Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
71
lượt xem
14
download

Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2468/1999/QĐ-BYT về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2468/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2468/1999/Q - BYT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B N "QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ I Y T D PHÒNG THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c vào Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a Liên B Y t - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Y t d phòng; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Y t d phòng thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i Y t d phòng thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, V trư ng v T ch c cán b , V trư ng V Y t d phòng- B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký) QUY NNH
 2. CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ I Y T D PHÒNG THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2468/1999/Q -BYT ngày 17 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) A/ TRUNG TÂM Y T D PHÒNG THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG: I. VN TRÍ, CH C NĂNG: Trung tâm Y t d phòng thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) là ơn v s nghi p thu c S Y t , có ch c năng tham mưu và t ch c th c hi n công tác Y t d phòng trên a bàn t nh. Trung tâm Y t d phòng là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1- Căn c vào k ho ch phát tri n s nghi p y t c a t nh, ch o c a B Y t và tình hình th c t t i a phương xây d ng k ho ch Y t d phòng trình lãnh o S Y t và tri n khai th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2- Qu n lý và t ch c th c hi n toàn di n công tác Y t d phòng trên a bàn, bao g m: Phòng ch ng d ch b nh, v sinh môi trư ng, v sinh lao ng, phòng ch ng s t rét, phòng ch ng bư u c , phòng ch ng AIDS, ki m d ch y t ..., ti n hành i u tra, n m tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch có k ho ch phòng ch ng c th , k p th i. 3- Th c hi n công tác ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 4- Ch o và t ch c th c hi n các Chương trình thu c lĩnh v c Y t d phòng, t ng k t, ánh giá hi u qu c a t ng Chương trình, th c hi n vi c l ng ghép các Chương trình t i cơ s t hi u qu cao trong quá trình th c hi n. 5- Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông-Giáo d c s c kho c a t nh xây d ng k ho ch, n i dung, ch o và t ch c th c hi n công tác truy n thông, giáo d c s c kho , phòng ch ng d ch b nh cho nhân dân. 6- Tham gia ào t o và ào t o l i v Y t d phòng theo k ho ch c a a phương và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác. 7- Qu n lý, t ch c th c hi n và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a Nhà nư c và các Chương trình như kinh phí, thu c, v t tư... thanh quy t toán k p th i và úng quy nh c a Nhà nư c và c a Ngành. 8- Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v Y t d phòng, áp d ng nh ng ti n b khoa h c nh m áp ng các yêu c u thi t th c c a a phương.
 3. 9- T ch c th c hi n các d ch v Y t d phòng. Thu phí và l phí Y t d phòng theo qui nh. 10- Th c hi n các ch báo cáo theo qui nh. 11- Th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n khác do S Y t giao. III. T CH C B MÁY: 1- T ch c: 1.1- Lãnh o Trung tâm: Giám c và 2 Phó Giám c giúp vi c có trình t bác s chuyên khoa c p I ho c th c s tr lên. 1.2- Các phòng ch c năng: - Phòng K ho ch - Tài v - Phòng Hành chính - T ch c 1.3- Các khoa chuyên môn: - Khoa D ch t - Khoa Y t lao ng - Khoa S c kho môi trư ng - Khoa Ki m nghi m Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm - Khoa S t rét - Bư u c - Khoa Phòng ch ng AIDS - Khoa Ki m d ch Y t Biên gi i - Khoa Xét nghi m 2- nh m c lao ng: Theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c 3- Nhi m v c a t ng Khoa, Phòng: 3.1- Phòng K ho ch - Tài v : - Xây d ng K ho ch t ng h p năm, quý, tháng c a Trung tâm. T ch c sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu rút kinh nghi m vi c th c hi n các k ho ch ó. - N m tình hình các m t ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin, th ng kê báo cáo s li u c a các Trung tâm Y t tuy n huy n, làm báo cáo lên tuy n trên, ch u trách
 4. nhi m v s li u ã báo cáo, th c hi n nghiêm túc ch báo cáo theo quy nh c a B . - Qu n lý và c p phát kinh phí, v t tư theo k ho ch ã ư c duy t, ch u trách nhi m quy t toán theo qui nh. - D trù k ho ch mua s m v t tư, hoá ch t , thu c men... - Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác ào t o b i dư ng nghi p v cho cán b t i Trung tâm và tuy n dư i. 3.2- Phòng Hành chính - T ch c: - Ch u trách nhi m toàn b các công vi c hành chính c a Trung tâm, mua s m v t tư, trang thi t b ... theo k ho ch ã ư c duy t ph c v cho các ho t ng c a Trung tâm. - Qu n lý v t tư, tài s n, i u ng phương ti n theo k ho ch c a Giám c Trung tâm. - Qu n lý và tham mưu cho Giám c Trung tâm v công tác t ch c cán b , th c hi n các ch chính sách liên quan n công tác y t d phòng theo ch c a Nhà nư c và quy nh c a B Y t . - Ph i h p t ch c các l p h i th o, t p hu n theo k ho ch hàng năm. 3.3- Khoa D ch t : - Qu n lý tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch trong a phương. Thư ng xuyên i u tra, giám sát, phát hi n d ch, n m ch c tình hình b nh truy n nhi m, trên cơ s ó l p các k ho ch phòng ch ng và ki m soát b nh m t cách ch ng cho a phương. - T ch c và ch o th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch khNn c p khi d ch x y ra. Th c hi n và ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo theo qui nh. Các thông tin báo cáo ph i m b o y , chính xác, k p th i. - Xác minh k p th i tác nhân gây ra các b nh truy n nhi m gây d ch, c bi t là các b nh t , d ch h ch, ng c... có k ho ch ch ng phòng ch ng có hi u qu . K t h p v i các cơ s khám, ch a b nh tri n khai các bi n pháp báo cáo d ch, cách ly, i u tr , c p c u, t ch c i u tr t i d ch, x lý d ch nh m bao vây d p t t d ch nhanh chóng, h n ch t vong. - T ch c qu n lý d ch, theo dõi di n bi n tình hình d ch b nh, thu th p thông tin, s li u, th ng kê báo cáo, l p b n , bi u d ch t , lưu tr s li u... - L p k ho ch ào t o, hu n luy n cho tuy n trư c v d ch t , tri n khai các d án nghiên c u ph c v cho công tác phòng ch ng d ch và qu n lý d ch t t i a phương.
 5. - Xây d ng k ho ch v t tư phòng ch ng d ch bao g m thu c men, hoá ch t, phương ti n trang b chuyên dùng ... áp ng nhu c u s d ng thư ng xuyên và chi vi n cho tuy n trư c. - T ch c th c hi n các bi n pháp sát khuNn, tNy u , di t côn trùng, di t chu t... Giám sát thư ng xuyên các véc tơ truy n b nh d báo nguy cơ d ch có liên quan n véc tơ truy n b nh và có k ho ch d phòng trư c. - Tri n khai th c hi n các chương trình, d án phòng ch ng b nh nhi m khuNn. 3.4- Khoa Y t lao ng: - Giám sát môi trư ng lao ng, ki m soát các y u t c h i (b i, hơi, khí c, ti ng n, rung, ánh sáng, vi khí h u trong môi trư ng lao ng vv...), các i u ki n lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m có nguy cơ x y ra tai n n, cùng các cơ quan ch c năng có bi n pháp kh c ph c, c i thi n i u ki n lao ng - Qu n lý m ng lư i y t cơ s nhà máy, xí nghi p, công, nông, lâm trư ng... thu c các B , Ngành và các thành ph n kinh t óng t i a phương. Hư ng d n các n i dung v sinh lao ng, chăm sóc s c kho ban u i v i ngư i lao ng. - T ch c khám s c kho nh kỳ, khám phát hi n b nh ngh nghi p và tham gia giám nh b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. Qu n lý s c kho ngư i lao ng, l p h sơ s c kho , phân lo i s c kho , th ng kê tình hình b nh ngh nghi p, t l b nh t t, tai n n lao ng c a các ơn v s n xu t óng t i a phương. - T ch c phòng khám b nh ngh nghi p. - Quan h , h p ng v i Trung tâm Y t lao ng các Ngành, các T p oàn, Liên hi p xí nghi p ki m soát, qu n lý tình hình ô nhi m môi trư ng c a các ơn v s n xu t óng trên lãnh th a phương cùng có bi n pháp kh ng ch , gi i quy t ô nhi m môi trư ng. - Ki m tra, thNm nh các hoá ch t theo danh m c qui nh, tuyên truy n giáo d c các bi n pháp ch ng nhi m c hoá ch t. Qu n lý tình hình s d ng các hoá ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và hư ng d n s lý ban u khi b nhi m c. - T ch c và th c hi n công tác ào t o cho cán b chuyên khoa và các i tư ng khác. - Tham gia nghiên c u kh ng ch t l m c các b nh ngh nghi p và xác nh b xung vào danh m c b nh ngh nghi p. 3.5- Khoa S c kh e môi trư ng và Y t trư ng h c: - Qu n lý v sinh ngu n nư c u ng, thư ng xuyên ki m tra, theo dõi ch t lư ng các ngu n nư c u ng và nư c sinh ho t c a nhân dân, ôn c th c hi n các bi n pháp b o v và x lý nh m m b o tiêu chuNn v sinh ã quy nh. Tham gia thNm nh, xét duy t các d án cung c p nư c s ch c a a phương.
 6. - Nghiên c u và hư ng d n áp d ng nh ng bi n pháp x lý phân, rác m b o v sinh và phù h p v i i u ki n a phương. Hư ng d n k thu t xây d ng các công trình v sinh như nhà tiêu, gi ng nư c, nhà t m... Thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng m b o yêu c u v sinh c a các công trình ó. - Ph i h p v i ngành Môi trư ng qu n lý, ánh giá tác ng c a nư c th i iv i s c kh e. - Qu n lý tình hình s c kh e môi trư ng t i các nơi công c ng như r p hát, r p chi u phim, khách san, trư ng h c, c a hàng, nghĩa trang, b nh vi n, khu i u dư ng, khu ngh ngơi gi i trí... - Tham gia xét duy t v m t v sinh các d án quy ho ch phát tri n ô th , nông thôn c a a phương. - Tham gia qu n lý, ch o chuyên môn và t ch c ào t o v Y t trư ng h c a phương. - T ch c th c hi n các Chương trình, D án liên quan n S c kh e môi trư ng và Y t trư ng h c a phương. 3.6- Khoa Ki m nghi m Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm: - Xây d ng k ho ch, ch o và th c hi n công tác VSATTP và dinh dư ng. Giám sát ki m tra vi c th c hi n các qui nh hi n hành v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn t nh. - Ph i h p liên Ngành ki m tra, giám sát ch t lư ng VSATTP lưu thông trên th trư ng k c th c phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu. - Theo dõi, ki m tra, thNm nh, giám sát các cơ s s n xu t, ch bi n, lưu thông, buôn bán th c phNm và các cơ s ăn u ng trên a bàn qu n lý. - T ch c t p hu n ki n th c an toàn v sinh th c phNm cho các cơ s s n xu t, ch bi n và ph c v ăn u ng, k c cơ s liên doanh. - T ch c khám s c kho và ki m tra các b nh truy n nhi m, ngư i lành mang trùng cho ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n, ph c v t i các cơ s th c phNm, cơ s ăn u ng, k c các cơ s liên doanh. - Hư ng d n tuy n dư i th c hi n công tác giám sát, ki m tra v ch t lư ng VSATTP i v i các cơ s x n xu t, ch bi n và d ch v ăn u ng. - K t h p v i các ơn v liên quan t ch c i u tra các v ng c th c phNm. - T ch c ào t o chuyên môn cho các cán b chuyên khoa và các i tư ng khác trên a bàn t nh. - Th c hi n ch th ng kê báo cáo theo qui nh.
 7. 3.7- Khoa S t rét - Bư u c : - Xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch và các bi n pháp phòng ch ng s t rét (PCSR), các b nh ký sinh trùng (KST) và phòng ch ng Bư u c . - Tri n khai th c hi n M c tiêu qu c gia phòng ch ng s t rét, và M c tiêu qu c gia phòng ch ng r i lo n do thi u i t... - T ch c giám sát véc tơ liên quan n b nh s t rét và các b nh KST khác. - Tham gia công tác nghiên c u khoa h c v lĩnh v c PCSR - KST và Bư u c . - Tuyên truy n giáo d c phòng ch ng s t rét - KST và Bư u c ... - Tham gia công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho cán b chuyên khoa và các i tư ng khác. - Th c hi n ch th ng kê báo cáo theo qui nh. 3.8- Khoa Phòng ch ng AIDS: Th c hi n chuyên môn nghi p v c a Ban phòng ch ng AIDS - S Y t theo Quy t nh s : 1716/1999/Q -BYT ngày 4/6/1999 c a B trư ng B Y t . 3.9- Khoa Ki m d ch Y t Biên gi i: - T ch c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác Ki m d ch Y t Biên gi i, giám sát thư ng xuyên các b nh truy n nhi m t i các c a khNu theo qui nh. - Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t cho ngư i, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n và các phương ti n v n t i qua l i biên gi i và ti n hành x lý y t theo qui nh hi n hành. - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp v sinh i v i các cơ s cung ng, d ch v th c phNm, u ng, nư c sinh ho t và các phương ti n v n chuy n c a các c s này trong khu v c c a khNu. - T ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng véc tơ truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m trong khu v c c a khNu theo i u l Ki m d ch Y t Biên gi i. - T ch c thu phí và l phí ki m d ch theo qui nh. - Th c hi n công tác th ng kê báo cáo theo qui nh. 3.10- Khoa Xét nghi m: - Th c hi n các xét nghi m theo yêu c u c a công tác Y t d phòng. Thành l p các labo k thu t riêng bi t theo t ng lĩnh v c.
 8. - Nghiên c u ti p nh n các k thu t xét nghi m m i ph c v cho công tác chNn oán b nh. - Tham gia công tác ào t o cho cán b chuyên khoa và các i tư ng khác. - m b o s n xu t, pha ch môi trư ng nuôi c y, hoá ch t xét nghi m cung c p theo yêu c u cho tuy n huy n ph c v cho công tác phòng ch ng d ch b nh. - Th c hi n d ch v xét nghi m trong lĩnh v c y t d phòng theo quy nh hi n hành. - Th ng nh t áp d ng thư ng qui k thu t xét nghi m ã ư c B Y t ban hành, ph bi n k thu t cho các tuy n. Ki m tra ánh giá vi c th c hi n theo thư ng qui k thu t ã ư c th ng nh t. - Ch u trách nhi m v k t qu xét nghi m i v i c p trên và pháp lu t. - Th c hi n công tác th ng kê báo cáo theo qui nh. Căn c vào s lư ng biên ch và tình hình th c t m i a phương, Giám c Trung tâm xu t b trí các t trong khoa, phòng cho thích h p v i nhi m v ch c năng. IV. KINH PHÍ HO T NG: 1- T ngân sách s nghi p y t . 2- Ngân sách t các chương trình Y t qu c gia có M c tiêu. 3- T ngu n thu phí và l phí Y t d phòng. 4- T ngu n vi n tr và các ngu n kinh phí khác. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1- TTYTDP t nh ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a S Y t 2- TTYTDP t nh ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (V Y t d phòng, C c Qu n lý ch t lư ng - An toàn v sinh th c phNm, các Vi n u ngành và Vi n, Phân vi n khu v c). 3- TTYTDP t nh có m i quan h ph i h p v i các ơn v Y t tr c thu c S Y t . 4- TTYTDP t nh có m i quan h hi p ng v i các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh và Y t các B , Ngành. 5- TTYTDP t nh có trách nhi m qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v Y t d phòng i v i các Trung tâm Y t huy n. B/ I Y T D PHÒNG THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH:
 9. I. VN TRÍ, CH C NĂNG: i Y t d phòng thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) là ơn v chuyên môn k thu t thu c Trung tâm Y t huy n, có ch c năng t ch c th c hi n công tác y t d phòng trên a bàn huy n. II. NHI M V : 1- Công tác d ch t - S t rét - Bư u c - Phòng ch ng các b nh xã h i: - Ti n hành i u tra, n m tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch, b nh s t rét, b nh bư u c , các b nh xã h i t i a phương qua k t qu khám và i u tr B nh vi n huy n, Phòng khám a khoa khu v c, các Tr m y t xã, phư ng, th tr n, các i y t lưu ng phát hi n có k ho ch phòng ch ng d ch, b nh hàng tháng, quí, năm. - Giám sát di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch, khNn trương tri n khai các bi n pháp bao vây ch ng d ch khi phát hi n th y các trư ng h p m c u tiên, ngăn ch n không d ch x y ra và nhanh chóng d p t t d ch. - Qu n lý ch t ch các d ch cũ, ti n hành các bi n pháp chuyên môn k thu t ngăn ch n d ch phát sinh, lây lan và ti n t i kh ng ch , thanh toán. - T ch c th c hi n công tác tiêm ch ng t i a phương, phân ph i, b o qu n V c xin, sinh phNm nh m b o m các yêu c u c a d án và c a B Y t . - Qu n lý tình hình s t rét t i a phương, xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch, ôn c các xã, phư ng, các cơ s khám ch a b nh, các cơ quan công, nông trư ng, xí nghi p óng trên a bàn, th c hi n qu n lý ch t ch các ca b nh s t rét, l y lam máu xét nghi m phát hi n ký sinh trùng s t rét... - Qu n lý và t ch c th c hi n công tác phòng ch ng các r i lo n do thi u i t t i a phương, i u tra th c tr ng b nh, l p k ho ch tri n khai các ho t ng theo k ho ch ã ư c phê duy t - L p d trù hàng năm v nhu c u kinh phí, thu c, hoá ch t... ph c v cho công tác phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng s t rét, phòng ch ng bư u c , phòng ch ng các b nh xã h i hàng năm, quí, tháng c a a phương và c a i. T ch c phân ph i, c p phát theo k ho ch, hư ng d n s d ng và b o qu n.... - Th ng kê s li u, l p b n , bi u các lo i b nh d ch t i a phương và th c hi n nghiêm túc ch báo cáo theo qui nh. 2- Công tác v sinh: V sinh môi trư ng, V sinh lao ng, VSATTP. - Hư ng d n và v n ng nhân dân xây d ng và s a ch a các công trình v sinh như nhà tiêu, gi ng nư c, nhà t m, chu ng gia súc... theo ch tiêu k ho ch hàng năm và theo yêu c u k thu t, thư ng xuyên n m ư c s lư ng, ch t lư ng các lo i công trình v sinh có t i a phương. - Giám sát và ki m tra ch t lư ng nư c u ng và nư c sinh ho t.
 10. - Ph bi n và ôn c tuy n xã, cơ quan, công nông, lâm trư ng, xí nghi p óng trên a bàn th c hi n các bi n pháp x lý phân, nư c, rác... theo hư ng d n k thu t c a tuy n trên. - Ki m tra giám sát v sinh an toàn th c phNm, l p h sơ v sinh cho t ng cơ s cung ng th c phNm, d ch v ăn u ng t i a phương. T ch c ki m tra thư ng xuyên nh m phát hi n và x lý k p th i trình tr ng không b o m VSATTP. i u tra ng c th c phNm và l y m u g i i xét nghi m. - ThNm nh ho c ph i h p thNm nh các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm ư c phân c p Trung tâm y t huy n c p gi y ch ng nh n. - V n ng và ki m tra ôn c th c hi n các qui nh, yêu c u v sinh phòng d ch trong các xã, phư ng, th tr n, cơ quan, xí nghi p, công nông lâm trư ng, trư ng h c. - Hư ng d n công tác y t trư ng h c. - L p h sơ v sinh lao ng và ti n hành ki m tra ôn c các xí nghi p, công nông, lâm trư ng th c hi n các bi n pháp kh c ph c nh ng y u t c h i sinh ra trong quá trình s n xu t và b o m các yêu c u v sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. - T ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng các doanh nghi p nh và v a trên a bàn. - Hư ng d n và ki m tra ôn c th c hi n nh ng qui nh v v sinh và an toàn lao ng trong các cơ s y t . Hư ng d n nhân dân b o qu n, s d ng và phòng ch ng nhi m c thu c b o v th c v t. - Ph i h p v i các Ngành có ch c năng t i a phương t ch c ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c b o v s c kho cho ngư i lao ng. 3- Công tác xét nghi m: - áp ng các nhu c u xét nghi m cho công tác chuyên môn c a i và Y t cơ s . - T ng bư c tri n khai các xét nghi m sau ây: + L y m u xét nghi m và g i lên tuy n trên: b nh phNm, nư c, th c phNm, b i và hơi khí c... + Xét nghi m tr c ti p tr ng giun sán, l , amíp, ký sinh trùng s t rét, các xét nghi m iôt ni u... + Nuôi c y vi khuNn III. T CH C: 1- T ch c:
 11. - Lãnh o i g m: i trư ng và 1-2 i phó giúp vi c - Căn c vào s lư ng biên ch và nhu c u công tác có th t ch c thành m t s t công tác. 2- Biên ch : Theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c IV. KINH PHÍ: Trong kinh phí c a Trung tâm Y t huy n. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1. i Y t d phòng ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Trung tâm Y t huy n. 2. i Y t d phòng ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn nghi p v c a Trung tâm y t d phòng và các Trung tâm khác thu c h d phòng thu c S Y t . 3. i Y t d phòng có m i quan h ph i h p v i các Khoa lâm sàng và c n lâm sàng, các i d phòng khác, các Phòng khám a khoa khu v c, Nhà h sinh khu v c, các Phòng ch c năng c a Trung tâm Y t huy n. 4. i Y t d phòng ch u trách nhi m qu n lý, ch o và th c hi n công tác y t d phòng trên a bàn huy n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản