vệ và  kiểm dịch thực vật 78. Nghị  31/2016/NĐ­CP[14]  Quy định xử phạt vi  25/6/2016   định ngày 06/5/2016 phạm hành chính trong  lĩnh vực giống cây trồng,  bảo vệ và kiểm dịch  thực vật.
 11. 79. Nghị  66/2016/NĐ­CP[15]  Quy định điều kiện đầu  01/7/2016 Hết hiệu lực  định ngày 01/7/2016 tư kinh doanh về bảo vệ  một phần và kiểm dịch thực vật;  giống cây trồng; nuôi  động vật rừng thông  thường; chăn nuôi; thủy  sản; thực phẩm 80. Nghị  108/2017/NĐ­CP  Về quản lý phân bón 20/9/2017   định ngày 20/9/2017 81. Nghị  55/2018/NĐ­CP  Quy định xử phạt vi  16/4/2018   định ngày 16/4/2018 phạm hành chính trong  lĩnh vực phân bón 82. Nghị  123/2018/NĐ­CP[16]  Sửa đổi, bổ sung một số  17/9/2018   định ngày 17/9/2018 Nghị định quy định về  điều kiện đầu tư, kinh  doanh trong lĩnh vực  nông nghiệp 83. Thông tư 05/2016/TTLT­ Về hướng dẫn việc thu  30/6/2016   liên tịch BNNPTNT­BTNMT gom, vận chuyển và xử  ngày 16/5/2016 lý bao gói thuốc bảo vệ  thực vật sau sử dụng. 84. Thông tư55/2009/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  24/02/2010  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về Bảo  28/8/2009 vệ và Kiểm dịch thực  vật 85. Thông tư26/2010/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  27/10/2010  BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về Kiểm  27/4/2010 dịch và Bảo vệ thực vật 86. Thông tư71/2010/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  10/06/2011  BNNPTN ngày  thuật Quốc gia về Kiểm  10/12/2010 dịch và Bảo vệ thực vật 87. Thông tư14/2012/TT­ Hướng dẫn hồ sơ  06/07/2012  BNNPTNT ngày  nghiệp vụ kiểm dịch  27/03/2012 thực vật 88. Thông tư63/2012/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  16/06/2013  BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về Kiểm  14/12/2012 dịch và Bảo vệ thực vật 89. Thông tư32/2013/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  29/08/2013  BNNTNNT ngày  thuật Quốc gia về Kiểm  14/6/2013 dịch và Bảo vệ thực vật 90. Thông tư16/2014/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  5/11/2014   BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về Kiểm  05/6/2014 dịch và Bảo vệ thực vật 91. Thông tư30/2014/TT­ Về ban hành Danh mục  01/01/2015 
 12. BNNPTNT ngày  vật thể thuộc diện kiểm  05/9/2014 dịch thực vật; Danh mục  vật thể thuộc diện kiểm  dịch thực vật phải phân  tích nguy cơ dịch hại  trước khi nhập khẩu vào  Việt Nam. 92. Thông tư33/2014/TT­ Quy định trình tự, thủ  01/01/2015  BNNPTNT ngày  tục kiểm dịch thực vật  30/10/2014 nhập khẩu, xuất khẩu,  quá cảnh và sau nhập  khẩu vật thể thuộc diện  kiểm dịch thực vật. 93. Thông tư35/2014/TT­ Ban hành Danh mục đối  01/01/2015  BNNPTNT ngày  tượng kiểm dịch thực  31/10/2014 vật của nước Cộng hòa  xã hội Chủ nghĩa Việt  Nam. 94. Thông tư36/2014/TT­ Ban hành quy định về  01/01/2015  BNNPTNT ngày  quy trình phân tích nguy  31/10/2014 cơ dịch hại đối với vật  thể thuộc diện kiểm  dịch thực vật phải phân  tích nguy cơ dịch hại  trước khi nhập khẩu vào  Việt Nam. 95. Thông tư05/2015/TT­ Quy định về trình tự, thủ 30/03/2015  BNNPTNT ngày  tục cấp Giấy chứng  12/02/2015 nhận hành nghề xử lý  vật thể thuộc diện kiểm  dịch thực vật. 96. Thông tư21/2015/TT­ Quản lý thuốc bảo vệ  01/8/2015 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  thực vật một phần 08/6/2015 97. Thông tư30/2015/TT­ Quy định trang phục, phù 23/10/2015  BNNPTNT ngày  hiệu, cấp hiệu, biển  08/9/2015 hiệu và thẻ công chức  kiểm dịch thực vật 98. Thông tư35/2015/TT­ Quy định về kiểm dịch  30/11/2015  BNNPTNT ngày  thực vật nội địa 14/10/2015 99. Thông tư30/2017/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số 12/02/2018  BNNPTNT ngày  điều của Thông tư số  29/12/2017 33/2014/TT­BNNPTNT  ngày 30/10/2014 quy 
 13. định trình tự, thủ tục  kiểm dịch thực vật nhập  khẩu, xuất khẩu, quá  cảnh và sau nhập khẩu  vật thể thuộc diện kiểm  dịch thực vật và sửa đổi  khoản 3 Điều 2 Thông  tư số 18/2016/TT­ BNNPTNT ngày  24/6/2016 về đánh giá  môi trường chiến lược,  đánh giá tác động môi  trường do Bộ Nông  nghiệp và Phát triển  nông thôn quản lý 100. Thông tư03/2018/TT­ Ban hành Danh mục  28/3/2018 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  thuốc bảo vệ thực vật  một phần 09/02/2018 được phép sử dụng, cấm  sử dụng tại Việt Nam 101. Thông tư12/2018/TT­ Ban hành quy chuẩn kỹ  02/04/2019  BNNPTNT ngày  thuật Quốc gia về chất  05/10/2018 lượng thuốc bảo vệ  thực vật 102. Thông tư13/2018/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số 22/11/2018  BNNPTNT ngày  nội dung của thông tư  08/10/2018 03/2018/TT­BNNPTNT  ngày 9 tháng 02 năm  2018 của Bộ trưởng Bộ  Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn về ban  hành danh mục thuốc  bảo vệ thực vật được  phép sử dụng, cấm sử  dụng tại Việt Nam 103. Thông tư15/2018/TT­ Ban hành bảng mã số  01/01/2019  BNNPTNT  ngày  HS đối với Danh mục  [17] 29/10/2017 hàng hóa thuộc thẩm  quyền quản lý của Bộ  Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn 104. Thông tư34/2018/TT­ Sửa đổi Thông tư số  01/01/2019  BNNPTNT ngày  30/2017/TT­BNNPTNT  16/11/2018 ngày 29/12/2017 và  Thông tư số  20/2017/TT­BNNPTNT 105. Thông tư44/2018/TT­ Kiểm tra nhà nước về  10/02/2019 
 14. BNNPTNT ngày  an toàn thực phẩm đối  28/12/2018 với thực phẩm có nguồn  gốc thực vật xuất khẩu 106. Thông tư17/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  14/5/2009   BNNPTNT ngày  sung phân bón được  27/3/2009 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 107. Thông tư43/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  28/08/2009  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  14/7/2009 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 108. Thông tư62/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  09/11/2009  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  25/9/2009 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 109. Thông tư85/2009/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  13/02/2010  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  30/12/2009 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 110. Thông tư40/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  13/08/2010  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  29/6/2010 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 111. Thông tư49/2010/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  08/10/2010  BNNPTNT ngày  sung giống cây trồng,  24/08/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh và sử  dụng ở Việt Nam" 112. Thông tư65/2010/TT­ Ban hành Danh mục bổ  20/12/2010Hết hiệu lực  BNNPTN[18] ngày  sung giống cây trồng,  một phần; 05/11/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh, sử  dụng và Danh mục  thuốc thú y, vắc xin, chế  phẩm sinh học, vi sinh  vật, hóa chất dùng trong  thú y được phép lưu  hành tại Việt Nam 113. Thông tư70/2010/TT­ Ban hành Danh mục bổ  22/01/2011Hết hiệu lực  BNNPTN[19] ngày  sung giống cây trồng,  một phần;
 15. 08/12/2010 phân bón được phép sản  xuất, kinh doanh và sử  dụng tại Việt Nam 114. Thông tư29/2011/TT­ Ban hành Danh mục bổ  30/05/2011  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  15/4/2011 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 115. Thông tư42/2011/TT­ Ban hành Danh mục bổ  21/7/2011   BNNPTNT ngày  sung phân bón được  06/6/2011 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 116. Thông tư59/2011/TT­ Ban hành Danh mục bổ  14/10/2011  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  30/8/2011 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 117. Thông tư86/2011/TT­ Ban hành Danh mục bổ  30/01/2012  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  16/12/2011 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 118. Thông tư13/2012/TT­ Ban hành Danh mục bổ  03/05/2012  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  19/3/2012 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt NAM 119. Thông tư31/2012/TT­ Ban hành Danh mục bổ  02/09/2012  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  20/7/2012 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 120. Thông tư45/2012/TT­ Ban hành Danh mục bổ  27/10/2012  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  12/09/2012 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 121. Thông tư64/2012/TT­ Ban hành Danh mục bổ  07/02/2013  BNNPTNT ngày  sung phân bón được  24/12/2012 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam 122. Thông tư38/2013/TT­ Ban hành Danh mục bổ  23/9/2013   BNNPTNT ngày  sung phân bón được 
 16. 9/8/2013 phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng tại  Việt Nam. 123. Thông tư19/2014/TT­ Sửa đổi, bổ sung Thông  7/8/2014   BNNPTNT ngày  tư số 38/2013/TT­ 23/6/2014 BNNPTNT ngày  9/8/2013 ban hành Danh  mục bổ sung phân bón  được phép sản xuất,  kinh doanh và sử dụng  tại Việt Nam 124. Quyết  105/2008/QĐ­BNN  Ban hành "Danh mục bổ  20/11/2008  định ngày 22/10/2008 sung phân bón được  phép sản xuất, kinh  doanh và sử dụng ở Việt  Nam" 125. Luật 30/2018/QH14 ngày Luật Chăn nuôi 01/01/2020Có hiệu lực từ  19/11/2018 ngày  01/01/2020 126. Pháp  16/2004/PL­ Pháp lệnh Giống vật  01/7/2004 Hết hiệu lực  lệnh UBTVQH11 ngày  nuôi từ ngày  24/3/2004 01/01/2020 127. Nghị  66/2016/NĐ­CP[20]  Quy định điều kiện đầu  01/7/2016 Hết hiệu lực  định ngày 01/7/2016 tư kinh doanh về bảo vệ  một phần và kiểm dịch thực vật;  giống cây trồng; nuôi  động vật rừng thông  thường; chăn nuôi; thủy  sản; thực phẩm 128. Nghị  02/2017/NĐ­CP[21]  Về cơ chế, chính sách  25/02/2017  định ngày 09/01/2017 hỗ trợ sản xuất nông  nghiệp để khôi phục sản  xuất vùng bị thiệt hại do  thiên tai dịch bệnh 129. Nghị  41/2017/NĐ­CP[22]  Sửa đổi, bổ sung một số  20/5/2017 Hết hiệu lực  định ngày 05/4/2017 điều của các nghị định  một phần về xử phạt vi phạm  hành chính trong hoạt  động thủy sản; lĩnh vực  thú y, giống vật nuôi,  thức ăn chăn nuôi; quản  lý rừng, phát triển rừng,  bảo vệ rừng và quản lý  lâm sản 130. Nghị  100/2017/NĐ­CP  Sửa đổi, bổ sung một số  18/8/2047  
 17. định ngày 18/8/2017 điều của Nghị định số  39/2017/NĐ­CP ngày 04  tháng 4 năm 2017 về  quản lý thức ăn chăn  nuôi, thủy sản 131. Nghị  64/2018/NĐ­CP[23]  Quy định xử phạt vi  22/6/2018   định ngày 07/5/2018 phạm hành chính trong  lĩnh vực giống vật nuôi,  thức ăn chăn nuôi, thủy  sản 132. Nghị  123/2018/NĐ­CP[24]  Sửa đổi, bổ sung một số  17/9/2018   định ngày 17/09/2018 Nghị định quy định về  điều kiện đầu tư, kinh  doanh trong lĩnh vực  nông nghiệp 133. Quyết  10/2008/QĐ­TTg  Phê duyệt Chiến lược  11/02/2008  định của ngày 16/01/2008 phát triển chăn nuôi cả  Thủ  nước đến năm 2020 tướng  Chính  phủ 134. Quyết  01/2012/QĐ­TTg[25]  Về một số chính sách hỗ 25/02/2012  định của ngày 09/01/2012 trợ việc áp dụng Quy  Thủ  trình thực hành sản xuất  tướng  nông nghiệp tốt trong  Chính  nông nghiệp, lâm nghiệp  phủ và thủy sản 135. Quyết  50/2014/QĐ­TTg  Về chính sách hỗ trợ  01/01/2015  định của ngày 04/09/2014 nâng cao hiệu quả chăn  Thủ  nuôi nông hộ giai đoạn  tướng  2015­2020 Chính  phủ 136. Thông tư 42/2013/TTLT­ Hướng dẫn thực hiện  29/11/2013  liên tịch BNNPTNT­BTC­ Quyết định số  BKHĐT[26] ngày  01/2012/QĐ­TTg ngày  16/10/2013 9/01/2012 của Thủ  tướng Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ  việc áp dụng Quy trình  thực hành sản xuất nông  nghiệp tốt trong nông  nghiệp, lâm nghiệp và  thủy sản. 137. Thông tư92/2007/TT­BNN  Hướng dẫn thực hiện  12/12/2007Hết hiệu lực  ngày 19/11/2007 một số điều tại Quyết  một phần
 18. định 1405/QĐ­TTg ngày  16/10/2007 của Thủ  tướng Chính phủ về  điều kiện ấp trứng gia  cầm và chăn nuôi thủy  cầm 138. Thông tư04/2010/TT­ Ban Hành Quy chuẩn kỹ  15/7/2010   BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về điều  15/01/2010 kiện trại chăn nuôi lợn,  trại chăn nuôi gia cầm  an toàn sinh học 139. Thông tư02/2011/TT­ Hướng dẫn quản lý nhà  07/3/2011 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  nước về chăn nuôi một phần 21/01/2011 140. Thông tư19/2011/TT­ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ  21/5/2011 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  một số quy định về thủ  một phần 06/4/2011 tục hành chính trong lĩnh  vực chăn nuôi theo Nghị  quyết số 57/NQ­CP ngày  15 tháng 12 năm 2010 141. Thông tư43/2011/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  07/12/2011  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về khảo  07/06/2011 nghiệm, kiểm định  giống vật nuôi 142. Thông tư47/2011/TT­ Hướng dẫn thực hiện  01/07/2011Hết hiệu lực  BNNPTNT[27] ngày  thí điểm bảo hiểm nông  một phần 29/6/ 2011 nghiệp trong trồng trọt,  chăn nuôi, nuôi thủy sản  theo Quyết định số  315/QĐ­TTg ngày 01  tháng 3 năm 2011 của  Thủ tướng Chính phủ 143. Thông tư61/2011/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  12/3/2012   BNNPTNT ngày  thuật quốc gia trong lĩnh  12/9/2011 vực Thức ăn chăn nuôi 144. Thông tư72/2011/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  25/4/2012   BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về khảo  25/10/2011 nghiệm, kiểm định giống  vật nuôi 145. Thông tư06/2012/TT­ Ban hành "Danh mục bổ  17/3/2012   BNNPTNT ngày  sung nguồn gen vật nuôi  01/02/2012 quý hiếm cần được bảo  tồn" 146. Thông tư41/2012/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  16/02/2013  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về khảo 
 19. 15/08/2012 nghiệm, kiểm định  giống vật nuôi và thức  ăn chăn nuôi 147. Thông tư43/2012/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số  23/8/2012   BNNPTNT[28] ngày  điều của Thông tư  23/8/2012 47/2011/TT­BNNPTNT  ngày 29/06/2011 của Bộ  Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn hướng  dẫn thực hiện thí điểm  bảo hiểm nông nghiệp  trong trồng trọt, chăn  nuôi, nuôi thủy sản theo  Quyết định 315/QĐ­TTg  ngày 01/03/2011 của  Thủ tướng Chính phủ 148. Thông tư48/2012/TT­ Quy định về chứng nhận 10/11/2012Hết hiệu lực  BNNPTNT[29] ngày  sản phẩm thủy sản,  một phần 26/09/2012 trồng trọt, chăn nuôi  được sản xuất, sơ chế  phù hợp với Quy trình  thực hành sản xuất nông  nghiệp tốt 149. Thông tư50/2012/TT­ Bãi bỏ Quyết định số  22/11/2012  BNNPTNT[30] ngày  85/2008/QĐ­BNN ngày  08/10/2012 6/8/2008 bãi bỏ một  phần Thông tư số  50/2010/TT­BNNPTNT  ngày 30/8/2010, Thông  tư số 24/2011/TT­ BNNPTNT ngày  6/4/2011 150. Thông tư53/2012/TT­ Ban hành Danh mục sản  12/12/2012  BNNPTNT[31] ngày  phẩm nông nghiệp, thủy  26/10/2012 sản được hỗ trợ theo  Quyết định số  01/2012/QĐ­TTg ngày  9/1/2012 của Thủ tướng  Chính phủ về một số  chính sách hỗ trợ việc áp  dụng Quy trình thực  hành sản xuất nông  nghiệp tốt trong nông  nghiệp, lâm nghiệp và  thủy sản 151. Thông tư57/2012/TT­ Quy định việc kiểm tra,  22/12/2012Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  giám sát và xử lý vi  một phần
 20. 07/11/2012 phạm các chất cấm  thuộc nhóm Beta ­  agonist trong chăn nuôi 152. Thông tư31/2013/TT­ Ban hành Quy chuẩn kỹ  12/12/2013  BNNPTNT ngày  thuật quốc gia về khảo  12/06/2013 nghiệm, kiểm định lợn  giống 153. Thông tư35/2013/TT­ Quy định tạm thời về  06/9/2013 Hết hiệu lực  BNNPTNT ngày  quản lý nuôi chim yến một phần 01/7/2016 154. Thông tư14/2014/TT­ Ban hành Danh mục  05/6/2014   BNNPTNT ngày  giống vật nuôi cao sản 28/4/2014 155. Thông tư28/2014/TT­ Ban hành Danh mục hóa  20/10/2014  BNNPTNT ngày  chất, kháng sinh cấm  04/9/2014 nhập khẩu, sản xuất,  kinh doanh và sử dụng  trong thức ăn chăn nuôi  gia súc, gia cầm tại Việt  Nam 156. Thông tư54/2014/TT­ Quy định về công nhận  12/2/2015    ngày các tiêu chuẩn thực hành  [32] BNNPTNT nông nghiệp tốt khác  30/12/2014 cho áp dụng để được  hưởng chính sách hỗ trợ  trong nông nghiệp, lâm  nghiệp, thủy sản 157. Thông tư09/2015/TT­ Hướng dẫn thực hiện  20/4/2015   BNNPTNT ngày  điểm a khoản 1 Điều 6  03/3/2015 Quyết định số  50/2014/QĐ­TTg ngày  04 /9/2014 của Thủ  tướng Chính phủ về  chính sách hỗ trợ nâng  cao hiệu quả chăn nuôi  nông hộ giai đoạn 2015­ 2020. 158. Thông tư42/2015/TT­ Ban hành Danh mục bổ  16/11/2015  BNNPTNT ngày  sung hóa chất, kháng  16/11/2015 sinh cấm nhập khẩu,  sản xuất, kinh doanh và  sử dụng trong thức ăn  chăn nuôi gia súc, gia  cầm tại Việt Nam 159. Thông tư01/2016/TT­ Sửa đổi, bổ sung một số 15/02/2016 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản