Quyết định số 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 do Bộ Tài chính ban hành.

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 do Bộ Tài chính ban hành.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 do Bộ Tài chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2476/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 do Bộ Tài chính ban hành.

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2476/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 60/2007/TT-BTC NGÀY 14/6/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T QU N LÝ THU VÀ HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 85/2007/N -CP NGÀY 25/5/2007 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T QU N LÝ THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1966, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1. ính chính các m u bi u s : 01A/TNDN; 01B/TNDN; 03-2/TNDN; 03- 4B/TNDN; 03-4H/TNDN; 01-2/TT B; 01-1A/TNCN; 01-1B/TNCN; 01-1C/TNCN (trang 56, 57 ph n m u bi u); 06A/TNCN; 01/MBAI; 04/SDNN; 03-6A/TNDN; 03- 6B/TNDN; 01-1A/NTNN; 01-1B/NTNN; 01-1C/TNCN (trang 111 ph n m u bi u); 01/CUOC; 02/HTBT; 03/HTBT ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý
  2. thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 1. M u s : 01A/TNDN: - T i ch tiêu (10): ã in là: “ Doanh thu phát sinh trong kỳ” S a l i là: “ Doanh thu th c t phát sinh trong kỳ” - T i ch tiêu (11): ã in là: “ Chi phí phát sinh trong kỳ” S a l i là: “ Chi phí th c t phát sinh trong kỳ” 2. M u s : 01B/TNDN: - T i ch tiêu (10): ã in là: “ Doanh thu phát sinh trong kỳ” S a l i là: “ Doanh thu th c t phát sinh trong kỳ” - T i ch tiêu (11): ã in là: “ Doanh thu theo thu su t chung” S a l i là: “ Doanh thu th c t theo thu su t chung” 3. M u s 03-2/TNDN: - T i ph n I: ã in là: “I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c và kỳ này:” S a l i là: “I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c và ăng ký k ho ch chuy n l kỳ này (n u có):” 4. M u s : 03-4B/TNDN: T i ch tiêu 4 ph n B: ã in là: “4.3. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (28%) 4.2. Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi 4.4. Thu TNDN chênh l ch (4.4 = 4.3 – 4.2)” S a l i là: “4.1. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (28%) 4.2. Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi 4.3. Thu TNDN chênh l ch (4.3 = 4.1 – 4.2)” 5. M u s : 03- 4H/TNDN: T i ch tiêu 3 ph n B: ã in th t các ch tiêu là: 3.1.; 3.2.; 3.2.; 3.3; 3.4.
  3. S a l i tương ng là: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5. 6. M u s 01-2/TT B: - T i ch tiêu s (9) ph n I: ã in là: “S thu TT B ư c kh u tr kỳ này” S a l i là: “S thu TT B ã kh u tr các kỳ trư c”. - T i ch tiêu s (10) ph n I: ã in là: “S th TT B chưa ư c kh u tr ” S a l i là: “S thu TT B chưa ư c kh u tr n kỳ này”. 7. M u s 01-1A/TNCN: - T i m c 1: ã in th t các ch tiêu là: (...) 1.6.; 1.6.; 1.7.; 1.8. S a l i tương ng là: (...) 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9. - T i m c N i dung mi n, gi m thu : + ã in là: “3. N i dung mi n, gi m thu ” S a l i là: “4. N i dung mi n, gi m thu ” + ã in th t các ch tiêu là: 3.1.; 3.2. S a l i tương ng là: 4.1.; 4.2. - T i m c Thông tin v giao d ch phát sinh thu nh p liên quan n áp d ng Hi p nh: + ã in là: “4. Thông tin v giao d ch phát sinh thu nh p liên quan n áp d ng Hi p nh” S a l i là: “5. Thông tin v giao d ch phát sinh thu nh p liên quan n áp d ng Hi p nh”. + ã in th t các ch tiêu là: 4.1.; 4.2.; 4.3. S a l i tương ng là: 5.1.; 5.2.; 5.3. + ã in th t các tài li u g i kèm t i) n vi), s a l i b ng các g ch u dòng (-). 8. M u s 01-1B/TNCN: T i i m 5.3. Tài li u g i kèm, ã in th t các tài li u g i kèm t i) n iii) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). 9. M u s 01-1C/TNCN: T i i m 4.3. Tài li u g i kèm, ã in th t các tài li u g i kèm t i) n ii), s a l i b ng các g ch u dòng (-). 10. M u s 06A/TNCN: T i m c 2 ph n I: ã in th t các ch tiêu là: (...) d; f S a l i tương ng là: (...) d; e. 11. M u s 01/MBAI:
  4. - ã in th t các ch tiêu là: (...) 10; 10; 11; 12 S a l i tương ng là: (...) 10; 11; 12; 13. - ã in t i dòng 1, c t 3 c a b ng kê khai là: “ V n ăng ký” S a l i là: “ V n ăng ký ho c thu nh p 01 tháng” 12. M u s 04/SDNN: - ã in th t các ch tiêu là: 1; 2; 3; 4; 5; 3; 4; 5; 6; 6.1; 6.2; 7; 8; 9. S a l i tương ng là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9.1; 9.2; 10; 11; 12. - ã in là: “7. S ti n ph i n p kỳ 1. ([7] = [5] x 50% + [6.1]- [6.2])” S a l i là: “10. S ti n ph i n p kỳ 1. ([10] = [8] x 50% + [9.1]- [9.2])” - ã in là: “8. S ti n ph i n p kỳ 2: ([8] = [5] x 50% + s ti n thu còn n các kỳ trư c)” S a l i là: “11. S ti n ph i n p kỳ 2: ([11] = [8] x 50% + s ti n thu còn n các kỳ trư c)” 13. M u s 03-6A/TNDN: T i i m 3.3. Tài li u g i kèm: - ã in th t các tài li u g i kèm t i) n v) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). - ã in là: “B n sao: ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. S a l i là: “B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. 14. M u s 03-6B/TNDN: T i i m 3.3. Tài li u g i kèm: - ã in th t các tài li u g i kèm t i) n viii) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). - ã in là: “B n sao: ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. S a l i là: “B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. - ã in là: “B n sao: ăng ký kinh doanh và/ho c gi y phép hành ngh do Vi t Nam c p”. S a l i là: “B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và/ho c gi y phép hành ngh do Vi t Nam c p”. 15. M u s 01-1A/NTNN: - T i m c 3. i tư ng chi tr thu nh p: ã in th t các ch tiêu là: 1; 2; 4; 5 S a l i tương ng là: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.
  5. - T i i m 5.3. Tài li u g i kèm, ã in th t các tài li u g i kèm t i) n vi) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). 16. M u s 01-1B/NTNN: T i m c 4. Thông tin v giao d ch phát sinh thu nh p liên quan n Hi p nh: + ã in th t các ch tiêu là: 3.1; 3.2; 3.3 S a l i tương ng là: 4.1; 4.2; 4.3. + ã in th t các tài li u g i kèm t i) n v) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). 17. M u s 01-1C/TNCN (Thông báo áp d ng mi n, gi m thu theo Hi p nh i v i các t ch c, cá nhân là i tư ng cư trú nư c ngoài có thu nh p t kinh doanh, lãi c ph n, lãi ti n vay, ti n b n quy n, chuy n như ng tài s n, thu nh p khác không th c hi n ch k toán Vi t Nam)(trang 111 ph n m u bi u): - ã in ký hi u m u là: M u s : 01-1C/TNCN S a l i là: M u s : 01-1C/NTNN - T i m c 2. i di n theo u quy n: ã in th t các ch tiêu là: (...) 2.4; 2.4 S a l i tương ng là: (...) 2.4; 2.5. - T i i m 5.3. Tài li u g i kèm: + ã in th t các tài li u g i kèm t i) n v) b ng s La mã, s a l i b ng các g ch u dòng (-). + ã in là: “B n sao: ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. S a l i là: “B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và/ho c gi y ch ng nh n ăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh”. 18. M u s 01/CUOC: ã in là: “15. T ng s thu cư c phát sinh kỳ này (theo biên lai): .......... 16. S ư c trích l i [(16) =(15) x 1%]: .................. 17. S n p th a/thi u kỳ trư c: .................... 17.1. S n p th a tháng trư c: .................................. 17.2. S n p thi u tháng trư c: ................................ 18. S thu còn ph i n p kỳ này [(18)=(15)-(16)-(17)]: ................”. S a l i là: “14. T ng s thu cư c phát sinh kỳ này (theo biên lai): .......... 15. S ư c trích l i [(15) =(14) x 1%]: .................. 16. S n p th a/thi u kỳ trư c: .................... 16.1. S n p th a tháng trư c: ..................................
  6. 16.2. S n p thi u tháng trư c: ................................ 17. S thu còn ph i n p kỳ này [(17)=(14)-(15)-(16)]: ................”. 19. M u s : 02/HTBT: T i i m 4.2. Tài li u ính kèm: ã in th t các tài li u g i kèm t 1) n 4) b ng s r p, s a l i b ng các g ch u dòng (-). 20. M u s : 03/HTBT: T i i m 4.2. Tài li u ính kèm: ã in th t các tài li u g i kèm t 1) n 2) b ng s r p, s a l i b ng các g ch u dòng (-). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c Thu , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; inh Văn Nhã - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  7. - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; -Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B - Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b))
Đồng bộ tài khoản